CHRYSOSTOMOS

Sláva na výsostiach Bohu - Sláva vo výšnich Bóhu

Liturgické spevy východnej cirkvi na CD v podaní Gréckokatolíckeho chrámového zboru Chrysostomos

 

 

 

1. A. Kastaľskij (1856-1926): Sláva vo vyšnich Bohu – Verše pred Šesťžalmím č. 1

2. M. Škoviera (1957): Da vozradujetsja – tropár pri obliekaní biskupa, 7. hlas*

3. M. Balakirev (1836-1910): Svyše prorocy – stichira pri obliekaní biskupa

4. M. Ippolitov-Ivanov (1859-1935): Blahoslovi, duše moja, Hospoda (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho op. 37)

5. P. I. Čajkovskij (1849-1893): Jedinorodnyj Syne (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho op. 41)

6. M. Škoviera (1957): Spas ľud svoj, Pane – tropár, 1. hlas *

7. J. Bokšaj (1874-1940): Trisagion (Sviatyj Bože) (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho, 1911)

8. Anonym: Kaddiša Alaha (Svätý Bože) – trisagion v starosýrčine (aramejčine)

9. N. Rimskij-Korsakov (1844-1908): Krestu tvojemu – trisagion sviatkov sv. Kríža

10. M. Škoviera (1957): Velebte Pána, nášho Boha – prokimen sv. Kríža*

11. M. Škoviera (1957): Aleluja 4. hlasu*

12. S. Mokranjac (1865-1914): Alliluia (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho)

13. N. Rimskij-Korsakov (1844-1908): Cherubínsky hymnus č. 4 G-dur, op. posth.

14. M. Škoviera (1957): Svätý, svätý, svätý*

15. S. Mokranjac(1865-1914): Tebe pojem (z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho)

16. A. D. Šeremetiev (1859-1918): Otče naš

17. A. Nikolaev- Strumski (1886-1971): Jediný je svätý

18. M. Škoviera (1957): Chváľte Pána – nedeľný pričasten podľa kyjevského nápevu 

19. M. Škoviera (1957): Pane, daj nám svetlo* – pričasten Povýšenia sv. Kríža

20. N. Rimskij-Korsakov (1844-1908): Tvorjaj anhely – pričasten pondelka

21. M. Škoviera (1957): Da ispolňatsia*

22. M. Škoviera (1957): Nech je požehnané*

23. A. Pravdoľubov (1914-1981): Ton despotin – polychronion biskupovi

24. A. Archangeľskij (1846-1924): Bohorodice Ďivo (Vsenoščnoje bdenije (1896))

25. Anonym: I jenísis su, Christé – grécky tropár Narodenia Pána

26. N. M. Danilin (1878-1945): Nyni otpuščaješi – biblický hymnus z večierne

27. M. Starickij (1840-1904): Kajúceho zločinca – exapostilarion Veľkého piatku

28. M. Škoviera (1957): Tvoje vzkriesenie – stichira*

29. A. Glazunov (1865-1936): Christos voskrese – tropár Paschy

30. M. Balakirev (1836-1910): Anhel vopijaše – prípev a irmos (valaámsky nápev)

31. A. Kastaľskij (1856-1926): Christos voskrese – tropár Paschy

32. Ch. Staničar (1969): Polychronion*

V cirkevnej slovančine: 1-5, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 29-32.
V slovenčine: 6, 10, 11, 14, 17-19, 22, 27, 28.
V gréčtine: 23, 25.
V starej sýrčine: 8
* Podľa tradičného nápevu Prešovskej eparchie.

Diriguje: Martin Škoviera
Sólisti: Helena Škovierová (soprán), Anna Zdravecká (alt), Peter Plško (tenor), Norbert Krajcsovics (bas), Daniel Škoviera (kantor).
Kňaz: protopresbyter o. Peter Rusnák

 

 

Jedenásť skladieb z tohto CD si môžete aj vypočuť vo formáte mp3.

Noty k niektorým skladbám.

Zopár fotografií z nahrávania CD.

Krátka informácia o zbore:

Miešaný spevácky zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Od začiatku bolo jeho cieľom umocniť slávnostný charakter liturgie a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich. Preto je eponymom zboru sv. Ján Zlatoústy-Chrysostomos, ktorému tradícia pripisuje autorstvo najpoužívanejšieho formulára eucharistickej bohoslužby grécko-slovanského obradu. Repertoár tvoria jednak skladby vo svete uznávaných autorov východnej cirkevnej hudby príp. diela slovenských skladateľov (Staničar, Škvarenina), jednak vlastné úpravy nápevov Prešovskej eparchie (väčšinou od M. Škovieru). Špecifikom zboru je pozornosť, akú venuje pestovaniu domácej karpatskej tradície byzantského duchovného spevu.

Chrysostomos tvoria výlučne neprofesionálni speváci, najmä študenti, žiaci a ich rodičia. Spája ich láska k cirkvi, priateľstvo a nadšenie pre tradície cyrilometodského obradu ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenska. Prvým vedúcim a dirigentom bol Ján Malovec. Od jari 1993 sa ujal vedenia zboru Daniel Škoviera. Zbor spieval aj pod vedením Christophera Staničara, muzikológa a hudobného skladateľa slovenského pôvodu z USA. Pravidelným dirigentom zboru je od r. 1997 Martin Škoviera.

Viacero zatiaľ neprofesionálnych nahrávok si môžete vypočuť aj z internetu (Sláva na výsostiach Bohu - Sláva vo výšnich Bóhu, svätá božská liturgia z 2. júla 2000 prenášaná Slovenským rozhlasom, Akatist k presvätej Bohorodičke, nahrávka z odpustovej božskej liturgie 19. septembra 1999).

 

 


Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

(c) andreios 04.08.2007