Slávnosť prvého výročia Bratislavskej eparchie
a zriadenia metropolitnej cirkvi

(sobota 31. januára 2009)

 

 

<<<<<<< PRVÁ ČASŤ <<<<<<<

 

Po svätej liturgii nasledovala katechéza Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského rímskokatolíckeho arcibiskupa-metropolitu, na tému "Modlitba u svätého Pavla".

 

vyrocie2009-085 vyrocie2009-086 vyrocie2009-087 vyrocie2009-088

 

 

Ďalším bodom programu osláv bol koncert nášho druhého chrámového zboru Chrysostomos, ktorý slávnosť obohatil piatimi skladbami v gréckom, cirkevnoslovanskom i slovenskom jazyku.

 

vyrocie2009-089 vyrocie2009-090 vyrocie2009-091 vyrocie2009-092
vyrocie2009-093 vyrocie2009-094 vyrocie2009-095 vyrocie2009-096

 

 

Po koncerte bol pripravené agapé (pohostenie) pre všetkých prítomných v budove eparchiálneho úradu. V priestoroch eparchiálneho úradu bola tiež sprístupnená výstava fotografií z prvého roka života našej eparchie.

 

vyrocie2009-097 vyrocie2009-098 vyrocie2009-099 vyrocie2009-100
  vyrocie2009-101 vyrocie2009-102  

 

 

Pozvaní hostia (biskupi, kňazi s manželkami, dirigenti zborov, speváci a asistencia) boli pozvaní na slávnostný obed v neďalekej reštaurácii. Po obede prečítal o. Igor Suchý telegram, ktorí prítomní vladykovia v mene všetkých veriacich zaslali rímskemu pápežovi Benediktovi XVI. Text telegramu:

Vaša Svätosť,

sme vďační Bohu za veľký dar milosti hierarchického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý Boh uskutočnil skrze Vaše láskavé vyhlásenie 30. januára 2008 na sviatok Troch veľkých svätiteľov a biskupov Východnej cirkvi. Nachádzam sa uprostred Božieho ľudu a kňazov novej Bratislavskej eparchie v prítomnosti Vášho ctihodného zástupcu, apoštolského nuncia Svätej stolice na Slovensku, arcibiskupa Mons. Mária Giordanu a ctihodného brata v biskupskej službe, bratislavského arcibiskupa-metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského. Slávil som svätú liturgiu ako poďakovanie za tento dar. Pri tejto príležitosti Vás chceme pozdraviť a uistiť, milovaný Svätý Otče, o našej oddanosti a našich modlitbách za Vás. Nech dobrotivý Boh naplní Vaše dni pokojom a láskou, aby služba, do ktorej ste boli povolaný, je naplnením Vášho poslania podľa príkladu sv. apoštola Pavla, ktorého rok prežívame podľa Vášho láskavého vyhlásenia.

So synovskou úctou a oddanosťou

Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský arcibiskup-metropolita

Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku

 

vyrocie2009-103 vyrocie2009-104 vyrocie2009-105 vyrocie2009-106
vyrocie2009-107 vyrocie2009-108 vyrocie2009-109 vyrocie2009-110
vyrocie2009-111 vyrocie2009-112 vyrocie2009-113 vyrocie2009-114

vyrocie2009-115

 

30. január 2008 ostane navždy v histórii Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ako jeden z najvýznamnejších dní jej histórie. Čo všetko sa vlastne stalo a aký to má pre život našej cirkvi význam?

1. Prvou skutočnosťou bolo zriadenie Bratislavskej eparchie a vymenovanie o. Petra Rusnáka (dovtedy farára našej farnosti) za jej prvého biskupa. Táto skutočnosť je významná najmä pre gréckokatolíkov na západnom a strednom Slovensku - zlepšili sa tak možnosti pastoračnej starostlivosti o nich. Významný je aj fakt, že naša cirkev má biskupa v hlavnom meste, ktorý ju môže zastupovať a reprezentovať v spoločenskom dianí na vyššej úrovni, než tomu bolo doteraz. Náš chrám sa tým zároveň stal katedrálnym chrámom (prvou katolíckou katedrálou v hlavnom meste).

2. Košický apoštolský exarchát bol povýšený na eparchiu.

3. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, dovtedy cirkev sui iuris "iného typu", bola povýšená na metropolitnú cirkev sui iuris – teda vyšší stupeň. Tento fakt prináša viac autonómie do života našej cirkvi. Metropolitná cirkev má radu hierarchov. Vďaka nej sa do života našej cirkvi uvádza synodálny výkon správy cirkvi, čo je podstatný prvok fungovania východných cirkví. Správa cirkvi sa na Východe spravidla vykonáva v spoločenstve biskupov, ktoré má svojho prvého (grécky protos), v našom prípade arcibiskupa-metropolitu Jána Babjaka. Cirkev my, gréckokatolíci, chápeme nielen ako Kristovo telo, ale aj ako živú ikonu presv. Trojice. Život cirkvi je účasťou na živote presvätej Trojice, preto je princíp synodality (riadenie v spoločenstve biskupov) také vyzdvihované a potrebné.

 

Fotografie: Andreios, Ľubo Michalko, Peter Plško; Text: Andreios

 

<<<<<<< PRVÁ ČASŤ <<<<<<<

 

Súvisiace:

Správa o slávnosti na TK KBS. + List Benediktovi XVI.

Správa o udalostiach 30. januára 2008.

 

 


 

 

Cyrilometodská tradícia na Slovensku

Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

 


(c) gfb   08.02.2009  andreios