Slávnosť prvého výročia Bratislavskej eparchie
a zriadenia metropolitnej cirkvi

(sobota 31. januára 2009)

 

30. januára 2008 prišlo k niekoľkým závažným zmenám v živote Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (Slovenskej katolíckej cirkvi sui iuris). Bola zriadená Bratislavská eparchia a za jej prvého biskupa bol menovaný o. Peter Rusnák (dovtedy farár našej farnosti). Náš chrám sa tým zároveň stal katedrálnym chrámom. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bola povýšená na metropolitnú cirkev sui iuris. Prešovská eparchia bola povýšená na arcibiskupstvo a za arcibiskupa-metropolitu (a zároveň hlavu našej cirkvi sui iuris) bol menovaný vladyka Ján Babjak, SJ. Košický apoštolský exarchát bol povýšený na eparchiu.

Prvé výročie týchto významných udalostí sme oslavovali v sobotu 31. januára 2009. 0 10:00 sa začala archijerejská božská liturgia, ktorej predsedal náš vladyka Peter, koncelebrovali Mons. Mario Giordana, nuncius Rímskeho apoštolského stolca, Mons. Stanislav Zvolenský, rímskokatolícky bratislavský arcibiskup-metropolita, a skoro všetci kňazi Bratislavskej eparchie. Spieval náš chrámový zbor Kyrillomethodeon. Slávnostnú homíliu predniesol vladyka Peter.

 

vyrocie2009-001 vyrocie2009-002 vyrocie2009-003 vyrocie2009-004
vyrocie2009-005 vyrocie2009-006 vyrocie2009-007 vyrocie2009-008
vyrocie2009-009 vyrocie2009-010 vyrocie2009-011 vyrocie2009-012
vyrocie2009-013 vyrocie2009-014 vyrocie2009-015 vyrocie2009-016
vyrocie2009-017 vyrocie2009-018 vyrocie2009-019 vyrocie2009-020
vyrocie2009-021 vyrocie2009-022 vyrocie2009-023 vyrocie2009-024
vyrocie2009-025 vyrocie2009-026 vyrocie2009-027 vyrocie2009-028
vyrocie2009-029 vyrocie2009-030 vyrocie2009-031 vyrocie2009-032
vyrocie2009-033 vyrocie2009-034 vyrocie2009-035 vyrocie2009-036
vyrocie2009-037 vyrocie2009-038 vyrocie2009-039 vyrocie2009-040
vyrocie2009-041 vyrocie2009-042 vyrocie2009-043 vyrocie2009-044
vyrocie2009-045 vyrocie2009-046 vyrocie2009-047 vyrocie2009-048
vyrocie2009-049 vyrocie2009-050 vyrocie2009-051 vyrocie2009-052
vyrocie2009-053 vyrocie2009-054 vyrocie2009-055 vyrocie2009-056

 

 

Na konci archijerejskej svätej liturgie predniesol svoj príhovor apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana. Všetkým prítomným tlmočil i pozdravy rímskeho pápeža Benedikta XVI. Jeho príhovor prinášame v plnom znení:

Sláva Iisúsu Christú!


Drahý otec biskup Peter,
drahý otec protosynkel,
otcovia duchovní,
drahí bratia, milé sestry!

Chcem vás všetkých veľmi pekne pozdraviť v mene svätého otca i v mene svojom pri príležitosti tohto významného dňa – prvého výročia vzniku Bratislavskej eparchie a menovania jej historicky prvého biskupa.

Je pre mňa veľkou cťou byť prítomný medzi vami a sláviť eucharistiu v chráme východnej tradície, pretože takto človek môže vidieť liturgicko-duchovné bohatstvo Cirkvi a môže zakúšať to, že Cirkev skutočne dýcha dvoma pľúcami, ako to vravieval blahej pamäti svätý otec Ján Pavol II. To ma napĺňa nesmiernou radosťou a som vám veľmi vďačný za vaše pozvanie.

Tá radosť sa ešte znásobuje, keď vidím, že v tejto eparchii je živé spoločenstvo veriacich. A práve tomu – budovaniu živého cirkevného spoločenstva – má napomáhať to, čo sa udialo presne pred rokom, keď svätý otec Benedikt XVI. upravil štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. V rámci tejto reorganizácie vznikla aj Bratislavská eparchia a na jej čelo bol menovaný biskup – vladyka Peter.

Nebol to iba nič neznamenajúci administratívny krok. K tomuto rozhodnutiu viedla svätého otca starostlivosť o duchovné dobro veriacich. Keďže sa na strednom a západnom Slovensku vytvorili celkom spontánne gréckokatolícke spoločenstvá, a to z ľudí, ktorí sa sem prisťahovali zväčša za prácou, bolo potrebné vyjsť týmto ľuďom, v duchovnom zmysle, v ústrety.

A práve vznik eparchie a menovanie jej prvého biskupa je tým konkrétnym krokom, konkrétnym prejavom starostlivosti Cirkvi o to, aby ako sprostredkovateľka tajomstiev spásy, bola vždy človeku nablízku.

Je to teda veľký Boží dar. A za tento dar treba byť vďačný. Aj naše dnešné eucharistické spoločenstvo, spoločenstvo viery a bratskej lásky chce byť vyjadrením našej vďaky.

Chceme ďakovať predovšetkým Bohu, ktorý nás vo svojej Otcovskej láske zahŕňa nesmiernym duchovným bohatstvom. Takisto chceme ďakovať Cirkvi za to, že je skutočnou Matkou a že sa o nás stará. A v neposlednom rade sa chceme poďakovať aj samotnému svätému otcovi za konkrétny prejav tejto starostlivosti Cirkvi o svojich veriacich – a teda za vznik tejto eparchie a menovanie vladyku Petra na jej biskupský stolec.

Uisťujem vás o živom záujme, úcte a hlbokej láske svätého otca k tradícii, ktorej ste nositeľmi. Zveľaďujte a chráňte túto tradíciu vo svojej eparchii, pretože zodpovedá nielen duši východného človeka, ale dnes – v spoločnosti, ktorá je duchovne vyprahnutá – sa stáva oživujúcim prameňom pre všetkých. Bohatstvom svojej tradície sa pre nich staňte osviežujúcou oázou na púšti ich života.

Takisto vám chcem tlmočiť srdečný pozdrav svätého otca a uistiť vás o jeho modlitbách za vás i za celú Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.

Vladykovi Petrovi, ktorému sa ešte raz chcem zo srdca poďakovať za pozvanie na spoločné slávenie a modlitbu, a aj vám všetkým zo srdca želám, aby sa vaša miestna cirkev rozvíjala a zveľaďovala a aby tak mohla napĺňať svoj účel – byť prameňom spásy pre všetkých jej členov.

Christós posredí nás!

 

vyrocie2009-057 vyrocie2009-058 vyrocie2009-059 vyrocie2009-060
vyrocie2009-061 vyrocie2009-062 vyrocie2009-063 vyrocie2009-064
vyrocie2009-065 vyrocie2009-066 vyrocie2009-067 vyrocie2009-068
vyrocie2009-069 vyrocie2009-070 vyrocie2009-071 vyrocie2009-072
vyrocie2009-073 vyrocie2009-074 vyrocie2009-075 vyrocie2009-076
vyrocie2009-077 vyrocie2009-078 vyrocie2009-079 vyrocie2009-080
vyrocie2009-081 vyrocie2009-082 vyrocie2009-083 vyrocie2009-084

 

Svätú božskú liturgiu zakončilo Mnoholitstvije (blahoželania) a slávnostný sprievod.

 

>>>>>>> POKRAČOVANIE >>>>>>>

 

 


Gréckokatolíci na Slovensku - Byzantine Catholics in Slovakia

Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

(c) andreios 08.02.2009