Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine Catholic Church in Slovakia

 

English version

HUDBA

Deutsche Version

vo formáte mp3

 

Noty pre chrámové zbory a pre ľud   

 

 

 

Da isprávitsja molítva mojá: (Moja modlitba nech sa vznáša:) - spev z liturgie vopredposvätených darov zo žalmu 140. Obichod. (časť)
(0:55; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 862 kb) cirkevnoslovansky

Ne otvratí licá tvojehó: (Neodvracaj svoju tvár:) - prokimen na nedeľnej veľkopôstnej večierni, 8. hlas (Ž 68, 18-19). Prostopinije (Karpatský nápev) - úprava: J. Papp a M. Mekel. (časť)
(1:25; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 1333 kb) cirkevnoslovansky

Tvoje vzkriesenie: (Voskresénije tvojé:) - úvodný spev na utierni Paschy + stichira na stichovni 6. hlasu v sobotu večer. Zjednodušený kyjevský nápev, 6.hlas.
(1:44; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 1633 kb) slovensky

Christós anésti: (Kristus slávne vstal zmŕtvych:) - tropár Paschy. Grécky nápev.
(2:41; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2523 kb) grécky

Izaiáš plesaj: (Isáije líkuj:) - 9. irmos kánona 5. hlasu. Spieva sa aj na sobáši. Prostopinije (Karpatský nápev) - úprava: J Papp a M. Mekel.
(1:38; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 1546 kb) slovensky

Svját, Svját, Svját: (Svätý, Svätý, Svätý:) - z anafory božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho. Prostopinije (Karpatský nápev).
(2:16; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2135 kb) cirkevnoslovansky

S nami Boh: - slávnostný spev na veľkom povečerí sviatku Narodenia Pána (Vianoce) a Bohozjavenia z Iz 8-9 kap. Prostopinije (Karpatský nápev).
(5:32; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 5192 kb) slovensky  -  menší súbor (56 kbit/s joint stereo; 2272 kb)

 

Skladby sú s láskavým dovolením prevzaté z CD Tebí, Hóspodi - Tebe, Pane, ktoré zbor nahral v roku 2000. Celkovo sa na ňom nachádza 20 skladieb.


 

Blaženstvá - tretia antifóna na božskej liturgii (Mt 5, 3-12). Grécky nápev, 1. hlas.
(2:22; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2247 kb) slovensky

Vozľubľú ťa, Hóspodi: (Milujem ťa, Pane, moja sila, Pane, opora moja, útočisko moje, osloboditeľ môj.) - spev z božskej liturgie sv. Jakuba, Pánovho brata. (Ž 17, 2-3)
(0:38; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 618 kb) cirkevnoslovansky

Svíte tíchij: (Svetlo tiché:) - hymnus z večierne na oslavu Krista, ktorý je Svetlom pre každého človeka a zdrojom života pre celý svet. Kyjevský nápev.
(1:55; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 1824 kb) cirkevnoslovansky

Nýňi otpuščáješi: (Teraz prepustíš:) - Symeonov chválospev (Lk 2, 29-32) na záver večierne. Karpatský nápev.
(1:12; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 1141 kb) cirkevnoslovansky

Boh je Pán: + nedeľný tropár 5. hlasu z utierne. Prostopinije (Karpatský nápev).
(3:05; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2919 kb) slovensky

Bohoródice Ďívo: (Raduj sa, Bohorodička:) anjelský pozdrav Márii, Božej Matke. Spieva sa na záver pôstnej večierne. Grécky nápev.
(0:52; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 823 kb) cirkevnoslovansky

Da molčít vsjákaja plóť: (Nech zmĺkne každý človek:) - spieva sa namiesto cherubínskeho hymnu na božskej liturgii sv. Bazila na Veľkú sobotu. Prostopinije (Karpatský nápev).
(4:45; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 4466 kb) cirkevnoslovansky

Ánhel vopijáše: (Anjel zvestoval:) - irmos 9. piesne kánona Paschy s prípevom, spieva sa na utierni a božskej liturgii. Anonym.
(1:33; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 1466 kb) cirkevnoslovansky

 

Skladby sú s láskavým dovolením prevzaté z kazety Vozľubľú ťa, Hóspodi - Milujem ťa, Pane, ktorú zbor nahral v roku 1998. Celkovo sa na nej nachádza 24 skladieb.


 

 

Chrysostomos - chrámový zbor Gréckokatolíckej farnosti Bratislava

 

Svýše prorócy: (Proroci zhora:) - bohorodičník pri obliekaní biskupa na začiatku archijerejskej liturgie. M. Balakirev (1836-1910).
(3:16; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 3062 kb) cirkevnoslovansky

Spas ľud svoj, Pane: - tropár sv. krížu a chrámového sviatku. Tradičný ľudový nápev 1. hlasu prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(0:48; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 762 kb) slovensky

Trisagion (Svätý Bože:) - trojsvätý hymnus. J. Bokšaj (1874-1940), z Liturgie sv. Jána Zlatoústeho, 1911.
(4:02; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 3778 kb) cirkevnoslovansky       [noty]

Velebte Pána, nášho Boha: - prokimen 7. hlasu, piatkový a Povýšenia vznešeného a životodarného kríža, ľudový nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(1:39; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 1556 kb) slovensky

Alliluia - s veršami pred čítaním evanjelia na sv. božskej liturgii. S. Mokranjac (1865-1914).
(1:20; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 1252 kb) cirkevnoslovansky

Íže cheruvímy: (My cherubínov:) - hymnus na božskej liturgii pred Veľkým vchodom. N. Rimskij-Korsakov (1844-1908), cherubínsky hymnus č. 4 G-dur, op. posth.
(4:13; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 3956 kb) cirkevnoslovansky

Pane, daj nám svetlo: - pričasten Povýšenia vznešeného a životodarného kríža. Tradičný ľudový nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(3:44; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 3502 kb) slovensky

Da ispolňatsja: (Nech sa naplnia:) - ďakovný spev po prijatí Kristovho tela a krvi. Tradičný ľudový nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(1:25; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 1330 kb) cirkevnoslovansky

Kajúceho zločinca: (Razbójnika blahorazúmnaho:) - exapostilarion Veľkého piatku. Spieva sa na utierni Veľkého piatku - tzv. Strastiach. M. Starickij (1840-1904).
(1:48; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 1702 kb) slovensky       [noty]

Tvoje vzkriesenie: (Voskresénije tvojé:) - úvodný spev na utierni Paschy + stichira na stichovni 6. hlasu v sobotu večer. Tradičný ľudový nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(1:51; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 1746 kb) slovensky

Polychronion - Mnóhaja ľíta: (Mnoho rokov:) - záverečný spev so želaním dlhého života (Božieho požehnania) používaný pri rozličných bohoslužbách. Tradičný ľudový nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Christopher Staničar) v štvorhlasnom podaní.
(1:27; 44,1 kHz joint stereo priemerne 128 kbit/s; 1374 kb) cirkevnoslovansky

 

Skladby sú s láskavým dovolením prevzaté z CD Sláva na výsostiach Bohu - Sláva vo výšnich Bóhu, ktoré zbor nahral v roku 2004.
Celkovo sa na ňom nachádza 32 skladieb.


 

Tropáre a kondaky - 2. nedeľného hlasu a sviatku Uloženia rúcha presvätej Bohorodičky (2. júla). Tradičný ľudový nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(2:59; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2810 kb) slovensky       [noty - časť]

Trisagion - trojsvätý hymnus. Tradičný ľudový nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Christopher Staničar) v štvorhlasnom podaní.
(1:06; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 1048 kb) slovensky

Suhubaja ekténia a ďalšie ekténie (prosby na konci liturgie katechumenov). Tradičný ľudový spev (tzv. prostopinije).
(2:29; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2342 kb) slovensky

My cherubínov: - hymnus na božskej liturgii pred Veľkým vchodom. A. Česnokov - tzv. starosimonovská. 
(3:40; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 3442 kb) slovensky

Bozk pokoja a symbol viery. Nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní a tradičný ľudový spev (tzv. prostopinije).
(2:43; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2556 kb) slovensky

Začiatok anafory - Svätý, Svätý, Svätý:   Nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) a kyjevský nápev (Svätý, Svätý, Svätý:).
(2:44; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2576 kb) slovensky       [noty - časť]

Tebé pojém: (Ospevujeme ťa:) - ďakovný chválospev anafory božskej liturgie. S. Mokranjac. 
(2:13; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2086 kb) cirkevnoslovansky (vozhlas slovensky)

Dôstojné je: - hymnus na česť Bohorodičky. Záver anafory. Tradičný ľudový nápev 2. hlasu prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(0:58; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 920 kb) slovensky

Videli sme pravé svetlo: - ďakovný spev po prijatí Kristovho tela a krvi. Tradičný ľudový nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(0:33; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 528 kb) slovensky

Bohoródice Ďívo: (Raduj sa, Bohorodička:) - anjelský pozdrav Márii, Božej Matke. Spieva sa na záver pôstnej večierne. P. Dinev.
(0:40; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 638 kb) cirkevnoslovansky

Tropár a kondak sv. Cyrilovi a Metodovi, našim slovanským vierozvestom. Tradičný ľudový nápev 4. hlasu (tropár) a 3. hlasu (kondak) prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(2:12; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2074 kb) slovensky

 

Skladby sú  zo záznamu svätej božskej liturgie prenášanej Slovenským rozhlasom 2. júla 2000. Záznam bol vydaný na CD s názvom Svätá božská liturgia. Celkovo sa na ňom nachádza 28 skladieb.


Akatist k presvätej Bohorodičke. Oslavný hymnus na česť Bohorodičky Márie pozostávajúci z 13 kondakov a ikosov (text - noty). Tento skvost byzantskej hymnografie sa pripisuje konštantínopolskému patriarchovi Sergiovi, Jurajovi Pizidskému, chartofylaxovi Veľkého chrámu v Konštantínopole, alebo sv. Romanovi Sladkopevcovi/Melódovi. Tento nápev, v súčasnosti používaný v gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, vychádza z kyjevského nápevu. Úprava pre zbor: Martin Škoviera.
        1. kondak a ikos (2:33; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2404 kb) slovensky
        2. kondak a ikos (2:33; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2408 kb) slovensky
        3. kondak a ikos (2:27; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2312 kb) slovensky
        4. kondak a ikos (2:23; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2246 kb) slovensky
        5. kondak a ikos (2:31; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2362 kb) slovensky

 

Skladby boli nahraté v chráme sv. Kozmu a Damiána v Bratislave - Dúbravke v roku 2002.


 

Z výšin nebies: - nedeľný tropár 8. hlasu, ľudový nápev prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(0:41; 44,1 kHz 128 kbit/s mono; 648 kb) slovensky

Aleluja s veršami zo sviatku Povýšenia vznešeného a životodarného kríža, nápev 1. hlasu (sokraščennyj kijevskij raspev) v štvorhlasnom podaní.
(1:00; 44,1 kHz 128 kbit/s mono; 953 kb) slovensky

Bohorodička, ty si tajomný raj: - irmos sviatku Povýšenia vznešeného a životodarného kríža, nápev prešovského irmologia s doplneným isonom.
(1:30; 44,1 kHz 128 kbit/s mono; 1414 kb) slovensky

 

 

Íže cheruvímy: (My cherubínov:) - hymnus na božskej liturgii pred Veľkým vchodom. D. S. Bortňanskij (1751-1825), č. 7.
(2:40; 44,1 kHz 128 kbit/s mono; 2511 kb) cirkevnoslovansky

Jáko da Carjá vsích: (Veď máme prijať Kráľa všetkých:) - pokračovanie cherubínskeho hymnu. D. S. Bortňanskij (1751-1825), č. 7.
(0:51; 44,1 kHz 128 kbit/s mono; 798 kb) cirkevnoslovansky

Jedín svját: (Jediný je svätý:) - príprava na prijatie eucharistie. N. Kedrov st. (1871-1940).
(0:19; 44,1 kHz 128 kbit/s mono; 311 kb) cirkevnoslovansky

 

Skladby boli nahraté na slávnostnej božskej liturgii 19. septembra 1999 vo farskom chráme.

Späť na stránku farnosti Bratislava

 

Download (stiahnutie) mp3 súborov je zadarmo, nesmiete ich však umiestňovať inde na internet ani odkazovať priamo na mp3 súbory. Pripravujeme aj formát ogg voľne na stiahnutie (na rozdiel od mp3 ide o open source a je to aj výrazne kvalitnejší formát).

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Hudba (v mp3)

(c) www.grkat.net  05.08.2007 andreios

Web Analytics

Vianočná a veľkonočná hudba voľne stiahnuteľná, vianočné a veľkonočné spevy katolíckej cirkvi zadarmo na stiahnutie v mp3, spev na Vianoce - Narodenie Pána čiže Roždestvo a na Paschu - Veľkú noc, paschálne - veľkonočné a vianočné hymny, muzika