Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine Catholic Church in Slovakia

English version (not available yet)

Deutsche Version (noch nicht fertig)

Fonty na písanie nôt

Tieto súbory truetypových fontov (ttf) umožňujú písať noty v textovom editore (MS Word, OpenOffice, Abiword a pod.) bez notového programu. Sú určené na zápis kyjevskej kvadratickej notácie a starej znamennej notácie. Podrobnejšie informácie a návod na použitie notových fontov.

 

Lviv (ttf)

Font podľa vzoru ľvovských irmologionov z r. 1723, 1879 a 1904.

Verzia: 1.00 (2006-09-06) lviv.zip                © Dávid Pancza

Ľviv (font na písanie nôt)

 

 

Lvov (ttf)

Font tvarom nôt sleduje štýl ľvovského Irmologionu vydaného r. 1709.

Verzia: 1.00 (2006-09-14) lvov1709.zip                © Dávid Pancza

 

 

Olsavica (ttf)

Font tvarom nôt zhruba sleduje štýl rukopisného Irmologionu Michala Kešeľáka z konca 19. storočia, ktorý sa našiel v obci Oľšavica pri Levoči.

Verzia: 1.00 (2006-09-06) olsavica.zip                © Dávid Pancza

Oľšavica (font na písanie nôt)

 

 

Manjava (ttf)

Font Manjava tvarom nôt sleduje štýl rukopisných irmologionov Veľkého Skítu pri Maňave.

Verzia: 1.00 (2006-09-13) manjava.zip                © Dávid Pancza

 

 

JuhasevicN (ttf)

Font JuhasevičN imituje rukopis irmologionu I 80 (Sl. nár. múzeum, Bratislava), ktorý s vysokou pravdepodobnosťou písal Ján Juhasevič. K notovému fontu existuje aj cyrilský textový font JuhasevicP.

Verzia: 1.00 (2006-10-04)  juhasivecn.zip                © Dávid Pancza

 

 

 

ZnamC (ttf)

Font znamC je určený na písanie znamennej notácie typu C (teda nie kyjevskej notácie, ako predošlé fonty). Ide o staré ruské neumy (typ C). Utvorený je podľa rukopisov Trojicko-Sergijevskej lavry zo 16. storočia.

Verzia: 1.00 (2007-02-12)  znamc.zip                © Dávid Pancza

 

 

S407 (ttf)

Font S407 je určený na písanie archaickej znamennej notácie (14.-15. stor.). Ide o staré ruské neumy spred reformy z konca 15. storočia. Utvorený je podľa rukopisu č. 407 Trojicko-Sergievskej lavry.

Verzia: 1.00 (2007-08-24)  s407.zip                © Dávid Pancza

 

 

 

Licenčné podmienky:

© Dávid Pancza

a) Fonty sú zadarmo a ich použitie v súlade s účelom, na ktorý boli vytvorené, nie je obmedzené.

b) Je zakázané tieto fonty predávať a pridávať do softwarových balíkov. (Ak by ste tak chceli urobiť, kontaktujte autora.) Rovnako je zakázané ponúkať ich na stiahnutie z iných stránok bez výslovného súhlasu autora.

c) Upravovanie fontov, zmeny prstokladu a vytváranie vlastných verzií nie je obmedzené, pokiaľ sa dodržia body a), b). Ak chcete upravovať a vylepšovať fonty, bolo by želateľné kontaktovať pritom autora.

 

Kontakt na autora:

 

Informácia o fontoch a písaní nôt:

Tieto truetypové fonty (čiže typy či rezy písma) sú určené na zápis kyjevskej notácie v ľubovoľnom textovom editore. (Font znamC je určený na zápis znamennej notácie.) Hoci je dnes na zapisovanie spevov do nôt k dispozícii viacero notových editorov, pokiaľ chceme prepisovať starobylú liturgickú hudbu (nie zborové skladby), narazíme na viacero problémov daných skutočnosťou, že notové editory sú projektované pre iný typ hudby. Ale v prípade, ak je naším cieľom iba samotný zápis nôt, ktorý chceme prezentovať v tlačenej podobe, a ak nepotrebujeme, aby nám počítač zapísané noty zahral, ani nechceme noty pomocou počítača spracovávať, notový editor nie je nevyhnutný. Jednoduchšie je písať noty priamo v textovom editore, presne podľa princípu, ako sa od počiatku tlačili irmologiony.


Irmologion, Ľvov 1709

Každá nota sa do matrice vkladá aj s príslušným úsekom piatich linajok osnovy. Noty stoja blízko seba, ale ak treba, možno ich vzdialiť medzerou. Presne tento spôsob tlače môžeme napodobniť aj dnes v textovom editore.

Z technického hľadiska ide o veľmi jednoduchý spôsob písania, ktorý sa netreba zvlášť učiť. Na rozdiel od notových editorov má človek trochu viac práce s tým, že musí napísať skutočne „do bodky“ všetko, čo tam chce mať. Je to však nutná a v podstate veľmi malá daň za to, že výslednú podobu notového zápisu má plne vo svojej moci. „Textový“ zápis nôt tiež ukáže svoje výhody, keď potrebujeme zapísať napr. viacero verzií rovnakého spevu. Stačí pieseň napísať raz, skopírovať ju a v kópii veľmi jednoducho urobiť potrebné zmeny.

Primárnym cieľom však je vytvoriť nástroj pre kritické vydania liturgických spevov a ich komparatívnu analýzu. Tu je potrebné nielen zapisovať noty, ale môcť aj na ľubovoľné miesto pripájať komentáre alebo uvádzať významné varianty niektorej melodickej frázy. Alebo ak to vezmeme z druhej strany, je potrebné do textu zapájať notový zápis (akýkoľvek úryvok) tak, aby ho bolo možné kedykoľvek pohodlne upravovať.

Pre potreby zápisu ruských spevov v r. 2002 Nikita Simmons vypracoval font Suprasľ na vysokej grafickej úrovni, ktorý pokrýva všetky znaky používané ruskou synodálnou tlačou. Zápis materiálu z ľvovských tlačených irmologionov a z haličských či podkarpatských rukopisných irmologionov však má oproti ruským zdrojom svoje špecifiká a vyžaduje si vlastné fonty.

Ponúkame preto niekoľko vhodnejších sád fontov imitujúcich rôzne ľvovské tlače a podkarpatské rukopisy. Mapy znakov možno nájsť v priloženom pdf-súbore. Na čitateľné zobrazenie je potrebné voliť veľkosť aspoň 48 a zvoliť si potrebné zväčšenie pohľadu na stránku. Napriek všetkému náhľad vo Worde môže byť nedokonalý, ale tlač ani pdf-dokumenty tieto nedokonalosti nereprodukujú.

Podrobnosti o každom fonte nájdete v priložených pdf súboroch.

 

 

Fonty na písanie - cyrilské a grécky.

Návod ako inštalovať fonty do OS Windows a do Linuxu.

Noty pre kantorov.

Noty pre chrámové zbory.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index  >  Fonty  >  Fonty na písanie nôt (pre windows a linux)

(c) 1999 - 2007 Dávid Pancza a www.grkat.net   Posledná úprava: 07.09.2007 andreios