TEXTY

Obsah textovej časti stránky www.grkat.net:

 

Základná informácia o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, jej usporiadaní, histórii, obrade a spiritualite.    hist - lit - ikon

 

Teologické texty

Základy našej katolíckej viery - jadro vierouky našej cirkvi, podané špeciálne z pohľadu byzantského obradu. V čo veria gréckokatolíci? 

Výklad postupu božskej liturgie s fotografiami. Názorné vysvetlenie doplnené kvalitnými fotografiami napomáha lepšiemu porozumeniu svätej božskej liturgie.    lit

        Krátke liturgické katechézy:

O Ježišovej (Isusovej) modlitbe srdca. Návod ako sa ju modliť, jej stručné vysvetlenie a biblické odkazy. Veľmi typická modlitba pre byzantských kresťanov, u nás žiaľ menej známa. Aj v PDF pekne zalomené ako letáčik, veľmi praktické pre tlač.    duch

Ako vstupujeme do chrámu? Základné poučenie o tom, ako vstupujeme do cerkvi (poklony, prežehnávanie, úcta ikon a zapaľovanie sviec). Letáčik v PDF.    lit - duch

Večiereň – modlitba cirkvi. Krátka katechéza k večierni, oficiálnej večernej modlitbe našej cirkvi, vysvetlenie jej priebehu. Letáčik v PDF.    lit

O liturgii vopredposvätených darov. Postup a stručný výklad liturgie (omše), ktorá sa slávi vo Veľkom pôste a v ktorej nie je obrad premenenia eucharistie. PDF verzia - inak zalomená (do dvoch stĺpcov), použiteľná aj ako leták pri katechézach. Možete si stiahnuť aj komplet všetkých súborov užitočných pri liturgii vopredposvätených: noty, texty menlivých častí (trioda), 18. katisma, vysvetlenie liturgie (spakované do ZIP-u).    lit

         *  *  *  *  *

Čotky – pomôcka na Ježišovu (Isusovu) modlitbu. Krátke vysvetlenie ich symboliky a významu.

Zbožštenie – cieľ nášho života. Čo je cieľom môjho života? Čo je cieľom všetkých našich námah a snažení? Účasť na živote presvätej Trojice, na Božej prirodzenosti, bytostné zjednotenie sa a spojenie s Bohom...    duch

Krátke poučenie o spovedi - výklad priebehu spovede, vysvetlenie jej základných častí, úkonov a pojmov (krátky návod, ako sa spovedať).    duch - lit

Príprava na sviatosť zmierenia s pútnikom. Spovedné zrkadlo podľa knihy Spomienky pútnika. (brožúrka v pdf ; rtf)    duch

Raj Otcov púšte. Krátke príbehy a výroky prvých mníchov, ktoré v sebe skrývajú múdrosť a hlbokú skúsenosť duchovného života. (rtf)    patr - duch

Modlitba v dielach východných cirkevných otcov:  Sv. Efrém Sýrsky - kapitola O modlitbe a kratučká stať od sv. Gregora Bohoslovca (Teológa - Nazianzského), v ktorej hovorí aj o Ježišovej (Isusovej) modlitbe.    patr - duch

Reč sv. Jána Damaského na Narodenie Bohorodičky. Skvost ako po teologickej, tak aj po estetickej stránke. Veľmi pekný slovenský preklad z gréckeho originálu. Dokument je v PDF (?pdf)  alebo v Rich Text Formate (?rtf), keďže používa aj grécky font. (Ten je potrebné si stiahnuť.)    patr - **

Sv. Ján Damaský: Stvorenie anjelov a ich bytie. Úryvok z diela O pravej viere je syntézou gréckeho patristického učenia o anjeloch.    patr - **

Sv. Bazil Veľký: Hexaémeron čiže Homílie o diele šiestich dní. Známy Bazilov komentár k prvým kapitolám knihy Genezis o stvorení. Veľmi pekný slovenský preklad z gréckeho originálu. Prvá, druhá, tretia a deviata homília.    patr - bibl  

Sv. Bazil Veľký: O Svätom Duchu. 30. kapitola, v ktorej autor líči stav cirkvi, prirovnávajúc ho k námornej bitke. (PG 32, 209D – 217C)    patr

Sv. Bazil Veľký: O pôste. Homília I. Nádherná homília na začiatok Veľkého pôstu, ktorá objasňuje biblický pôvod a náplň Svätej štyridsiatnice. (PG 31, 163 – 184)    patr

Svätý Gregor Palamas a nepretržitá modlitba v živote súčasného človeka. Článok z pera ukrajinského baziliána o. Vasiľa Tučapca o náuke sv. Gregora Palamu o ustavičnej modlitbe a jej význame dnes.    duch - **

Myšlienky o liturgii – krátke sentencie na zamyslenie, nielen pre kňazov a teológov. Spracované na podklade prednášok archim. prof. Roberta F. Tafta, SJ.

Zmysel liturgie – čo je liturgia/bohoslužba, čo slávime v liturgii a ostatných bohoslužbách, kto slúži a kto tvorí liturgiu... Audiokatechéza vo formáte mp3.

Porovnanie štruktúry eucharistickej liturgie byzantského a latinského obradu v krátkej prehľadnej tabuľke. Paralelnosť jednotlivých častí je len orientačná.    lit

Ikona a liturgia. Krátka stať o význame ikony a ikonostasu v liturgii z diela významného moderného ruského teológa Pavla Evdokimova.    ikon - lit

Prijímanie Eucharistie malými deťmi.Teologická reflexia o tom, či a prečo sa má dávať eucharistia deťom aj pred dovŕšením 8. roku. Doplnená o výber z cirkevných dokumentov o podávaní Eucharistie deťom. A tiež o svedectvá rodičov o ovocí prijímania Eucharistie pre ich deti a ich rodinu.     dok

Ku ktorému katolíckemu obradu patrím? Krátke pojednanie o obradovej príslušnosti. Jasná odpoveď na otázku, či je niekto gréckokatolík alebo rímskokatolík. (rtf)

Cyrilometodská tradícia u gréckokatolíkov. Krátke pojednanie o tom, čo je cyrilometodská tradícia a ako je prítomná v našej cirkvi.

Byť gréckokatolíkom je povolanie a dar. Zamyslenie nad povolaním a darom byť gréckokatolíkom, ktoré dostávame každý jednotlivo i ako spoločenstvo, o zodpovednosti za tento dar, o jeho význame a kráse.

Stať sa východným kresťanom telom-mysľou-dušou. Sme povolaní byť skutočne východnými kresťanmi, a to v liturgii, teológii i osobnej spiritualite. Príspevok k obnove spirituality v našej cirkvi.

Byť alebo nebyť „rímski“? O tom, prečo máme žiť východnú spiritualitu v osobnom živote aj v cirkvi a prečo nás k tomu Božia prozreteľnosť povoláva.

Prosíme v liturgii za Bohorodičku? Krátky výklad diskutovaného miesta v liturgii sv. Jána Zlatoústeho.    lit

 

     Komentáre k pôstnym obdobiam

Filipovka – prípravné obdobie pred Narodením nášho Pána. Naša cirkev sa pripravuje na sviatky Narodenia a Bohozjavenia tradične 40-dňovým pôstom. O jeho pôvode a význame hovorí niekoľko krátkych článkov. Pripojená je aj tabuľka biblických čítaní, ktoré predstavujú hlavné udalosti v dejinách spásy, rozvrhnutých na každý deň.

Veľký pôst – jeho duchovný význam, náplň, prostriedky. Audiokatechéza v mp3 k obdobiu svätej štyridsiatnice.    duch - lit

Aby pôst neostal bez úžitku - komentár k Svätej štyridsiatnici (Veľkému pôstu) v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

Homília sv. Bazila Veľkého o pôste (pozri vyššie)

Apoštolský alebo petro-pavlovský pôst (Petrovka) - jeho história, význam a pôstne zvyklosti. Tento pôst trvá od pondelka po Nedeli všetkých svätých do 28. júna.

Uspenský pôst (Spasivka) - komentár k pôstnemu obdobiu pred sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky, ktoré trvá od 1. do 14. augusta.

 

     Výklady a komentáre k pohyblivým sviatkom

Nedeľa pravoslávia – Prvá nedeľa Veľkého pôstu (tiež Nedeľa ortodoxie) - krátky komentár k histórii a obsahu tejto nedele.    lit

Veľký týždeň a Pascha - komentár k jednotlivým bohoslužbám Veľkého týždňa a Paschy (Veľkej noci), k čítaniam, k obsahu jednotlivých dní a ikonografii sviatku.    lit - ikon

Ty, ktorý si sa pre mňa stal chudobným ako ja - komentár k sviatku Nanebovstúpenia Pána v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

Duch, ktorý rybárov urobil teológmi - komentár k sviatku Päťdesiatnice (Zostúpenia Svätého Ducha) v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

 

     Výklady a komentáre k nepohyblivým sviatkom

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (8. september) - krátky komentár k sviatku.

Prečo sa povyšuje kríž? Krátke vysvetlenie obradu povyšovania sv. kríža, ktorý sa koná na utierni sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Pánovho kríža (14. septembra).    lit - ikon

Pokrov - Ochrana presvätej Bohorodičky - krátky komentár k obľúbenému mariánskemu sviatku.

Dievčatko, v ktorom býva Boh - komentár k sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

Narodenie Pána – výklad sviatku, ikony a komentár k sláveniu Vianoc v byzantskom obrade.    lit - ikon

Krátka história sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia.    lit

Obrezanie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista - krátky komentár k sviatku.    lit

Bohozjavenie (Bohojavlénije) – výklad sviatku, ikony a komentár k sláveniu v byzantskom obrade.    lit - ikon

Narodený bez otca z Matky a bez matky z Otca – komentár k sviatku Bohozjavenia v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

Aby som oznámil Adamovi, že som videl Boha, ktorý sa stal dieťaťom – komentár k sviatku Stretnutia Pána v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

Boh sa stáva človekom, aby Adama urobil bohom - komentár k sviatku Zvestovania presv. Bohorodičke v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

Človek prirodzenosťou, anjel životom - komentár k sviatku Narodenie Jána Predchodcu v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

Krídla poznania Boha a ramená kríža - komentár k sviatku svätých Petra a Pavla v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

Urobil si znova slávnou ľudskú prirodzenosť, ktorá sa zatemnila v Adamovi - komentár k sviatku Premenenia Pána (Preobraženija) v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

Dnes sa prenáša do života tá, ktorá je matkou Života - komentár k sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky v byzantskom obrade z pera Manela Nina, benediktína byzantského obradu.    lit

 

O spiritualite Otcov púšte. Spiritualita Otcov púšte je spiritualitou zdola. Znamená objaviť sám seba, svoju slabosť, hriešnosť...    duch

Krátky slovníček menej častých pojmov a termínov byzantsko-slovanského obradu z oblasti liturgie, teológie a spirituality. (Postupne sa bude dopĺňať.)

Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO), vydaná Kongregáciou pre východné cirkvi. Najdôležitejší a najčerstvejší dokument pre obnovu obradu a duchovnosti našej cirkvi i ostatných východných katolíckych cirkví. Výborné vysvetlenia k liturgii, sviatostiam a pod. Dokument je pre nás záväzný! Text sa môže v niektorých detailoch líšiť od oficiálneho textu vytlačeného v Ríme. (zozipované na stiahnutie)    dok - lit

Poriadok bohoslužieb - večierne, utierne a svätej liturgie (byzantsko-slovanského obradu) - Ordo celebrationis. Podrobný výklad rubrík k večierni, utierni a všetkým trom liturgiám, predpisy o chráme, svätyni a pod. (napr. aj o tom, že diakonské dvere majú byť stále zatvorené). Neoficiálny preklad pre študijné potreby. Dokument z r. 1958 je pre nás záväzný! Text sa môže v niektorých detailoch líšiť od knižného vydania z r. 1998. V PDF alebo vo formáte RTF. (?rtf, ?pdf)    dok - lit

Grécka a latinská tradícia týkajúca sa vychádzania Svätého Ducha. Oficiálne stanovisko katolíckej cirkvi k problematike Filioque, ktoré vydala Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Náročný teologický dokument je príspevkom k pravoslávno-katolíckemu ekumenickému dialógu. Najlepšie je stiahnuť si dokument v PDF formáte (nepotrebuje inštalovať žiadne fonty). Dokument je aj v Rich Text Formate (?rtf). Používa grécky font, ktorý je potrebné stiahnuť a nainštalovať - takisto aj HTML verzia.    ekum - dok - ***

Balamandské vyhlásenie na tému Uniatizmus, metóda zjednotenia v minulosti, a súčasné hľadanie plnej jednoty. Dokument vydala Zmiešaná medzinárodná komisia pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou  na stretnutí v Balamande (Libanon) v roku 1993, rieši problém uniatizmu a existencie uniátskych (teda aj gréckokatolíckych) cirkví. Kompletný text vyhlásenia dopĺňame prehľadom reakcií niektorých pravoslávnych autorít a vlastným komentárom k Balamandskému vyhláseniu. (Dokumenty sú k dispozícii aj v RTF formáte - vyhlásenie, reakcie, komentár.)    ekum - dok - **

Pravoslávny v spoločenstve s Rímom? Áno! Uniát? Nie! – Vierovyznanie Eliasa Zoghbyho, emeritného gréckokatolíckeho arcibiskupa v Baalbeku (Libanon). Toto ekumenické vierovyznanie z r. 1995 vzbudilo mnoho rôznorodých ohlasov. Podpísalo ho 25 z 28 melchitských gréckokatolíckych biskupov. Najvýraznejšia ekumenická iniciatíva zo strany byzantských katolíkov. Našla pozitívnu odozvu v Antiochijskom patriarcháte u gréckopravoslávnych teológov. (rtf) K textu pridávame reakciu Rímskeho stolca - list kardinálov Ratzingera, Cassidyho a Silvestriniho gréckokatolíckemu patriarchovi Maximovi V. a zopár ďalších reakcií.    ekum**

Obnovenie jednoty v Antiochijskom patriarcháte. Komuniké melchitskej gréckokatolíckej synody. Synoda biskupov melchitskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá sa konala v Raboueh (Libanon) 22.-27. júla 1996, pripravila návrh na obnovenie jednoty medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnymi v Antiochijskom patriarcháte, vychádzajúc pritom z iniciatívy arcibiskupa Eliasa Zoghbyho (viď vyššie).    ekum - dok - **

Spoločná kristologická deklarácia medzi Katolíckou cirkvou a Asýrskou cirkvou Východu, ktorú podpísali najvyšší predstavitelia cirkví Ján Pavol II. a Mar Dinkha IV. dňa 11. novembra 1994. Je to dôležitý krok na ceste obnovenia jednoty medzi našimi cirkvami. (rtf)    ekum - dok - **

Orientalium ecclesiarum - dekrét II. vatikánskeho koncilu o východných katolíckych cirkvách. Oficiálny preklad. (rtf)   dok - ekum

Unitatis redintegratio - dekrét II. vatikánskeho koncilu o ekumenizme. Oficiálny preklad. (rtf)   dok - ekum

Orientale lumen (Svetlo z Východu) - apoštolský list rímskeho pápeža Jána Pavla II. o východnej spiritualite, teológii a ekumenizme (1995). Obsahuje mnoho myšlienok, ktoré by si zasluhovali našu pozornejšiu reflexiu, napríklad teológia zbožštenia človeka ako základ našej teológie, význam mníšstva pre východné cirkvi a ďalšie. Preklad sa líši od textu vydaného SSV (ktorý je inak úplne hrozný). (rtf)   dok - ekum

Ut unum sint (Aby boli jedno) - encyklika rímskeho pápeža Jána Pavla II. o ekumenizme (1995).  Oficiálny preklad. (pdf, rtf)   dok - ekum

Apoštolský list rímskeho pápeža Jána Pavla II. k 350. výročiu Užhorodskej únie zverejnený 18. apríla roku 1996.   dok - hist - ekum

Východné cirkvi zjednotené s Rímom - história únií a rôznych pohľadov na jednotu kresťanov, problematika existencie a identity gréckokatolíckych (uniátskych) cirkví. Veľmi odporúčame, aj pre lepšie pochopenie našej vlastnej cirkvi. Autor - prof. Ernst Christoph Suttner -  je členom pravoslávno-katolíckej komisie pre teologický dialóg. (rtf)    hist - ekum

Kňazský liturgický deň v Košiciach 11. 4. 1997 - záznam z prednášok a diskusie. Zaujímavé príspevky k liturgickej obnove v našej cirkvi, výborné aj ako podklad pre liturgickú katechézu. Záznam je neoficiálny a mierne skrátený. (rtf)    lit - hist

Kristovým cirkvám všade - encyklika pravoslávneho Konštantinopolského patriarchátu o ekumenizme z roku 1920!. Neuveriteľná otvorenosť pre ekumenizmus na svoju dobu. (rtf)     dok - ekum   (Upozornenie: nie je to dokument Katolíckej cirkvi, ale Pravoslávnej cirkvi  Konštantinopolského patriarchátu.)

Komuniké zo sympózia Poslanie východných katolíckych cirkví v rámci univerzálnej cirkvi a v modernom svete, ktoré sa konalo v Gamingu (Dolné Rakúsko) 4.-6. marca 2009 za účasti 17 gréckokatolíckych a rímskokatolíckych hierarchov.

Ako správne oslovovať a titulovať východných biskupov

 

    Bohoslužobné texty a modlitby

Základné modlitby gréckokatolíka slovensky a cirkevnoslovansky. Obsahuje zvyčajný začiatok, Raduj sa, Bohorodička a Dôstojné je. Cirkevnoslovanské texty sú písané cyrilikou! Môžete si aj stiahnuť v PDF formáte. (?pdf)  

Brožúrka s textom sv. liturgie v slovenskom a cirkevnoslovanskom jazyku, paralelne v dvoch stĺpcoch. Cirkevnoslovanský text je prepísaný do latinky. Okrem textu pre ľud (stálych častí) obsahuje aj kompletnú anaforu. Text vo formáte A5 zalomený pre tlač na formát A4. Iba PDF formát (?pdf).

Svätá božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho - kompletný text liturgikona (kňazské časti). Pracovná verzia oficiálneho slovenského prekladu, schváleného na liturgické používanie. Text sa ešte v niektorých detailoch upravil pred definitívnym schválením. Aj RTF verzia.

Svätá božská liturgia svätého Bazila Veľkého - kompletný text liturgikona (kňazské časti), oficiálny slovenský preklad schválený na liturgické používanie. Táto liturgia sa slávi desaťkrát v roku. Aj RTF verzia.

Svätá božská služba vopred posvätených darov - kompletný text liturgikona (kňazské časti), oficiálny slovenský preklad schválený na liturgické používanie. Táto liturgia sa slávi spravidla v stredy a v piatky vo Veľkom štyridsaťdňovom pôste. Aj RTF verzia.

Modlitby po prijatí svätých darov Kristovho tela a krvi. Hlboké texty patristické pôvodu napomájaú správnemu pochopeniu tohto veľkého tajomstva a vychovávajú k správnej eucharistickej úcte. Oficiálny slovenský text z liturgikona. (rtf - pekne zalomený na A4)

Modlitba denných hodiniek (časov) z časoslova - prvá, tretia, šiesta a deviata hodinka. Tieto modlitby sú určené cirkvou na posvätenie dňa (rovnako pre klérus ako aj pre ľud, teda laikov), ich označenie vychádza zo starozmluvného počítania času, takže prvá hodinka zodpovedá našej šiestej hodine ráno, tretia našej deviatej, šiesta našej dvanástej a deviata našej pätnástej hodine.

Modlitba denných hodiniek (časov), povečeria a polnočnice na svätú Paschu a vo Svetlom týždni. V tomto období sa modlíme časoslov, modlitbu cirkvi, osobitným spôsobom. (Aj vo formátoch PDF - EPUB.) Texty sú podľa nových prekladov (2022), k dispozícii je aj verzia so starými prekladmi (1976). (Aj vo formátoch PDF - EPUB - MOBI.)

Poriadok sv. tajomstva spovede. Kompletný text spovede v slovenčine. Oficiálny slovenský text z trebníka. (Aj brožúrka v PDF zalomená na tlač na A4.)

Korunovácia svätého manželstva (sobáš). Dvojjazyčná brožúrka s kompletným slovenským a cirkevnoslovanským textom slávenia svätého tajomstva manželstva. Text podľa oficiálne schváleného trebnika (cirkevnoslovanského i slovenského). Farebná i čiernobiela verzia na stiahnutie, zalomená na A5. Iba PDF formát (?pdf).

18. katisma (žalmy 119 - 133) sa číta na liturgii vopredposvätených darov. Je rozdelená na 3 antifóny/statije. PDF alebo RTF formát. (?rtf, ?pdf) Oficiálny text katolíckej cirkvi.   bibl

Kompletný žaltár s delením na katismy. Veľmi praktický na systematickú modlitbu žalmov, celá Kniha žalmov je podelená na 20 zhruba rovnakých dielov (katisiem), každá katisma je ešte rozdelená na tri menšie časti (antifóny). Oficiálny preklad katolíckej cirkvi. Iba RTF formát (?rtf).    bibl

Zborník s výberom bohoslužobných textov z pôstneho triodia (pracovná verzia) s názvom Tessarakosti na večierne a liturgie vopredposvätených darov. (Iba pdf.) Obsahuje kompletné texty na liturgie vopredposvätených darov a večierne celého pôstneho triodia ako aj výber z oktoicha a miney. Nahrádza (dopĺňa) starší súbor Pôstna trioda (rtf), ktorý obsahoval len niektoré menlivé časti (spevy) na obdobie Veľkého štyridsaťdňového pôstu. Preklad je neoficiálny, pracovný.

Veľkopôstna modlitba svätého Efréma Sýrskeho, ktorá v krátkosti, ale hlboko vystihuje program Svätej a veľkej štyridsiatnice. Je súčasťou skoro každej bohoslužby byzantského obradu počas Veľké pôstu (od pondelka do piatku).

Obrad vzájomného zmierenia a odprosovania na začiatok Veľkého pôstu.

Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho - spieva sa prvý týždeň pôstu a vo štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu. Nádherné texty o tragédii ľudského hriechu a pokání, výrazne biblicky inšpirované. Najkrajšia (a najdlhšia) kajúca modlitba byzantského obradu, výborné aj ako texty na rozjímanie. Nový preklad (2023), neoficiálny, pracovný. DOC formát alebo PDF formát. K dispozícii je aj starý preklad (1999) - RTF formát alebo PDF formát. (?rtf ?pdf).

Veľký kajúci kánon svätého Andreja Krétskeho v pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu, v utorok prvého týždňa Veľkého pôstu, v stredu prvého týždňa Veľkého pôstu, vo štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu (starý preklad z roku 1999) - Veľký kánon podelený na štyri časti tak, ako sa spieva v prvý týždeň Štyridsiatnice večer na veľkom povečerí.

Kvetná nedeľa - brožúrka pre ľud s kompletným textom veľkej večierne (na sobotu večer) zalomená v PDF.

Jeruzalemská utiereň na Veľkú sobotu - nadhrobné oplakávanie zosnutého Krista a očakávanie jeho vzkriesenia. Liturgické texty rozjímavého charakteru jedinečne odhaľujú a vysvetľujú význam Kristovho utrpenia. Text je neoficiálny, pracovný. Preklad je urobený z cirkevnej slovančiny s prihliadnutím na grécky originál, snaží sa zachovať v najvyššej možnej miere aj štrukturálne vlastnosti gréckeho originálu. Aj RTF formát. (?rtf, ?pdf)

Paremijník a Apoštolár k Pôstnej triode - čítania zo Starej zmluvy a Apoštola na liturgie vopredposvätených darov a na Veľký týždeň (Strastnú sedmicu). Brožúrka je neoficiálna, pracovná. Iba RTF formát (?rtf), zozipované.    bibl

Kánon a stichiry utierne Paschy - sviatku svetlého a slávneho Kristovho vzkriesenia. Pracovný preklad z gréckeho originálu. Text sa značne líši od zaužívaného bohoslužobného prekladu, nie je možné používať ho v bohoslužbách.

Poučné slovo sv. Jána Zlatoústeho na svätý a svetlý deň slávneho a spasiteľného vzkriesenia Krista, nášho Boha (Slovo ohlasiteľnoje). Podľa obyčaje sa číta na utierni Paschy po bozkaní kríža, evanjeliára a ikon čiže po stichirách Paschy; pred suhubou ekténiou. (pdf , rtf - obidve pekne zalomené)    patr

Kráľovské hodinky (cárske časy) na sviatok Narodenia Pána. Slávia sa 24. decembra (v niektorých prípadoch 23. decembra). Pracovný preklad.

Kráľovské hodinky (cárske časy) na sviatok Bohozjavenia. Slávia sa 5. januára (v niektorých prípadoch 4. januára). Pracovný preklad.

Kráľovské hodinky (cárske časy) na Svätý a veľký piatok. Pracovný preklad. Text sa líši od prekladu o. redemptoristov (v ktorom je, žiaľ, dosť veľa chýb a nepresností). K textu sú k dispozícii aj žalmy a čítania (parémie a apoštol) (pdf) - zdrojový text (rtf)

Evanjeliá svätých strastí (pdf) - zdrojový text (rtf) - 12 evanjelií o utrpení, ktoré sa čítajú na utierni Veľkého piatku.

Odporúčané modlitby v rodine (bez kňaza) v čase Veľkého týždňa a Paschy v období obmedzenia verejných bohoslužieb kvôli šíreniu koronavírusu. (Aktualizované naposledy pre rok 2021.)

Veľké povečerie na sviatok Bohozjavenia. Brožúrka s niektorými časťami uvedenými paralelne v slovenčine a cirkevnej slovančine (v prepise do latinky) zalomená v PDF na A5.

Akatist k presvätej Bohorodičke. Nádherný poetický oslavný a ďakovný hymnus, jeden z najväčších skvostov byzantskej hymnografie. Pôvodne vznikol ako poďakovanie za záchranu Konštantínopolu. Počas celého akatistu sa na znak radosti a oslavy stojí (akathistos = nesedavý). Autorstvo sa pripisuje konštantínopolskému patriarchovi Sergiovi, Jurajovi Pizidskému, chartofylaxovi Veľkého chrámu v Konštantínopole, alebo sv. Romanovi Sladkopevcovi/Melódovi. Text podľa oficiálneho tlačeného vydania odobreného miestnou cirkevnou autoritou.

Akatist k Ježišovi Kristovi. Oslavná bohoslužba poetického rázu, počas ktorej sa spravidla celý čas stojí (akathistos = nesedavý). Preklad je odobrený miestnou cirkevnou autoritou.

Moleben k svätým Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov. Krátka bohoslužba k našim svätým otcom, apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi.

Služba svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov (11. mája a 5. júla). Texty na večiereň spoločného sviatku sv. Cyrila a Metoda.

Služba svätým sedmopočetníkom (27. júla). Neoficiálny preklad urobený z gréckeho originálu s úpravou. Texty na večiereň.

23. apríla - Svätý veľkomučeník Juraj - texty na veľkú večieren.

6. augusta - Premenenie Pána (Preobražénije Hóspodne) - texty na večiereň. Väčšina textov je prevzatých z knihy Modlitby a piesne pre gréckokatolíkov (Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1978), ktorá, žiaľ, obsahuje mnohé prekladové nepresnosti.

15. augusta - Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny - texty na večiereň. Pracovný preklad. K dispozícii je na stiahnutie aj brožúrka, ktorá obsahuje aj všetky stále časti večierne (PDF).

16. augusta - Prenesenie Nerukoutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna (Mandylion), z Edessy do Konštantínopolu - texty na večiereň.

Modlitby pred pôrodom a ikona presvätej Bohorodičky - Pomocníčky pri pôrode. Jednoduché modlitby pre budúce mamičky, ich manželov i celú rodinu.

Modlitba večerného exorcizmu z časoslova (z večerných modlitieb).

Modlitba k Svätému Duchu sv. Symeona Nového Teológa. Krátka modlitba veľkého byzantského teológa a mystika je nádherným vzývaním Svätého Ducha.

Modlitba na spôsob molebenu v čase smrtiacej epidémie - za zastavenie epidémie spôsobenej koronavírusom.

Prosba do suhubej ekténie, slovensky aj cirkevnoslovansky, za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu (iba PDF).

 

    Životy svätých

Svätí slovanskí sedmopočetníci (Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva) - naši vierozvestovia a osvietitelia.

Svätý Kliment Ochridský (Sloviensky) - obsiahlejší životopis.

Prepodobný Mojžiš Uhorský (Mojsej Uhrín) -  gréckokatolík z nášho územia!!, jeden z prvých slovenských i slovanských svätcov.

Prepodobný Serafim Sarovský -  najobľúbenejší ruský svätec. Krátky životopis, rozhovor s Motovilovom o cieli kresťanského života a zopár duchovných poučení. Pekne zalomená knižočka v PDF (652 kb), treba vytlačiť najprv nepárne strany a potom na ne z druhej strany párne. (?pdf)

Krátky životopis biskupa a mučeníka Pavla Gojdiča, OSBM (1888 - 1960). Vladyku Pavla nazývali muž zlatého srdca pre jeho obetavú a nezištnú lásku voči všetkým. V roku 1950 odmietol ponuku komunistov na spoluprácu, preto za vernosť cirkvi putoval do väzenia, kde zomrel na následky neľudského zaobchádzania. 4. novembra 2001 bol vyhlásený za blaženého.

 

    História

Východné cirkvi zjednotené s Rímom - história únií a rôznych pohľadov na jednotu kresťanov, problematika existencie a identity gréckokatolíckych (uniátskych) cirkví. Veľmi odporúčame, aj pre lepšie pochopenie našej vlastnej cirkvi. Autor - prof. Ernst Christoph Suttner -  je členom pravoslávno-katolíckej komisie pre teologický dialóg. (rtf)    ekum

História melchitskej gréckokatolíckej cirkvi -  jedinej katolíckej patriarchálnej cirkvi byzantského obradu. Melchitská cirkev svoju existenciu odvodzuje od prvokresťanského spoločenstva v Antiochii. V minulosti pretrpela mnoho prenasledovaní a ťažkostí a aj teraz je jej situácia neľahká. Nájdete tu aj krátky životopis súčasného patriarchu Gregora III. Lahama.    ekum

Dokument o uzavretí Užhorodskej únie (24. apríla 1646) – list z roku 1652. Dlho sa myslelo, že pri uzavretí únie na zámku v Užhorode dňa 24. apríla 1646 nebol spísaný žiaden úradný dokument. Napokon sa dokument z roku 1646 našiel (v roku 2016). Opis tejto významnej udalosti sa zachoval aj v nasledovnom liste gréckokatolíckeho duchovenstva rímskemu pápežovi Inocentovi X. z roku 1652, v ktorom je uvedený priebeh slávnosti i podmienky, za ktorých bola únia prijatá, z pohľadu gréckokatolíckych kňazov.

Bula rímskeho pápeža Leva X. z r.1521 (apoštolský list Accepimus nuper) o katolíkoch byzantského obradu v Uhorsku. Rímsky pápež bráni gréckokatolíkov pred tlakom latinského kléru a potvrdzuje ich práva a výsady. Ide vlastne o aplikáciu Bazilejsko-Ferrarsko-Florentského koncilu v uhorských pomeroch. Bula je dôkazom dávnej prítomnosti byzantského obradu v Uhorsku (od čias sv. Cyrila a Metoda). Preklad z latinčiny. (rtf)   dok

Relata Semper - bula rímskeho pápeža Pia VII. z roku 1818, ktorou bola kanonicky erigovaná Prešovská eparchia. Preklad z latinčiny. (rtf)   dok

Exkomunikačná bula z r. 1054, ktorá sa považuje za začiatok veľkej schizmy medzi Východom a Západom. Jej autorom bol kardinál Humbert, biskup zo Silva Candida. Slovenský text paralelne s latinským originálom.    ekum - dok

Má Košický exarchát „dejiny”? Krátka história vzniku Košického apoštolského exarchátu.

 

    Rôzne

Univ – Svätouspenská univská lavra - rozprávanie o jednom z najvýznamnejších gréckokatolíckych monastierov a (prázdninovom) mníšstve doplnené fotografiami. (2010)    duch

Fotoreportáž z Grécka s krátkym komentárom a malým rýchlokurzom gréčtiny. (2005)

Fotoreportáž z Grécka 2006 - ekumenický kurz novogréčtiny spojený so spoznávaním Gréckej pravoslávnej cirkvi. (2006)

Rusko 2007 – fotoreportáž s cestopisom.

Reportáž z cesty po Svätej Rusi. (1999) Cestopis na oddychové čítanie s fotografiami.

Fotoreportáž z putovania po monastieroch v Bukovine a Moldove (2002) (severné Rumunsko), kde sa nachádzajú nádherné chrámy pomaľované zvnútra aj zvonku.

Fotoreportáž s cestopisom z putovania po monastieroch Turnu a Cozia (2004) (stredné Rumunsko). Fotky sú konečne z digitálu. Opäť je tu aj nádherné pozadie na obrazovku na stiahnutie.

Damask – mesto sv. apoštola Pavla. (2008) Krátky cestopis s fotografiami.

Fomov cestopis z Grécka (2008) s fotografiami.

Tabuľka cyrilskej abecedy pre cirkevnú slovančinu s výslovnosťou používanou na našom území so skratkami a číslovkami. Aj vo formáte PDF (ideálne, ak si chcete tabuľku vytlačiť) (?pdf).

Stručný úvod a komentár k byzantským nápevom sv. liturgie na osem hlasov (iba pdf!) - komentár k notovej sekcii k byzantsko-bulharským nápevom, ktorý stručne objasňuje systém a notáciu byzantského spevu. Autor Dávid Pancza.

 

Označovanie článkov:    dok - oficiálne cirkevné dokumenty (hierarchicky usporiadané tu)    hist - história    lit - liturgické výklady a komentáre    bibl - Biblia, biblické výklady a komentáre    ekum - ekumenizmus    patr - patristické texty (homiletické, teologické)    ikon - ikonografia, ikonológia    duch - o modlitbe a duchovnom živote    ** - odborné články    *** - náročné teologické pojednania

 

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty

(c) www.grkat.net   31.03.2024 andreios

Web Analytics