Prepodobný Mojžiš Uhorský (Mojsej Uhrín)
(983? - 1043)

 

Prepodobný Mojžiš (Mojsej) je jedným z prvých kanonizovaných svätcov nášho národa. Pochádzal z východného Slovenska, ale je uctievaný aj mimo Slovenska, ba možno viac mimo Slovenska než u nás. Prinášame jeho životopis preložený z Kyjevského paterika.

Prepodobný Mojžiš (Mojsej) bol rodom Uhor. Veľmi si ho vážil svätý Boris, ruské knieža, ktorému Mojžiš slúžil spolu so svojím bratom Jurajom. Juraj padol na rieke Jalte pri boji Borisa so Svjatopolkom. Mojžiš (Mojsej) ktorý sa ako jediný v tejto bitke zachránil, prichádza do Kyjeva k Predislave, sestre kniežaťa Svjatopolka. Tu sa skrýval pred Svjatopolkom a horlivo sa modlil k Bohu, kým Svjatopolk nebol porazený zbožným kniežaťom Jaroslavom. Svjatopolk ušiel do Poľska a vrátil sa spolu s Boleslavom, vyhnal Jaroslava a sám zaujal kijevský stolec. Boleslav cestou späť zajal dve Jaroslavove sestry a spolu s bojarmi (zemanmi) aj prepodobného Mojžiša Uhorského (Mojseja Uhrína). Viedli ho so spútanými rukami i nohami a dobre ho strážili, lebo bol krásny a zdravý telom.

Prepodobný Mojžiš Uhorský (Mojsej Uhrín) Jedna krásna mladá žena v Poľskej krajine, majúca bohatstvo a moc, uvidiac prepodobného Mojžiša (Mojseja), zahorela k nemu hriešnou túžbou žiadostivosti tela a začala ho prehovárať úlisnými slovami hovoriac: "Ó, človeče! Prečo podstupuješ také muky v okovách, ktorých sa môžeš zbaviť, ak chceš?" Mojžiš (Mojsej) odvetil: "Tak je milé Bohu." Žena vtedy povedala: "Ak sa mi pokoríš, oslobodím ťa a urobím veľkým v celej Poľskej krajine a budeš vládnuť nad celým mojím krajom." Mojžiš (Mojsej) však spoznal jej nečisté chúťky a povedal: "Ktorý muž poslúchajúci ženy dobre pochodil? Adam poslúchol ženu a bol vyhnaný z raja. Samson, predčiac všetkých silou, bol nečistými čarami ženy vydaný do rúk cudzincov. Herodes, ktorý veľa ráz zvíťazil, poddal sa nečistým žiadostiam, ktorými si ho žena podmanila - a dal sťať Kristovho Predchodcu Jána. Ako ja môžem poslúchať nečistú radu ženy, ktorú som od svojho zrodu doteraz nikdy nepočúvol?!" No ona mu povedala: "Zbavím ťa istej smrti a urobím ťa slávnym, a pretože nemôžem pozerať, ako hynieš, urobím ťa svojím mužom." Mojžiš (Mojsej) rozhodne odpovedal: "Vedz, že nesplním tvoje želanie, lebo nechcem ani bohatstvo ani moc, ale túžim po duševnej a telesnej čistote. A aby som nezničil päťročné snaženie, dobrovoľne teraz podstupujem muky, aby som sa vyhol večným mukám." Vtedy žena, zamýšľajúc zlé, prišla na iný nápad hovoriac: "Ak ho vykúpim zo zajatia, pokorí sa mi chtiac-nechtiac." Hneď poslala k správcovi zajatcov a kúpila u neho prepodobného za tritisíc zlatých. Urobiac z neho svojho sluhu, dala z neho zobliecť chudobné ošatenie a obliekla ho do drahocenných rúch a sýtila ho vyberanými jedlami a ešte viac ho začala nahovárať na hriech. No blažený Mojžiš (Mojsej) sa ešte oddanejšie modlil a postil o suchom chlebe a vode. Potom strhol zo seba vznešené šaty, a tak ako kedysi Jozef (Egyptský) ušiel pred hriechom. Vtedy urazená žena upadla do zlosti, prikázala ho uvrhnúť do temnice a zaumienila si, že ho umorí hladom. No Pán, ktorý živí všetko tvorstvo, tak ako kedysi kŕmil Eliáša na púšti a Pavla Tébskeho a mnohých iných svojich služobníkov, ktorí sa k nemu utiekali, neopustil ani Mojžiša (Mojseja). Jeden zo sluhov tej ženy sa nad ním zľutoval a potajme mu prinášal jedlo. Ostatní ho prehovárali: "Brat Mojžiš (Mojsej)! Prečo sa brániš ženbe? Veď si mladý a táto vdova žila s mužom len jeden rok. Krásou predčí ostatné ženy, jej bohatstvo je nespočetné a moc veľká. Samé knieža by o ňu stálo a ty, zajatec a sluha, nechceš byť jej pánom? Bojíš sa porušiť Kristov zákon? Veď Kristus povedal: «Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.» Tiež apoštol hovorí: «Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.» A o vdovách hovorí: «Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť…» Ty nie si viazaný mníšskym stavom, ale si slobodný. Prečo sa potom vydávaš takým mukám? Ak umrieš, aký budeš mať z toho úžitok? Veď aj spravodliví Abrahám, Izák a Jakub mali ženy. Lepšie je ti pokoriť sa a byť slobodným a pánom v tomto dome." No blažený Mojžiš (Mojsej) im povedal: "Áno, bratia moji a moji dobrí priatelia, dobre mi radíte. No ja viem, že je to pre mňa horšie ako hadova rada Eve v raji. Čo mi teraz navrhujete? Vy ma nútite, aby som sa podvolil žene, no neprijmem vašu radu. Hoci by som mal zomrieť v týchto úzkostiach a mukách, neprijmem jej lesť. A hoci mnohí spravodliví sa spasili so svojimi manželkami, ja hriešny s ňou nebudem spasený. Netúžim po kráľovstve ani po moci v Poľskej krajine, no hľadám Nebeské kráľovstvo, ktoré je hore. Preto, hoci by som prišiel o život, neprijmem jej ponuku, nepodvolím sa tej žene, ale budem čiernorizcom (= mníchom), lebo Kristus povedal v evanjeliu: «Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.» Mám poslúchať Krista alebo vás? To hovorí i apoštol: «Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ak sa páčiť manželke.» A tak sa vás pýtam, komu mám viac slúžiť - žene alebo Bohu? Poznám aj toto: «Vo všetkom sa podriaďujte svojim predstaveným okrem hriechu.» A preto vedzte, že nikdy ma nepreľstí nijaká ženská krása a neodlúči ma od Kristovej lásky." Keď sa to dopočula žena, hnaná zlou myšlienkou, prikázala posadiť blaženého na koňa a vodiť ho po dedinách i po meste hovoriac mu: "Všetko toto je tvoje, rob čo chceš!" A ľudu hovorila: "Toto je váš pán a môj muž." Všetci, ktorí stretli blaženého, sa mu klaňali. No on, vysmejúc sa tomuto nerozumu ženy, povedal jej: "Zbytočne sa namáhaš, lebo ma nemôžeš preľstiť dočasnými vecami tohoto sveta a nemôžeš mi ukradnúť moje duchovné bohatstvo, ktoré je večné. Pochop to a nenamáhaj sa zbytočne!" Žena mu povedala: "Hádam vieš, že som si ťa kúpila; a kto ťa vyslobodí z mojich rúk? Neprepustím ťa živého, ale skonáš po dlhom mučení." Blažený jej s odvahou povedal: "Nebojím sa nijakého zla, lebo Pán je so mnou. Od tohto času mu chcem slúžiť ako mních."

V tom čase Božím riadením prišiel k blaženému jeden čiernorizec - jereomonach (=kňaz a mních) zo Svätej hory (Athos) a obliekol ho do svätého anjelského mníšskeho stavu. Potom ho poučoval o čistote telesnej i duševnej, povzbudil ho, aby nevydával svoje plecia diablovi a nebál sa tej poškvrnenej ženy a potom odišiel. Nikde nemohli nájsť toho čiernorizca. Vtedy žena, strácajúc všetku nádej zviesť mnícha Mojžiša (Mojseja) na hriech, začala ho ťažko mučiť. Rozpäli a bili ho železom tak, že zem bola pokrytá krvou. Tí, čo ho bili, mu dohovárali: "Pokor sa svojej pani a urob jej po vôli, lebo ak nie, tvoje telo podelíme na mnoho častí. Nemysli si, že sa dostaneš z týchto múk, lebo po mnohých utrpeniach skonáš. Zachráň sa, daj dole mníšske rúcho, obleč si pestré bojarské šaty a zbavíš sa utrpenia." Prepodobný Mojžiš (Mojsej) im mužne odpovedal: "Bratia, nestrácajte čas a robte, čo vám prikázali. Mňa už nemôžete odtrhnúť od mníšstva a Božej lásky. Nijaké súženie, ani oheň, ani meč, ani rany ma nemôžu odlúčiť od Boha a od vznešeného anjelského stavu. Tejto hriešnej žene, ktorá verejne ukazuje svoju nehanebnosť pred všetkými ľuďmi, sa nepokorím a jej biednu vôľu nesplním."

Žena, túžiac sa pomstiť Mojžišovi (Mojsejovi) za jeho nepoddajnosť, napísala list kniežaťu Boleslavovi (Chrabrému): "Knieža, sám vieš, že môj muž padol v tvojom boji. Ty si mi dal možnosť vybrať si muža. Zaľúbila som si jedného mládenca spomedzi cudzincov, ktorých si zajal. Dala som za neho mnoho zlata a striebra a zobrala som si ho k sebe do domu v túžbe mať muža. On moju ponuku neprijal. Vtedy ho mnoho mučili hladom i ranami, šesť rokov bol v okovách, no ani to ho neprinútilo. Teraz je postrihnutý nejakým mníchom. Ako prikážeš s ním naložiť?" Boleslav jej prikázal, aby prišla k nemu spolu s ním. Uvidiac Mojžiša (Mojseja), začal ho nútiť vziať si ju za ženu a nakoniec mu povedal: "Existuje ešte taký blázon, ako si ty? Zrieknuť sa mnohých dobier i cti a vydať sa hrozným mukám? Teraz vedz, že pred tebou je život alebo smrť." A žene povedal: "Tento tebou kúpený zajatec nemôže byť slobodný, no ako pani svojho sluhu s ním urob, čo chceš, aby sa ďalší sluhovia neodvážili odporovať svojim pánom." Náš prepodobný otec Mojžiš (Mojsej) povedal Boleslavovi: "Čo osoží človeku, hovorí Pán, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Prečo mi sľubuješ slávu a česť, keď sám čoskoro zomrieš a túto ženu zabijú?"

Predpoveď prepodobného sa skutočne vyplnila, no ešte predtým bol mnoho mučený. Každý deň dostal sto rán, takže ležal ako mŕtvy, lebo strácal mnoho krvi. No všetko to vydržal, lebo mu bol milší veniec Nebeského kráľovstva. Medzitým Boleslav, keďže chcel pomôcť žene, začal veľké prenasledovanie mníchov a všetkých vyhnal zo svojho vladárstva. Pán sa mu čoskoro pomstil za svojich služobníkov. Raz v noci Boleslav nečakane zomrel a nastal chaos v celej Poľskej krajine. Povstalci zabíjali biskupov a svojich bojarov a s nimi zabili aj tú ženu. Prepodobný Mojžiš (Mojsej), dobrý Kristov vojak, vo svojom hrdinskom utrpení, ktoré sa páči Bohu, sa dožil 60 rokov. Päť rokov žil ako zajatec a osvedčil sa ako Jób. Šiesty rok mužne trpel za čistotu nasledujúc Jozefa (Egyptského). Potom žil desať rokov v jaskyni vo svätom mlčaní. Týmto desaťročným hrdinstvom zažiaril tak, ako prvý Mojžiš žiaril, keď na svätom Sinajskom vrchu dostal desať prikázaní Zákona. Preto sa prepodobný Mojžiš (Mojsej) stal zaslúžene bohovidcom podľa Pánovho blaženstva čistým srdcom - vidieť Boha z tváre do tváre. Do neba sa presťahoval 26. dňa mesiaca júla, ešte za života prepodobného Antona (Pečerského). Jeho neporušené ostatky doposiaľ ležia v jaskyni svätého Antona v Kyjevsko-pečerskej lavre, dávajúc všetkým víťazstvo nad bludnými a nečistými pokušeniami.

Je škoda, že tento hrdinský svätec je u nás skoro neznámy. A práve pre dnešnú dobu má čo povedať svojou čistotou a úplným odovzdaním sa Kristovi, ochotou trpieť za večnú odmenu. Bolo by veľmi žiadúce obnoviť a podporovať jeho verejnú úctu a zvýrazniť jeho sviatok.

o. Daniel Galajda


Prepodobný otec Mojsej, pros Boha za nás!
 

 

Tropár, 3. hlas:

Ako druhého Jozefa, vznešený a anjelom rovný Mojžiš, veľký milovník čistoty a zdržanlivosti,  chválime ťa posvätnými hymnami, úpenlivo sa k tebe modlíme, pros Krista Boha, aby uzdravil všetky naše vášne a daroval nám veľké milosrdenstvo.

 

 

 

Mošči (ostatky) prepodobného v Kyjevsko-pečerskej lavre.
Nachádzajú sa blízkych peščerách (jaskyniach).

 


Meno prepodobného uvádzame v dvoch tvaroch - v slovenskej podobe (Mojžiš) i v cirkevnoslovanskej (Mojsej), pod ktorou je azda známejší.


Index > Texty > Životy svätých > Prepodobný Mojžiš Uhorský (Mojsej Uhrín)

(c) www.grkat.net  04.10.2009 andreios