Spoločná kristologická deklarácia
medzi
Katolíckou cirkvou a Asýrskou cirkvou Východu

 

Jeho Svätosť Ján Pavol II., biskup Ríma a pápež Katolíckej cirkvi, a Jeho Svätosť Mar Dinkha IV., katolikos - patriarcha Asýrskej cirkvi Východu, ďakujú Bohu, ktorý ich priviedol {pobádal} k tomuto novému bratskému stretnutiu. Obidvaja považujú toto stretnutie za základný {prvý} krok na ceste k obnoveniu plného spoločenstva1 medzi ich cirkvami. Obidvaja môžu odteraz naozaj vyznávať spoločne pred svetom ich spoločnú vieru v tajomstvo Vtelenia.

***

Ako dedičia a strážcovia viery, prijatej od apoštolov, formulovanej našimi spoločnými Otcami v Nicejskom symbole, vyznávame jedného Pána Ježiša Krista, jediného Božieho Syna, splodeného z Otca pred všetkými vekmi, ktorý v plnosti času zišiel z nebies a stal sa človekom pre našu spásu. Božie Slovo, druhá osoba Presvätej Trojice sa vtelil mocou Svätého Ducha, prijímajúc telo zo svätej Panny Márie oživované racionálnou dušou, s ktorým {s ktorou}2 bol nerozlučiteľne zjednotený od momentu svojho počatia.

Z tohoto dôvodu náš Pán Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek, dokonalý v svojom božstve a dokonalý v svojom človečenstve, spolupodstatný s Otcom a spolupodstatný s nami okrem hriechu. Jeho božstvo a jeho človečenstvo sú jednotné v jednej osobe bez zmiešania alebo zmeny, bez rozdelenia alebo oddelenia {separácie}. V ňom bola zachovaná rozdielnosť prirodzenosti božskej a ľudskej, so všetkými ich vlastnosťami {danosťami}, fakultami a činnosťami {účinkovaniami}, čo má však ďaleko od pozostávania z jednej a druhej [prirodzenosti]. Božstvo a človečenstvo je zjednotené v osobe toho istého a jediného Božieho Syna a Pána Ježiša Krista, ktorý je objektom jedinej adorácie.3

Kristus preto nie je “obyčajný človek”, ktorého adoptoval Boh, aby sa v ňom usídlil a aby ho inšpiroval, ako to bolo pri spravodlivých a prorokoch. Ale [to isté] Slovo - Boh, pochádzajúce z Otca pred všetkými svetmi bez počiatku podľa svojho božstva, sa počalo {narodilo} z matky bez otca v posledných časoch podľa svojho človečenstva.

Človečenstvo, ktoré porodila požehnaná Panna Mária bolo vždy človečenstvo samotného Božieho Syna. To je dôvod, prečo sa Asýrska cirkev Východu modlí k Panne Márii ako k “Matke Krista, nášho Boha a Spasiteľa”. Vo svetle tej istej viery katolícka tradícia nazýva Pannu Máriu ako “Matku Boha” a tiež ako “Matku Krista”. Spoločne teda uznávame legitímnosť a pravdivosť týchto výrazov tej istej viery a tiež spoločne rešpektujeme dedičstvo každej cirkvi v jej liturgickom živote a kulte.

Toto je jediná viera, ktorú vyznávame v tajomstve Krista. Rozbroje {kontroverzie} minulosti viedli k anatémam {exkomunikáciám} vzťahujúcim sa na osoby a na formulácie {vyjadrenia}. Pánov Duch nám umožňuje dnes lepšie pochopiť, že rozdelenia, ktoré sa udiali takýmto spôsobom, boli vo veľkej miere spôsobené nedorozumeniami.

Akékoľvek boli naše rozdielnosti v kristológii, dnes prežívame naše zjednotenie vo vyznávaní tej istej viery v Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, skrze jeho milosť. Chceme odteraz spoločne svedčiť o tejto viere v Jediného, ktorý je Cesta, Pravda a Život, ohlasujúc ju primeranými spôsobmi naším súčasníkom, aby svet mohol uveriť v Evanjelium spásy.

***

Tajomstvo Vtelenia, ktoré spoločne vyznávame, nie je abstraktnou a izolovanou {uzavretou} pravdou. Vzťahuje sa na Božieho Syna, ktorý bol poslaný, aby nás spasil. Ekonómia spásy, ktorá má svoj pôvod v tajomstve spoločenstva Presvätej Trojice - Otca, Syna a Svätého Ducha - sa napĺňa skrze spoluúčasť {podieľanie sa} v tomto spoločenstve skrze milosť v jednej, svätej, všeobecnej {katolíckej} a apoštolskej Cirkvi, ktorá je Božím ľudom, Kristovým telom a chrámom Ducha.

Veriaci sa stávajú údmi4 tohto Tela skrze sväté tajomstvo5 krstu, skrze ktoré vodou a činnosťou Svätého Ducha sa znovu rodia ako nové stvorenia. Sú pomazaní myrom,6 pečaťou Svätého Ducha, ktorý ich obdarúva svätým tajomstvom myropomazania. Ich spoločenstvo s Bohom a medzi nimi navzájom sa plne realizuje slávením {oslavovaním} jedinej obety Krista v svätom tajomstve eucharistie. Toto spoločenstvo je obnovené pre členov Cirkvi, ktorí zhrešili, zmierením s Bohom a vzájomne medzi sebou skrze sväté tajomstvo pokánia.7 Sväté tajomstvo rukopoloženia {chirotónie}8 na služobné kňazstvo v apoštolskej postupnosti zaisťuje autenticitu viery, svätých tajomstiev a spoločenstva každej miestnej cirkvi.

Prežívanie tejto viery a týchto svätých tajomstiev má za následok, že miestne katolícke cirkvi a miestne asýrske cirkvi môžu uznávať jedna druhú za sesterské cirkvi. Plná a celková jednota {communio} predpokladá jednomyseľnosť týkajúcu sa obsahu viery, svätých tajomstiev a hierarchického zriadenia9 Cirkvi. Keďže však táto jednomyseľnosť, ktorá je naším cieľom, ešte nebola dosiahnutá, nemôžeme na nešťastie sláviť spoločne eucharistiu, ktorá je znakom už plne obnoveného cirkevného spoločenstva.

Napriek tomu hlboké duchovné spoločenstvo vo viere a vzájomná dôvera, ktoré už medzi našimi cirkvami existujú, nás nabádajú {volajú} odteraz zvážiť {premyslieť} spoločné svedectvo o evanjeliovom posolstve a spolupracovať v miestnych pastorálnych situáciách, zahŕňajúcich špeciálne miesta katechézy a formácie budúcich kňazov.

Vo vďačnosti Bohu, ktorý nás priviedol k znovuobjaveniu toho, čo nás už spája vo viere a vo svätých tajomstvách, zaväzujeme sa, že urobíme všetko možné, aby sa vyriešili {rozptýlili} prekážky z minulosti, ktoré stále bránia k dosiahnutiu plného spoločenstva medzi našimi cirkvami, aby sme tak lepšie mohli odpovedať na Pánovo volanie po jednote jeho [vlastného] dedičstva,10 po jednote, ktorá má byť samozrejme viditeľne vyjadrená. Aby sme preklenuli tieto prekážky, ustanovujeme teraz Zmiešanú komisiu pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Asýrskou cirkvou Východu.

Dané pri Svätom Petrovi, 11. novembra 1994

K. Mar Dinkha IV.
Ioannes Paulus P.P. II.

 

Poznámky:

1  V anglickom texte je výraz communion (latinsky: communio = spoločenstvo, jednota, spoluúčasť atď.)

2  Z angl. textu neviem posúdiť, či sa nasledujúci text týka tela, alebo rozumnej duše, ktorá ho oživuje

3  var.: ktorému jedinému sa klaniame

4  angl. members = členovia

5  sviatosť – v západnom obrade. Ale toto slovo nevystihuje tajomnosť, tajomstvo sviatostí , ktoré nám dal Ježiš Kristus. Lepšie to vystihuje grécky pojem (mystérion = posvätné tajomstvo, niečo tajomné, posvätné), väčšmi vystihuje podstatu sviatostí (latinsky sacramentum = posvätné). Ja sa prikláňam k prekladu sväté tajomstvo, tak to určuje aj KKC 774; príp. svätá tajna (z cirkevnoslovanského tájna = tajomstvo, niečo tajomné, nepochopiteľné, tajuplné).

6  birmovaní – v západnom obrade (angl. confirmed). Vo východných obradoch sa ľudia mažú svätým myrom – nezvyčajne silno voňajúcim olejom, teda sú pomazaní myrom.

7  angl. forgiveness = odpúšťania; vo východnom obrade je zaužívaný pojem sv. tajomstvo pokánia.

8  angl. ordination = ordinácie, vysviacky (na kňaza)

9  angl. constitution = ústava, zriadenie, poriadok, konštitúcia (Cirkvi)

10  angl. of his own = jeho [vlastníctvo], dedičstvo.

 

Preklad z angličtiny: Peter Mojzeš

Anglický text sa nachádza na   http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_11111994_assyrian-church_en.html   francúzsky na   http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_11111994_assyrian-church_fr.html

 

Preklad vznikol ako súčasť seminárnej práce z dogmatickej teológie na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove.
Text bol opravený dňa 17. januára 2002.


Index > Texty > Teologické texty > Spoločná kristologická deklarácia medzi Katolíckou cirkvou a Asýrskou cirkvou Východu

(c) www.grkat.net   17.01.2002 andreios

NAJ.sk