Kráľovské hodinky na sväté Bohozjavenie
Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista

 

PRVÁ HODINKA

 

Po kňazovom požehnaní hovorí čitateľ: Amen. Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Kráľu nebeský. Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš. Potom: Pane zmiluj sa, 12 krát. Sláva. I teraz: Poďte, pokloňme sa (tri razy).

 

Nasleduje 5., 22. a 26. žalm (podľa Septuaginty).

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár predsviatku, 4. hlas:

Po Eliášovom nanebovzatí * Elizeus plášťom vrátil späť rieku Jordán, * vody sa rozdelili na dve strany * a to, čo bolo mokré, stalo sa suchou cestou. * Bol to skutočný obraz krstu, * ktorý je prechodom cez pominuteľnú púť života. * Kristus sa zjavil v Jordáne, ** aby posvätil vody.

I teraz, bohorodičník:

Ako ťa nazveme, Milostiplná? Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. Pannou, lebo si zostala neporušená. Čistou matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. Jeho pros za spásu našich duší.

 

Spievame aj tieto tropáre, po dva razy, 8. hlas:

Dnes sa posväcuje prirodzenosť vôd, * rozdeľuje sa Jordán * a vracia späť tok svojich vôd, ** keď vidí, ako sa Vládca dáva pokrstiť. Dvakrát.

Verš: Preto som si spomenul na teba v kraji Jordánu a Hermonu.

Prišiel si k rieke ako človek, Kriste Kráľu, * a žiadaš si, Dobrý, prijať krst otrokov z rúk Predchodcu ** kvôli našim hriechom, Milujúci človeka.

Verš: Uzreli ťa vody, Bože, uzreli ťa vody a zľakli sa. A znova ten istý tropár.

Sláva:

Prijal si, Pane, podobu služobníka, * prišiel si k hlasu volajúceho na púšti: * “Pripravte Pánovu cestu" * a žiadal si o krst, hoci si nepoznal hriech. * Uzreli ťa vody a zľakli sa, * zachvel sa Predchodca a zvolal: * Ako môže svietnik osvietiť svetlo? * Ako môže otrok položiť ruku na Vládcu? * Mňa i vody posväť, Spasiteľ, ** ktorý snímaš hriech sveta.

I teraz, znova ten istý tropár.
 

Prokimen, 4. hlas: Zahrmel Pán z neba * a Najvyšší vydal svoj hlas.

Verš: Zamilujem si ťa, Pane, moja sila. Pán je moja opora.

 

Nasledujú tri čítania: Iz (35, 1 - 10), Sk (13, 25 - 33a), Mt (3, 1 - 12).

 

Potom:

Usmerni moje kroky podľa tvojho slova a nech ma neovláda nijaká neprávosť. Osloboď ma od ľudského ohovárania a zachovám tvoje prikázania. Rozjasni svoju tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svoje ustanovenia. Nech sa naplnia moje ústa tvojou chválou, Pane, aby som ospevoval tvoju slávu, celý deň tvoju nádheru.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 4. hlas:

Pán dnes stojí v jordánskych vodách * a volá k Jánovi: * Neboj sa ma pokrstiť, ** lebo som prišiel zachrániť Adama, prvého stvoreného.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

A kňaz tiež túto modlitbu:

Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých, amen.

 

 


TRETIA HODINKA

 

Poďte, pokloňme sa (tri razy).

Nasleduje 28., 41. a 50. žalm (podľa Septuaginty).

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár predsviatku, 4. hlas:

Po Eliášovom nanebovzatí * Elizeus plášťom vrátil späť rieku Jordán, * vody sa rozdelili na dve strany * a to, čo bolo mokré, stalo sa suchou cestou. * Bol to skutočný obraz krstu, * ktorý je prechodom cez pominuteľnú púť života. * Kristus sa zjavil v Jordáne, ** aby posvätil vody.

I teraz, bohorodičník:

Bohorodička, ty si pravý vinič, z ktorého nám vyrástol plod života. K tebe sa modlíme: Modli sa k nemu, Vládkyňa, so svätými apoštolmi, aby sa zmiloval nad našimi dušami.

 

Spievame aj tieto tropáre, po dva razy, 8. hlas:

Zachvela sa teraz pravica * Predchodcu, Krstiteľa a Proroka, * pocteného viac než všetci proroci, * keď uzrel teba, Božieho Baránka, * ktorý očisťuje svet od hriechov. * Všetko sa v ňom vzbúrilo a zvolal: * Nemôžem sa, Slovo, dotknúť tvojho temena. * Ty sám ma posväť a osvieť, Milosrdný, ** lebo ty si Život, Svetlo a Pokoj pre svet. Dvakrát.

Spievame tiež, 4. hlas:

Verš: Preto som si spomenul na teba v kraji Jordánu a Hermonu.

Trojica, náš Boh, nám dnes nedeliteľne zjavila seba: * Otec totiž zreteľne dosvedčil rodičovstvo, * Duch v podobe holubice zostúpil z nebies, * Syn sklonil svoje prečisté temeno pred Predchodcom, * nechal sa pokrstiť a vykúpil ľudstvo z otroctva, ** ako Milujúci človeka.

Verš: Uzreli ťa vody, Bože, uzreli ťa vody a zľakli sa. A znova ten istý tropár.

Sláva, 5. hlas:

V tele si prišiel k Jordánu, Pane, * a v podobe človeka si sa chcel dať pokrstiť, Darca života, * aby si nás, oklamaných, ako Dobrotivý, * zachránil od všetkých nástrah i osídel Hada a osvietil. * O tebe Otec vydal svedectvo * a božský Duch v podobe holubice zastal nad tebou. ** Jeho priveď do našich duší, Milujúci človeka.

I teraz, znova ten istý tropár.

 

Prokimen, 6. hlas: Uzreli ťa vody, Bože, * uzreli ťa vody a zľakli sa.

Verš: Nahlas som volal k Pánovi, nahlas k Bohu, a počul ma.

 

Nasledujú tri čítania: Iz (1, 16 - 20), Sk (19, 1 - 8), Mk (1, 1 - 8).

 

Tiež: Pán, Boh, je požehnaný, požehnaný je Pán deň čo deň; Boh našej spásy nám daruje úspech; náš Boh je Boh, ktorý zachraňuje.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 4. hlas:

Pán dnes stojí v jordánskych vodách * a volá k Jánovi: * Neboj sa ma pokrstiť, ** lebo som prišiel zachrániť Adama, prvého stvoreného.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

 

Potom modlitba:

Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, Jednorodený Synu, Ježišu Kriste, a Svätý Duchu, jediné božstvo, jediná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, tvojho nehodného služobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

 

 


ŠIESTA HODINKA

 

Poďte, pokloňme sa (tri razy).

Nasleduje 73., 76. a 90. žalm (podľa Septuaginty).

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár predsviatku, 4. hlas:

Po Eliášovom nanebovzatí * Elizeus plášťom vrátil späť rieku Jordán, * vody sa rozdelili na dve strany * a to, čo bolo mokré, stalo sa suchou cestou. * Bol to skutočný obraz krstu, * ktorý je prechodom cez pominuteľnú púť života. * Kristus sa zjavil v Jordáne, ** aby posvätil vody.

I teraz, bohorodičník:

Keďže nemáme dostatok odvahy pre množstvo našich hriechov, ty, Bohorodička Panna, pros toho, ktorý sa z teba narodil, veď mnoho zmôže modlitba matky k Vládcovej dobrosrdečnosti. Neprehliadni modlitby hriešnych, Prečistá, lebo ten, ktorý sa rozhodol aj trpieť za nás, je milosrdný a dokáže zachrániť.

 

Spievame aj tieto tropáre, po dva razy, 8. hlas:

Toto hovorí Pán Jánovi: * Poď ma pokrstiť, prorok, svojho Stvoriteľa, * ktorý ťa osvecuje milosťou a všetkých očisťuje. * Dotkni sa môjho božského temena a nezapochybuj. * Už to nechaj, veď som prišiel naplniť celú spravodlivosť. * Vôbec nezapochybuj, lebo teraz idem zahubiť Ničiteľa, knieža tmy, * ktorý sa skrýva vo vodách, * vyslobodiť svet z jeho osídel ** a ako Milujúci človeka darovať večný život. Dvakrát.

Spievame tiež, 6. hlas:

Verš: Preto som si spomenul na teba v kraji Jordánu a Hermonu.

Dnes sa blíži naplnenie proroctva žalmu, ktoré vraví: * More to videlo a zutekalo, * Jordán sa vrátil späť pred tvárou Pána, * pred tvárou Jakubovho Boha, * ktorý prišiel prijať krst od sluhu, * aby sme i my boli vďaka nemu obmytí od modlárskej nečistoty ** a prijali osvietenie svojich duší.

Verš: Uzreli ťa vody, Bože, uzreli ťa vody a zľakli sa. A znova ten istý tropár.

Sláva, 5. hlas:

Jordán, prečo vraciaš späť svoje vody? * Prečo obraciaš svoje toky * a netečieš tak, ako je prirodzené? * Odpovedal: Nemôžem zniesť oheň, ktorý ma stravuje. * Čudujem sa a žasnem nad nesmiernym ponížením, * lebo som nezvykol umývať čistého * ani som si nenavykol obmývať bezhriešneho, * no vo mne krstený Kristus ma učí * očisťovať poškvrnené nádoby a spaľovať tŕnie hriechov. * Ján mi vydáva svedectvo o hlase, ktorý zaznel, keď volá: * Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. * Jemu volajme, veriaci: ** Bože, ktorý si sa zjavil na našu spásu, sláva tebe.

I teraz, znova ten istý tropár.
 

Prokimen, 4. hlas: Tvoje cesty vedú cez more * a tvoje chodníky cez množstvo vôd.

Verš: Zvuk tvojho hromu sa rozľahol po zemekruhu.

 

Nasledujú tri čítania: Iz (12, 3 - 6), Rim (6, 3b - 11), Mk (1, 9 - 15).

 

Tiež: Nech nás rýchlo predstihne tvoje zľutovanie, Pane, lebo sme veľmi zúbožení. Pomôž nám, Bože, náš Záchranca, pre slávu svojho mena. Pane, osloboď nás a očisť naše hriechy pre svoje meno.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 4. hlas:

Pán dnes stojí v jordánskych vodách * a volá k Jánovi: * Neboj sa ma pokrstiť, ** lebo som prišiel zachrániť Adama, prvého stvoreného.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

 

A tiež modlitba Bazila Veľkého:

Bože a Pane mocností, Tvorca celého sveta, pre milosrdenstvo tvojej nenapodobiteľnej veľkodušnosti si zoslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby zachránil náš rod; jeho úctyhodným krížom si roztrhal dlžobný úpis našich hriechov, a tak si zvíťazil nad kniežatstvami a mocnosťami temnoty. Ty sám, Vládca, milujúci človeka, prijmi aj tieto ďakovné a prosebné modlitby nás hriešnych, osloboď nás od každého zhubného a temného prehrešenia a od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov, ktorí sa nám usilujú ublížiť. Prikovaj naše telá k bázni pred tebou a neodkloň naše srdcia k zlým slovám alebo myšlienkam, ale tvojou láskou zraň naše duše. Nech k tebe ustavične vzhliadame a nech nás vedie tvoje svetlo, aby sme pozerali na teba, neprístupné a večné svetlo a vzdávali tak neprestajnú chválu a vďaku tebe, bezpočiatočnému Otcovi spolu s tvojím jednorodeným Synom a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

 

 


DEVIATA HODINKA

 

Poďte, pokloňme sa (tri razy).

Nasleduje 92., 113. a 85. žalm (podľa Septuaginty).

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár predsviatku, 4. hlas:

Po Eliášovom nanebovzatí * Elizeus plášťom vrátil späť rieku Jordán, * vody sa rozdelili na dve strany * a to, čo bolo mokré, stalo sa suchou cestou. * Bol to skutočný obraz krstu, * ktorý je prechodom cez pominuteľnú púť života. * Kristus sa zjavil v Jordáne, ** aby posvätil vody.

I teraz, bohorodičník:

Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z panny a pretrpel si ukrižovanie, smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, a zachráň, Záchranca náš, skľúčený ľud.

 

Spievame aj tieto tropáre, po dva razy, 7. hlas:

Ohromujúce bolo vidieť, * ako si Tvorca neba i zeme odložil odev pri rieke * a sťa služobník prijal krst od služobníka pre našu spásu. * S bázňou a radosťou žasli aj zbory anjelov. * S nimi sa ti klaniame, ** zachráň nás, Pane. Dvakrát.

Spievame tiež, 2. hlas:

Verš: Preto som si spomenul na teba v kraji Jordánu a Hermonu.

Keď Predchodca zbadal Pána slávy, ako prichádza k nemu, volal: * Prišiel ten, ktorý oslobodzuje svet od porušenia. * On nás oslobodzuje od trápenia, * on ako Boh na zemi dáva odpustenie hriechov. * Pre milosrdenstvo prišiel z čistej Panny * a z otrokov robí Božích synov. * Ľudstvo, ktoré bolo v tme, osvecuje vodou svojho božského krstu. * Poďte teda, svorne ho oslavujme ** s Otcom a so Svätým Duchom.

Verš: Uzreli ťa vody, Bože, uzreli ťa vody a zľakli sa. A znova ten istý tropár.

Sláva, 5. hlas:

Krstiteľ, svojou rukou si sa dotkol prečistého temena Vládcu * a jej prstom si nám ho ukázal. * Pozdvihni ju za nás k nemu, veď ty máš na to dosť odvahy, * lebo o tebe vydal svedectvo, že si najväčší zo všetkých prorokov. * Krstiteľ, tvoje oči videli presvätého Ducha zostupovať v podobe holubice. * Pozdvihni ich k nemu a urob ho milosrdným voči nám. ** A poď, stoj s nami, daj pečať spevu a začni slávnosť.

I teraz, znova ten istý tropár.
 

Prokimen, 3. hlas: Pán je moje svetlo a môj spasiteľ, * koho sa mám báť?

Verš: Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?

 

Nasledujú tri čítania: Iz (49, 8 - 15), Tít (2, 11 - 14 + 3, 4 - 7), Mt (3, 13 - 17).

 

Tiež: Nevydaj nás navždy pre svoje meno, nezruš svoju zmluvu a neodním od nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma, ktorého miluješ, pre Izáka, svojho sluhu, a Izraela, svojho svätého.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 4. hlas:

Pán dnes stojí v jordánskych vodách * a volá k Jánovi: * Neboj sa ma pokrstiť, ** lebo som prišiel zachrániť Adama, prvého stvoreného.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

 

Potom modlitba Bazila Veľkého:

Vládca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, bol si trpezlivý k našim hriechom a priviedol si nás až k tejto hodine, v ktorej si visel na životodarnom dreve, rozumnému zločincovi si pripravil vstup do raja a smrťou zničil smrť. Očisť nás, svojich hriešnych a nehodných služobníkov, lebo sme zhrešili, konali neprávosti a nie sme hodní pozdvihnúť svoje oči a vzhliadnuť do nebeských výšin; lebo sme opustili cestu tvojej spravodlivosti a chodili sme podľa vôle našich sŕdc. Prosíme však tvoju nesmiernu dobrotu: Ušetri nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a zachráň nás pre svoje sväté meno, lebo v márnosti sa pominuli naše dni. Vytrhni nás z rúk protivníka, odpusť nám naše hriechy a umŕtvi naše telesné zmýšľanie, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a žili pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a takto, nasledujúc tvoje prikázania, dosiahli večný pokoj, v ktorom je príbytok tých, čo sa veselia. Lebo ty si naozaj pravá veselosť a radosť tých, ktorí ťa milujú, Kriste Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím bezpočiatočným Otcom a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

 

 


TYPIKA (OBEDNICA)

 

102. žalm (podľa Septuaginty).   Sláva: 145. žalm (podľa Septuaginty).   I teraz: Jednorodený Synu.  Blaženstvá.

 

Sláva: I teraz:

Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Vládca, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Svätý, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Nebeský chór ťa ospevuje a hovorí: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.

Verš: Pristúpte k nemu a budete osvietení a vaše tváre nebudú zahanbené.

Nebeský chór ťa ospevuje a hovorí: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.

Sláva. Chór svätých anjelov a archanjelov so všetkými nebeskými mocnosťami ťa ospevuje a hovorí: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.

I teraz.

 

Ak sa v tento deň neslávi svätá liturgia, nasleduje teraz nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery a až potom modlitba Oslab, odpusť a prepáč nám. Ak sa však slávi, vyznanie viery sa vynechá a ihneď nasleduje modlitba:

Oslab, odpusť a prepáč nám, Bože, naše hriechy dobrovoľné i nedobrovoľné, ktorých sme sa dopustili slovom i skutkom, vedome i nevedome, vo dne i v noci, rozumom i myšlienkou - všetko nám odpusť, lebo si dobrý a miluješ človeka.

 

Otče náš. Kondak, 4. hlas:

Pán dnes stojí v jordánskych vodách * a volá k Jánovi: * Neboj sa ma pokrstiť, ** lebo som prišiel zachrániť Adama, prvého stvoreného.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.

A modlitba:

Presvätá Trojica, jednopodstatná vláda a nedeliteľné kráľovstvo, príčina každého dobra, v tejto hodine nájdi zaľúbenie aj vo mne hriešnom, zmy všetky moje škvrny a osvieť mi rozum, aby som vždy spieval, volal na slávu a hovoril: Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca. Amen.

Ak sa v tento deň slávi svätá liturgia: Dôstojné je velebiť... Sláva. I teraz. A prepustenie.

Večiereň býva spolu s liturgiou svätého Bazila Veľkého vo svojom čase.

 

Ak sa v tento deň neslávi svätá liturgia, hovoríme:

Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až naveky. (Trikrát.)

Sláva: I teraz: Tridsiaty tretí žalm (podľa Septuaginty): Pána chcem velebiť v každom čase.....

 

Dôstojné je velebiť... Sláva. I teraz. A prepustenie.

 

 

Koniec kráľovských hodiniek.

 

Preklad: (c) Spoločnosť svätých sedmopočetníkov, 2001

 

Súvisiace:

Modlitba hodiniek z časoslovu (stále časti)

Bohozjavenie - výklad sviatku, ikony a komentár k sláveniu

Narodený bez otca z Matky a bez matky z Otca – komentár k sviatku Bohozjavenia od Manela Nina

Veľké povečerie na sviatok Bohozjavenia (brožúrka)

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Liturgické texty > Kráľovské hodinky (cárske časy) na Bohozjavenie

(c) www.grkat.net  01.01.2009  andreios

Časoslov, čiže liturgia (kňazských) hodín, čiže breviár alebo posvätné ofícium či božské chvály byzantsko-slovanského obradu, hodinky (časy). Modlitba časoslovu (breviára, božských chvál) na sviatok Bohozjavenia, Zjavenia Pána, Troch kráľov. Zjavenie Pána, Traja králi, bohoslužobné texty, modlitby.