Kráľovské hodinky na Narodenie Pána,
Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista

 

PRVÁ HODINKA

 

Po kňazovom požehnaní hovorí čitateľ: Amen. Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Kráľu nebeský. Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš. Potom: Pane zmiluj sa, 12 krát. Sláva. I teraz: Poďte, pokloňme sa (tri razy).

 

Nasleduje 5., 44. a 45. žalm (podľa Septuaginty).

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár predsviatku, 4. hlas:

Keď Mária nosila v lone dieťa počaté bez muža, * dala sa zapísať v Betleheme * spolu so starcom Jozefom, * lebo pochádzala z Dávidovho rodu. * Nadišiel čas pôrodu, a nikde nebolo príbytku, * no jaskyňa sa ukázala Kráľovnej ako nádherný palác. * Rodí sa Kristus, ** aby vzkriesil kedysi padnutý obraz.

I teraz, bohorodičník:

Ako ťa nazveme, Milostiplná? Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. Pannou, lebo si zostala neporušená. Čistou matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. Jeho pros za spásu našich duší.

 

Spievame aj tieto tropáre, po dva razy, 8. hlas:

Priprav sa, Betlehem, vyzdobte sa, jasle! * Jaskyňa prijmi, Pravda prišla! * Tieň sa pominul a Boh sa ľuďom zjavil z Panny, * stal sa nám podobným a zbožštil telo. * Vďaka tomu sa obnovuje Adam a volá s Evou: ** Zjavila sa na zemi dobrá vôľa zachrániť náš rod. Dvakrát.

Spievame tiež, 3. hlas:

Verš: Boh príde z juhu a Svätý z vrchu, z húštiny zatônenej.

Teraz sa blíži naplnenie prorockej predpovede, ktorá tajomne hovorí: * A ty, Betlehem, krajina Júdova, ktorý pripravuješ jaskyňu, * rozhodne sa nebudeš nazývať najmenším medzi poprednými mestami, * lebo z teba mi vyjde vodca národov, * Kristus Boh v tele z panenského dievčaťa, * ktorý bude pásť svoj ľud, nový Izrael. ** Všetci ho zvelebujme!

Verš: Pane, počul som tvoju zvesť a zľakol som sa; Pane, pochopil som tvoje skutky a užasol som. A znova ten istý tropár.

Sláva, 8. hlas:

Toto hovorí Jozef Panne: * Mária, aké to dielo vidím v tebe? * Nechápem a čudujem sa, môj rozum žasne. * Čím skôr odo mňa potajomky odíď! * Mária, aké to dielo vidím v tebe? * Miesto cti hanba, miesto veselosti zármutok, * namiesto chvály si mi priniesla potupu. * Nestrpím už ľudské urážky. * Veď bezúhonnú som ťa prijal od kňazov z Pánovho chrámu, ** a čo vidno?!

I teraz, znova ten istý tropár.
 

Prokimen, 4. hlas: Pán mi povedal: * Ty si môj syn, ja som ťa dnes zrodil.

Verš: Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem.

 

Nasledujú tri čítania: Mich (5, 1-3), Hebr (1, 1-12), Mt (1, 18-25).

 

Potom:

Usmerni moje kroky podľa tvojho slova a nech ma neovláda nijaká neprávosť. Osloboď ma od ľudského ohovárania a zachovám tvoje prikázania. Rozjasni svoju tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svoje ustanovenia. Nech sa naplnia moje ústa tvojou chválou, Pane, aby som ospevoval tvoju slávu, celý deň tvoju nádheru.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 3. hlas:

Dnes Panna prichádza nevýslovne porodiť v jaskyni predvečné Slovo. * Počula si to, celá zem, preto plesaj, * s anjelmi a pastiermi osláv toho, ktorý sa chce zjaviť, ** malé dieťa, predvečného Boha.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa.

Ľud: Amen.

A kňaz tiež túto modlitbu:

Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých, amen.

 

 


TRETIA HODINKA

 

Poďte, pokloňme sa (tri razy).

Nasleduje 66., 86. a 50. žalm (podľa Septuaginty).

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár predsviatku, 4. hlas:

Keď Mária nosila v lone dieťa počaté bez muža, * dala sa zapísať v Betleheme * spolu so starcom Jozefom, * lebo pochádzala z Dávidovho rodu. - Nadišiel čas pôrodu, a nikde nebolo príbytku, * no jaskyňa sa ukázala Kráľovnej ako nádherný palác. * Rodí sa Kristus, ** aby vzkriesil kedysi padnutý obraz.

I teraz, bohorodičník:

Bohorodička, ty si pravý vinič, z ktorého nám vyrástol plod života. K tebe sa modlíme: Modli sa k nemu, Vládkyňa, so svätými apoštolmi, aby sa zmiloval nad našimi dušami.

 

Spievame aj tieto tropáre, po dva razy, 6. hlas:

Toto je náš Boh, popri ňom iného uznať nemožno. * Narodil sa z Panny a žil medzi ľuďmi. * V biednych jasliach možno vidieť * Jednorodeného Syna ležať ako človeka. * Plachtami ovíjajú Pána slávy. * Mudrcom hviezda zvestuje, aby sa mu klaňali. * A my spievajme: ** Svätá Trojica, zachráň naše duše. Dvakrát.

Spievame tiež, 8. hlas:

Verš: Boh príde z juhu a Svätý z vrchu, z húštiny zatônenej.

Ešte pred tvojím narodením, Pane, * duchovné vojská s chvením pozerali * na tvoje tajomstvo a divili sa: * Hoci si ozdobil nebo hviezdami, * rozhodol si sa narodiť ako dieťa. * Dlaňou držíš konce celej zeme, * a v jasliach nerozumných tvorov ležíš. * Pohľad na to dal spoznať tvoje milosrdenstvo, Kriste. * Veľké je tvoje zmilovanie, sláva tebe.

Verš: Pane, počul som tvoju zvesť a zľakol som sa; Pane, pochopil som tvoje skutky a užasol som. A znova ten istý tropár.

Sláva, 3. hlas:

Povedz nám, Jozef: Ako to, že dievča, ktoré si prijal zo svätyne ako pannu, * privádzaš do Betlehema ťarchavú? * On povedal: Skúmal som prorokov a keď som prijal zvesť od anjela, * uistil som sa, že Mária nevýslovne porodí Boha. * Jemu sa prídu z Východu pokloniť mudrci a poslúžiť mu vznešenými darmi. ** Pane, vtelený kvôli nám, sláva tebe.

I teraz, znova ten istý tropár.

 

Prokimen, 4. hlas:  Narodilo sa nám dieťa, syn, * a je nám dané.

Verš: Jeho vláda spočinula na jeho pleciach.

 

Nasledujú tri čítania: Jer (Bar 3, 36 - 4, 4), Gal (3, 23-29), Lk (2, 1-20).

 

Tiež: Pán, Boh, je požehnaný, požehnaný je Pán deň čo deň; Boh našej spásy nám daruje úspech; náš Boh je Boh, ktorý zachraňuje.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 3. hlas:

Dnes Panna prichádza nevýslovne porodiť v jaskyni predvečné Slovo. * Počula si to, celá zem, preto plesaj, * s anjelmi a pastiermi osláv toho, ktorý sa chce zjaviť, ** malé dieťa, predvečného Boha.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

 

Potom modlitba:

Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, Jednorodený Synu, Ježišu Kriste, a Svätý Duchu, jediné božstvo, jediná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, tvojho nehodného služobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

 

 


ŠIESTA HODINKA

 

Poďte, pokloňme sa (tri razy).

Nasleduje 71., 131. a 90. žalm (podľa Septuaginty).

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár predsviatku, 4. hlas:

Keď Mária nosila v lone dieťa počaté bez muža, * dala sa zapísať v Betleheme * spolu so starcom Jozefom, * lebo pochádzala z Dávidovho rodu. * Nadišiel čas pôrodu, a nikde nebolo príbytku, * no jaskyňa sa ukázala Kráľovnej ako nádherný palác. * Rodí sa Kristus, ** aby vzkriesil kedysi padnutý obraz.

I teraz, bohorodičník:

Keďže nemáme dostatok odvahy pre množstvo našich hriechov, ty, Bohorodička Panna, pros toho, ktorý sa z teba narodil, veď mnoho zmôže modlitba matky k Vládcovej dobrosrdečnosti. Neprehliadni modlitby hriešnych, Prečistá, lebo ten, ktorý sa rozhodol aj trpieť za nás, je milosrdný a dokáže zachrániť.

 

Spievame aj tieto tropáre, po dva razy, 1. hlas:

Poďte, veriaci, božsky sa povznesme * a hľaďme na zjavné božské zostúpenie z výsosti k nám, * ktoré sa udialo v Betleheme. * Očisťme si myseľ a prinesme čnostný život, * namiesto myra s vierou pripravme sprievody k narodeniu * a z hlbín duše volajme: * Na výsostiach sláva Bohu v Trojici, lebo miluje človeka. * Vďaka nemu sa zjavila medzi ľuďmi dobrá vôľa, ** ktorá oslobodzuje Adama od prvej kliatby. Dvakrát.

4. hlas:

Verš: Boh príde z juhu a Svätý z vrchu, z húštiny zatônenej.

Počúvaj nebo, vnímaj zem, * nech sa pohnú základy, nech sa chvejú hlbiny, * lebo Boh a Tvorca obliekol si telesný príbytok; * toho, ktorý vládnucou rukou všetko vytvoril, * vidíme ako výtvor lona. * Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! * Lebo nepochopiteľné sú jeho súdy ** a nevyspytateľné jeho cesty.

Verš: Pane, počul som tvoju zvesť a zľakol som sa; Pane, pochopil som tvoje skutky a užasol som. A znova ten istý tropár.

Sláva, 5. hlas:

Poďte, ľudia nosiaci v sebe Krista, * aby sme videli div, ktorý privádza do úžasu * a podmaňuje si každú myseľ. * Zbožne ho ospevujme, veriaci, a pokloňme sa. * Dnes tehotná panna prichádza do Betlehema porodiť Pána, * pred ňou idú chóry anjelov. * Keď to videl Jozef Snúbenec, volal: * Čo za nezvyčajné tajomstvo je v tebe, panna?! ** A ako chceš porodiť, ty manželstva neznalé dievča?!

I teraz, znova ten istý tropár.
 

Prokimen, 4. hlas:  Zrodil som ťa z lona pred východom zornice; * Pán prisahal a nebude ľutovať.

Verš:  Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici.

 

Nasledujú tri čítania: Iz (7, 10-16; 8, 1-4. 8d-10), Hebr (1,10 - 2,3), Mt (2, 1-12).

 

Tiež: Nech nás rýchlo predstihne tvoje zľutovanie, Pane, lebo sme veľmi zúbožení. Pomôž nám, Bože, náš Záchranca, pre slávu svojho mena. Pane, osloboď nás a očisť naše hriechy pre svoje meno.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 3. hlas:

Dnes Panna prichádza nevýslovne porodiť v jaskyni predvečné Slovo. * Počula si to, celá zem, preto plesaj, * s anjelmi a pastiermi osláv toho, ktorý sa chce zjaviť, ** malé dieťa, predvečného Boha.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

 

A tiež modlitba Bazila Veľkého:

Bože a Pane mocností, Tvorca celého sveta, pre milosrdenstvo tvojej nenapodobiteľnej veľkodušnosti si zoslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby zachránil náš rod; jeho úctyhodným krížom si roztrhal dlžobný úpis našich hriechov, a tak si zvíťazil nad kniežatstvami a mocnosťami temnoty. Ty sám, Vládca, milujúci človeka, prijmi aj tieto ďakovné a prosebné modlitby nás hriešnych, osloboď nás od každého zhubného a temného prehrešenia a od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov, ktorí sa nám usilujú ublížiť. Prikovaj naše telá k bázni pred tebou a neodkloň naše srdcia k zlým slovám alebo myšlienkam, ale tvojou láskou zraň naše duše. Nech k tebe ustavične vzhliadame a nech nás vedie tvoje svetlo, aby sme pozerali na teba, neprístupné a večné svetlo a vzdávali tak neprestajnú chválu a vďaku tebe, bezpočiatočnému Otcovi spolu s tvojím jednorodeným Synom a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

 

 


DEVIATA HODINKA

 

Poďte, pokloňme sa (tri razy).

Nasleduje 109., 110. a 85. žalm (podľa Septuaginty).

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár predsviatku, 4. hlas:

Keď Mária nosila v lone dieťa počaté bez muža, * dala sa zapísať v Betleheme * spolu so starcom Jozefom, * lebo pochádzala z Dávidovho rodu. * Nadišiel čas pôrodu, a nikde nebolo príbytku, * no jaskyňa sa ukázala Kráľovnej ako nádherný palác. * Rodí sa Kristus, ** aby vzkriesil kedysi padnutý obraz.

I teraz, bohorodičník:

Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z panny a pretrpel si ukrižovanie, smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, a zachráň, Záchranca náš, skľúčený ľud.

 

Spievame aj tieto tropáre, po dva razy, 7. hlas:

Čudoval sa Herodes, keď videl zbožnosť mudrcov * a premožený hnevom vyzvedal sa, koľko rokov prešlo. * Matky sa stali bezdetnými * a krátky život detí bol kruto preťatý. * Prsia ovädli a pramene mlieka sa zastavili. * Bola to veľká hrôza. * Preto, veriaci, zbožne zídení, ** pokloňme sa Kristovmu narodeniu. Dvakrát.

Spievame tiež, 2. hlas:

Verš:  Boh príde z juhu a Svätý z vrchu, z húštiny zatônenej.

Keď Jozef kráčal do Betlehema a trápil sa, * volala si naňho, Panna: * Prečo sa rmútiš a znepokojuješ, keď ma vidíš tehotnú * a vôbec nepoznáš bázeň vzbudzujúce tajomstvo, ktoré je vo mne?! * Spoznaj neuveriteľné a už odlož všetok strach, * veď ten, kto teraz pre milosrdenstvo zostupuje v mojom lone na zem, * je Boh, hoci prijal telo. * Uvidíš ho narodiť sa tak, ako sa blahosklonne rozhodol. * Naplní ťa radosť a pokloníš sa mu ako svojmu Tvorcovi. * Jeho neprestajne ospevujú anjeli ** a oslavujú ho s Otcom a so Svätým Duchom.

Verš:  Pane, počul som tvoju zvesť a zľakol som sa; Pane, pochopil som tvoje skutky a užasol som. A znova ten istý tropár.

Sláva, i teraz, 6. hlas:

Dnes sa rodí z Panny ten, ktorý drží rukou celý svet. * Podstatou nedotknuteľného Boha * ovíjajú plachtami ako obyčajného človeka. * Ten, ktorý na počiatku upevnil slovom nebesá, leží v jasliach. * Ten, ktorý ľudu na púšti zosielal mannu ako dážď, sýti sa mliekom z pŕs. * Mudrcov pozýva Ženích Cirkvi, * ich dary prijíma syn panny. * Klaniame sa tvojmu narodeniu, Kriste, * klaniame sa tvojmu narodeniu, Kriste, * klaniame sa tvojmu narodeniu, Kriste, * ukáž nám aj svoje božské bohozjavenia.

A robíme tri poklony.
 

Prokimen, 4. hlas:  Sion je matka, povie, * ten i tamten človek sa na ňom narodil.

Verš:  Jeho základy sú na svätých vrchoch.

 

Nasledujú tri čítania: Iz (9, 5-6), Hebr (2, 11-18), Mt (2, 13-23).

 

Tiež: Nevydaj nás navždy pre svoje meno, nezruš svoju zmluvu a neodním od nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma, ktorého miluješ, pre Izáka, svojho sluhu, a Izraela, svojho svätého.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 3. hlas:

Dnes Panna prichádza nevýslovne porodiť v jaskyni predvečné Slovo. * Počula si to, celá zem, preto plesaj, * s anjelmi a pastiermi osláv toho, ktorý sa chce zjaviť, ** malé dieťa, predvečného Boha.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

 

Potom modlitba Bazila Veľkého:

Vládca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, bol si trpezlivý k našim hriechom a priviedol si nás až k tejto hodine, v ktorej si visel na životodarnom dreve, rozumnému zločincovi si pripravil vstup do raja a smrťou zničil smrť. Očisť nás, svojich hriešnych a nehodných služobníkov, lebo sme zhrešili, konali neprávosti a nie sme hodní pozdvihnúť svoje oči a vzhliadnuť do nebeských výšin; lebo sme opustili cestu tvojej spravodlivosti a chodili sme podľa vôle našich sŕdc. Prosíme však tvoju nesmiernu dobrotu: Ušetri nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a zachráň nás pre svoje sväté meno, lebo v márnosti sa pominuli naše dni. Vytrhni nás z rúk protivníka, odpusť nám naše hriechy a umŕtvi naše telesné zmýšľanie, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a žili pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a takto, nasledujúc tvoje prikázania, dosiahli večný pokoj, v ktorom je príbytok tých, čo sa veselia. Lebo ty si naozaj pravá veselosť a radosť tých, ktorí ťa milujú, Kriste Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím bezpočiatočným Otcom a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

 

 


TYPIKA (OBEDNICA)

 

102. žalm (podľa Septuaginty).   Sláva: 145. žalm (podľa Septuaginty).   I teraz: Jednorodený Synu.  Blaženstvá.

 

Sláva: I teraz:

Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Vládca, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Svätý, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Nebeský chór ťa ospevuje a hovorí: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.

Verš: Pristúpte k nemu a budete osvietení a vaše tváre nebudú zahanbené.

Nebeský chór ťa ospevuje a hovorí: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.

Sláva. Chór svätých anjelov a archanjelov so všetkými nebeskými mocnosťami ťa ospevuje a hovorí: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.

I teraz.

 

Ak sa v tento deň neslávi svätá liturgia, nasleduje teraz nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery a až potom modlitba Oslab, odpusť a prepáč nám. Ak sa však slávi, vyznanie viery sa vynechá a ihneď nasleduje modlitba:

Oslab, odpusť a prepáč nám, Bože, naše hriechy dobrovoľné i nedobrovoľné, ktorých sme sa dopustili slovom i skutkom, vedome i nevedome, vo dne i v noci, rozumom i myšlienkou - všetko nám odpusť, lebo si dobrý a miluješ človeka.

 

Otče náš. Kondak, 3. hlas:

Dnes Panna prichádza nevýslovne porodiť v jaskyni predvečné Slovo. * Počula si to, celá zem, preto plesaj, * s anjelmi a pastiermi osláv toho, ktorý sa chce zjaviť, * malé dieťa, predvečného Boha.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.

A modlitba:

Presvätá Trojica, jednopodstatná vláda a nedeliteľné kráľovstvo, príčina každého dobra, v tejto hodine nájdi zaľúbenie aj vo mne hriešnom, zmy všetky moje škvrny a osvieť mi rozum, aby som vždy spieval, volal na slávu a hovoril: Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca. Amen.

Ak sa v tento deň slávi svätá liturgia: Dôstojné je velebiť... Sláva. I teraz. A prepustenie.

Večiereň býva spolu s liturgiou svätého Bazila Veľkého vo svojom čase.

 

Ak sa v tento deň neslávi svätá liturgia, hovoríme:

Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až naveky. (Trikrát.)

Sláva: I teraz: Tridsiaty tretí žalm (podľa Septuaginty): Pána chcem velebiť v každom čase.....

 

Dôstojné je velebiť... Sláva. I teraz. A prepustenie.

 

 

Koniec kráľovských hodiniek.

 

Preklad: (c) Spoločnosť svätých sedmopočetníkov, 2000

 

Súvisiace:

Modlitba hodiniek z časoslovu (stále časti)

Narodenie Pána - výklad sviatku, ikony a komentár k sláveniu

História sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia

Filipovka – pôst pred sviatkom Narodenia Pána

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Liturgické texty > Kráľovské hodinky (cárske časy) na Narodenie Pána

(c) www.grkat.net  30.11.2009  andreios

Časoslov, čiže liturgia (kňazských) hodín, čiže breviár alebo posvätné ofícium či božské chvály byzantsko-slovanského obradu, hodinky (časy). Modlitba časoslovu (breviára, božských chvál) na Vianoce na sviatok Narodenia Pána, vianočné sviatky, Roždestvo, Kračún. Ofícium Vianoc, Vianoce, bohoslužobné texty, vianočné modlitby, hymny, piesne.