Oficiálne cirkevné dokumenty

Dokumenty koncilov:

Orientalium ecclesiarum - dekrét II. vatikánskeho koncilu o východných katolíckych cirkvách. Oficiálny preklad. (rtf)

Unitatis redintegratio - dekrét II. vatikánskeho koncilu o ekumenizme. Oficiálny preklad. (rtf)

 

Dokumenty rímskych pápežov:

Spoločná kristologická deklarácia medzi Katolíckou cirkvou a Asýrskou cirkvou Východu, ktorú podpísali najvyšší predstavitelia cirkví Ján Pavol II. a Mar Dinkha IV. dňa 11. novembra 1994. Je to dôležitý krok na ceste obnovenia jednoty medzi našimi cirkvami. (rtf)

Ut unum sint (Aby boli jedno) - encyklika rímskeho pápeža Jána Pavla II. o ekumenizme (1995).  Oficiálny preklad. (pdf, rtf)

Orientale lumen (Svetlo z Východu) - apoštolský list rímskeho pápeža Jána Pavla II. o východnej spiritualite, teológii a ekumenizme (1995). Obsahuje mnoho myšlienok, ktoré by si zasluhovali našu pozornejšiu reflexiu, napríklad teológia zbožštenia človeka ako základ našej teológie, význam mníšstva pre východné cirkvi a ďalšie. Preklad sa líši od textu vydaného SSV (ktorý je inak úplne hrozný). (rtf)

Apoštolský list pápeža Jána Pavla II. k 350. výročiu Užhorodskej únie zverejnený 18. apríla roku 1996.

Relata Semper - bula rímskeho pápeža Pia VII. z roku 1818, ktorou bola kanonicky erigovaná Prešovská eparchia. Preklad z latinčiny. (rtf)

Bula rímskeho pápeža Leva X. z r.1521 (apoštolský list Accepimus nuper) o katolíkoch byzantského obradu v Uhorsku. Rímsky pápež bráni gréckokatolíkov pred tlakom latinského kléru a potvrdzuje ich práva a výsady. Ide vlastne o aplikáciu Bazilejsko-Ferrarsko-Florentského koncilu v uhorských pomeroch. Bula je dôkazom dávnej prítomnosti byzantského obradu v Uhorsku (od čias sv. Cyrila a Metoda). Preklad z latinčiny. (rtf)

 

Dokumenty rímskych dikastérií: 

Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO), vydaná Kongregáciou pre východné cirkvi. Najdôležitejší a najčerstvejší dokument pre obnovu obradu a duchovnosti našej cirkvi i ostatných východných katolíckych cirkví. Výborné vysvetlenia k liturgii, sviatostiam a pod. Dokument je pre nás záväzný! Text sa môže v niektorých detailoch líšiť od oficiálneho textu vytlačeného v Ríme. (zozipované na stiahnutie)

Poriadok bohoslužieb - večierne, utierne a svätej liturgie (byzantsko-slovanského obradu) - Ordo celebrationis. Podrobný výklad rubrík k večierni, utierni a všetkým trom liturgiám, predpisy o chráme, svätyni a pod. (napr. aj o tom, že diakonské dvere majú byť stále zatvorené). Neoficiálny preklad pre študijné potreby. Dokument z r. 1958 je pre nás záväzný! Text sa môže v niektorých detailoch líšiť od knižného vydania z r. 1998. Zatiaľ iba v PDF alebo vo fromáte RTF. (?rtf, ?pdf)

Grécka a latinská tradícia týkajúca sa vychádzania Svätého Ducha. Oficiálne stanovisko katolíckej cirkvi k problematike Filioque, ktoré vydala Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Náročný teologický dokument je príspevkom k pravoslávno-katolíckemu ekumenickému dialógu. Najlepšie je stiahnuť si dokument v PDF formáte (nepotrebuje inštalovať žiadne fonty). Dokument je aj v Rich Text Formate (?rtf). Používa grécky font, ktorý je potrebné stiahnuť a nainštalovať - takisto aj HTML verzia.

 

Dokumenty synod biskupov:

Obnovenie jednoty v Antiochijskom patriarcháte. Komuniké melchitskej gréckokatolíckej synody. Synoda biskupov melchitskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá sa konala v Raboueh (Libanon) 22.-27. júla 1996, pripravila návrh na obnovenie jednoty medzi gréckokatolíkmi a pravoslávnymi v Antiochijskom patriarcháte, vychádzajúc pritom z iniciatívy arcibiskupa Eliasa Zoghbyho.

 

Dokumenty našej cirkvi sui iuris:

Dokument o uzavretí Užhorodskej únie (24. apríla 1646) – list z roku 1652. Dlho sa myslelo, že pri uzavretí únie na zámku v Užhorode dňa 24. apríla 1646 nebol spísaný žiaden úradný dokument. Napokon sa dokument z roku 1646 našiel (v roku 2016). Opis tejto významnej udalosti sa zachoval aj v nasledovnom liste gréckokatolíckeho duchovenstva rímskemu pápežovi Inocentovi X. z roku 1652, v ktorom je uvedený priebeh slávnosti i podmienky, za ktorých bola únia prijatá, z pohľadu gréckokatolíckych kňazov.

 

Dokumenty zmiešanej pravoslávno-katolíckej teologickej komisie:

Balamandské vyhlásenie na tému Uniatizmus, metóda zjednotenia v minulosti, a súčasné hľadanie plnej jednoty. Dokument vydala Zmiešaná medzinárodná komisia pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou  na stretnutí v Balamande (Libanon) v roku 1993, rieši problém uniatizmu a existencie uniátskych (teda aj gréckokatolíckych) cirkví. (rtf)

 

Tematické dokumenty:

Výber z dokumentov katolíckej cirkvi o podávaní Eucharistie deťom a novorodencom. Cirkevné dokumenty, ktoré nariaďujú pre našu cirkev prax podávania eucharistie deťom a novorodencom bezprostredne po krste.

 

Dokumenty pravoslávnych cirkví:

Kristovým cirkvám všade - encyklika pravoslávneho Konštantinopolského patriarchátu o ekumenizme z roku 1920!. Neuveriteľná otvorenosť pre ekumenizmus na svoju dobu. (rtf(Dokument Pravoslávnej cirkvi  Konštantinopolského patriarchátu.)

Iné dokumenty:

Komuniké zo sympózia Poslanie východných katolíckych cirkví v rámci univerzálnej cirkvi a v modernom svete, ktoré sa konalo v Gamingu (Dolné Rakúsko) 4.-6. marca 2009 za účasti 17 gréckokatolíckych i rímskokatolíckych hierarchov.

Exkomunikačná bula z r. 1054, ktorá sa považuje za začiatok veľkej schizmy medzi Východom a Západom. Jej autorom bol kardinál Humbert. Smrťou rímskeho pápeža Leva IX. stratil Humbert štatút legáta, a tak bol dokument vlastne jeho súkromnou iniciatívou bez akejkoľvek autorizácie. Slovenský text paralelne s latinským originálom. 

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Oficiálne cirkevné dokumenty

(c) www.grkat.net   15.05.2011 andreios

Web Analytics