Ikona a liturgia

 

Architektonické formy chrámu, maľby, ikony a iné obradové predmety nepredstavujú jednoducho zozbieranú jednotu vecí, ako je to napr. v múzeu. Tieto predmety ako časti jedného tela žijú v tom istom tajomnom živote. Sú zapojené do liturgického tajomstva, a tak ani na jednu ikonu sa nemôžeme pozerať mimo tohoto tajomstva. Ikona vo svojom vlastnom liturgickom význame posväcuje chrámy aj iné miesta. V domoch posväcuje rodinnú cirkev a život veriaceho robí jednou veľkou oslavou. Kresťan túži po liturgickom živote. Kedysi ikony neboli v domoch predmetmi dekorácie. Keď niekto vstúpil do domu, najprv sa sklonil pred ikonou a až potom pozdravil pána domu. Hosť si najprv uctil Boha a tým posvätil aj svoje ďalšie správanie sa k ľuďom.

V tom sú ukryté aj liturgické črty, lebo tak isto keď vstúpime do východného chrámu, sme zasiahnutí atmosférou sily nekonečného života. Tu každé sväté tajomstvo stojí akoby v očakávaní. A cítime aj to, že ten, ktorý sa ako Pokrm života dáva veriacim, oživuje aj predmety chrámu.

Ikona počas liturgie odkrýva poslanie cirkvi. Keď spievame: My cherubínov tajomne predstavujeme (zobrazujeme) a životodarnej Trojici trojsvätú pieseň spievame, prestupujeme z pozemského do nebeského. Tajomne sa zúčastňujeme na Kristovej nebeskej liturgii. Tam pred veľkňazom Kristom, ktorému slúžia tisíce archanjelov a desaťtisíce anjelov, šestorokrídli, mnohookí a na perutiach sa vznášajúci cherubíni a serafíni, my veriaci tajomne predstavujeme (zobrazujeme) anjelov. Počas svätej liturgie sme v chráme živými ikonami. Miesto, na ktorom stojíš, sa mení na anjelskú oslavu a na anjelskú modlitbu. Tu a teraz každé spoločenstvo, obeta a prítomnosť je vďakyvzdaním. A v tejto veľkej symfónii veriaci pozerajúc na ikony môžu vidieť svojich vlastných bratov: praotcov, otcov, patriarchov, prorokov, apoštolov, kazateľov, evanjelistov, mučeníkov - ako tu prítomných, ktorí sa zúčastňujú na liturgii. Preto vo svätých ikonách vidíme nebeské príbytky a radujeme sa čistou radosťou.

Majme radi naše chrámy. Dnešní ľudia nie sú radi dlho v chráme, radšej sa z chrámu ponáhľajú do sveta. Počúvajme však slová Krista: „Vo svete máte súženie” (Jn 16, 33) a ďalej: „Ak vytrváte, zachováte si život.” (Lk 21, 19)

Uctime si ikony, lebo ony nám predzvestujú vzkriesenie a budúcnosť nášho večného života.


In: Pavol Evdokimov: Teológia Krásy.   Preložil: o. Ľ. Petričko.

 

Texty kurzívou sú citácie z textu božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho.


Index > Texty > Teologické texty > Ikona a liturgia

(c) www.grkat.net  28.12.1999 andreios

NAJ.sk