Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov

Kódexu kánonov východných cirkví

OBSAH

Úvod

1. Tajomstvo spásy v dejinách a v liturgii
2. Bohoslužba vo východných cirkvách

Kapitola I. - Význam a povaha tejto inštrukcie

3. Druhý Vatikánsky koncil a liturgia
4. Koncilové a pokoncilové princípy a normy pre východné cirkvi
5. Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov CCEO
6. Vypracovanie vlastných liturgických direktórií

Kapitola II. - Nezameniteľná hodnota vlastného dedičstva východných cirkví a naliehavosť jej rozkvetu

7. Dedičstvo východných cirkví
8. Rozčlenenie východných cirkví
9. Osobitnosť dedičstva východných cirkví
10. Povinnosť chrániť východné dedičstvo
11. Vývoj tradície
12. Kritéria na interpretáciu organického vývoja

Kapitola III. - Bohatstvo bohoslužobného dedičstva

13. Východné dedičstvo je širšie než len sama bohoslužba
14. Vznešenosť bohoslužby
15. Mimoriadne dôležité postavenie bohoslužby vo východných cirkvách
16. Bohoslužobné dedičstvo východných katolíckych cirkví ako prameň vlastnej identity
17. Dôležitosť Tradície v bohoslužbe
18. Bohoslužobná reforma a obnova
19. Štúdium a prehĺbenie predchádza každej zmene
20. Kritériá bohoslužobnej obnovy
21. Ekumenická hodnota spoločného bohoslužobného dedičstva

Kapitola IV. - Kompetencie a zložky bohoslužobného zákonodarstva

22. Kompetencie na usporiadanie kultu
23. Úloha biskupa
24. Úloha Apoštolského stolca
25. Kompetencie na schválenie prekladov bohoslužobných kníh
26. Prvky bohoslužobného práva
27. Zložitosť partikulárneho bohoslužobného práva
28. Zvyk
29. Bohoslužobné knihy a ekumenizmus
30. Katechetické direktóriá a bohoslužba: katechéza a mystagógia

Kapitola V. - Bohoslužobné slávenie ako ikona Cirkvi

31. Cirkev - modliace sa spoločenstvo
32. Eucharistia buduje Cirkev
33. Aktívna účasť veriacich
34. Bohoslužobné zhromaždenia sú hierarchicky usporiadané

Kapitola VI. - Všeobecné úvahy o Božom kulte a sviatostiach

35. Prvky liturgického života
36. Liturgický rok
37. Zameranie na vzťah s Pánom Ježišom
38. Vzťah medzi bohoslužbou a nábožnosťou
39. Koncilové predpisy vo veci sviatostí
40. Sviatosti - úkony Cirkvi
41. Sviatostnosť stvorenstva

Kapitola VII. - Sviatosti kresťanskej iniciácie

42. Jednota medzi sviatosťami iniciácie
43. Teologický význam sviatostí iniciácie
44. Dôležitosť prípravy na krst a úloha krstného rodiča
45. Rozlišovať fázy obradu krstu
46. Vysluhovateľ krstu
47. Krst sa udeľuje vo vlastnom obrade
48. Obrad má byť celistvý a vykonaný ponorením
49. Význam myropomazania
50. Vysluhovateľ myropomazania
51. Najsvätejšia eucharistia neofytom
52. Obrady vstupu do monastierskeho života

Kapitola VIII. - Božská liturgia

53. Význam božskej liturgie
54. Anafory božskej liturgie
55. Rozmanité úlohy pri slávení božskej liturgie
56. Liturgia slávená biskupom
57. Spoluslúženie
58. Komu prislúcha rozdeľovanie eucharistie
59. Eucharistia sa má rozdávať pod obidvoma spôsobmi
60. Eucharistia sa má rozdávať počas božskej liturgie
61. Rozdávaná eucharistia má byť tá, ktorá bola konsekrovaná pri tom istom slávení
62. Eucharistický pôst
63. Takzvané “aliturgické” dni
64. Príkaz slávenia sviatočných dní
65. Čas a miesto slávenia
66. Bohoslužobné rúcha
67. Príprava chleba a vína
68. Majú sa používať bohoslužobné odevy a chlieb vlastného obradu
69. Odkazy na partikulárne právo neznamenajú menšiu dôležitosť

Kapitola IX. - Posvätný rád

70. Posvätní služobníci a bohoslužba
71. Obradová formácia posvätných služobníkov
72. Stupne posvätných rádov
73. Kto prijal nižšie svätenie (nižší rád), nie je viac laikom
74. Zachovať starú prax nižších rádov
75. Dôsledne dodržiavať služby podľa stupňa svätenia
76. Diakonát
77. Právo ordinovať klerikov patriacich do nejakej eparchie
78. Limity na udeľovanie východných titulov

Kapitola X. - Manželstvo

79. Kresťanské manželstvo
80. Povinnosť prípravy
81. Manželský súhlas a forma
82. Povinnosť posvätného obradu
83. Kompetencie na požehnanie manželstva
84. Príkaz dodržiavať predpisy bohoslužobných kníh
85. Zasnúbenie

Kapitola XI. - Pokánie

86. Zmysel pokánia
87. Duch pokánia preniká celý kresťanský kult
88. Sviatosť pokánia a jej riadne slávenie
89. Spoločenská dimenzia pokánia
90. Význam a hodnota individuálneho vyznania

Kapitola XII. - Pomazanie chorých

91. Uzdravenie chorých - znak príchodu Kráľovstva
92. Význam sviatosti
93. Spôsoby slávenia
94. Charakteristika pomazania vo východných obradoch

Kapitola XIII. - Božie chvály

95. Kresťanská modlitba
96. Význam Božích chvál
97. Prvky Božích chvál a ich dôležitosť pri poznaní východnej duchovnosti
98. Obnoviť spoločné slávenie Božích chvál podľa bohoslužobných kníh
99. Individuálna modlitba Božích chvál

Kapitola XIV. - Posvätné miesta, gestá a predmety

100. Modlitba v bohoslužbe zasahuje celú osobnosť
101. Dary a obety
102. Chrám
103. Prestol, svätý stôl
104. Svätyňa
105. Ambón
106. Nartex a baptistérium
107. Modlitba tvárou na východ
108. Sväté obrazy
109. Povinnosť vernosti tradícii
110. Komisia pre posvätné umenie
111. Ustanovenie ústredného Úradu pre posvätné umenie

Zhrnutie

112. Záverečné úvahy

Index (poznámky)


Poznámka: Text sa môže v niektorých detailoch líšiť od oficiálneho slovenského textu vytlačeného v Ríme.

Súbory si môžete stiahnuť zozipované (komplet).


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Teologické texty > Inštrukcia na aplikáciu bohoslužobných predpisov CCEO (Obsah,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)

(c) www.grkat.net   01.02.2001 andreios

dokumenty, katolícka cirkev, kongregácia pre východné cirkvi v Ríme vo Vatikáne, liturgia, liturgický, liturgika, bohoslužby, bohoslužobný, právo, kódex, CCEO, kánonické právo, obrad, katechéza, mystagógia, cirkev, katolícka, teológia, chrám, chrámový, sviatosti, tajomstvá, krst, myropomazanie, birmovanie, eucharistia, diakonát, kňazstvo, iniciácia, manželstvo, spoveď, pokánie, pomazanie chorých, pomazanie olejom, časoslov, Božie chvály, breviár, ikony, ikonografia, ikonopis, gréckokatolícka, gréckokatolíci, grécko-katolícka, grécko-katolíci, byzantská, byzantský, byzantsko-slovanský, východný, dedičstvo, tradícia, cyrilometodský, cyrilo-metodský, spiritualita, špiritualita, duchovnosť, řeckokatolická, řeckokatolíci