Premenenie Pána (Preobražénije)

(6. augusta)

 

Na veľkej večierni 1. katisma Blažený muž:

Na Pane, ja volám: spievame 8 stichír na 4. hlas:.

Pane, pred tvojím ukrižovaním * na nebo sa zmenila hora Tábor. * Svetlý oblak ju zahalil ako tieň, * keď si sa premenil a Otec ti vydal svedectvo. * Pozval si tam Petra, Jakuba a Jána, * lebo oni mali byť svedkami aj tvojej zrady. * Toto zázračné videnie ich malo posilniť, * aby neklesli, až uzrú tvoje utrpenie. * Aj nám dovoľ, aby sme sa mu poklonili ** na oslavu tvojho milosrdenstva.  Dva razy.

Pred tvojím ukrižovaním, Pane, * vzal si troch učeníkov a vystúpil si na horu. * Pred nimi si sa premenil. * Ožiaril si ich lúčom svojho Božstva, * aby si im dokázal svoju lásku * i nádheru svojho vzkriesenia. * Pre svoju veľkú dobrotu ** aj nám dopraj v pokoji uzrieť tvoju velebu.  Dva razy.

Bezvýznamná a mrakmi zahalená hora, * teraz je krásna a posvätná, * lebo na nej stáli tvoje nohy, Pane. * A tvoje premenenie odhalilo Petrovi, Jakubovi a Jánovi * tajomstvo skryté od vekov. * Apoštoli nezniesli pohľad na tvoju oslávenú tvár * i na jas tvojho bieloskvúceho rúcha. Padli na zem ako mŕtvi. * Oči si rukami zakryli. * Naplnil ich strach a úžas, * lebo uzreli Mojžiša a Eliáša, * čo sa s tebou rozprávali. * A z neba zaznel Otcov hlas: * Toto je Syn môj milý, v ktorom mám zaľúbenie. * Jeho poslúchajte. ** On obdarí svet hojnými milosťami.  Dva razy.

Spasiteľ sa zaskvel slávou, * keď sa na vysokom vrchu premenil pred milovanými učeníkmi, * aby im ukázal, aká božská sláva aj ich očakáva, * keď sa budú skvieť veľkými čnosťami. * Prítomnosťou Mojžiša a Eliáša Kristus dokázal, * že vládne živým i mŕtvym, * že je Boh, čo v minulosti hovoril skrze zákon a prorokov. * Zhora mu vydal svedectvo Otcov hlas * a apoštolom prikázal: Počúvajte ho, veď on je víťaz nad peklom ** a zosnutým daroval večný život.  Dva razy.

Sláva, i teraz: 6. hlas:

Kriste Bože, aby si živo predstavil svoje vzkriesenie, * vystúpil si s Petrom, Jakubom a Jánom na horu Tábor. * Tam si sa premenil a Tábor nádherne ožiaril. * Učeníci padli na zem, lebo nezniesli tvoju krásu. * Aj sami anjeli len s bázňou ti slúžili. * Báli sa nebesá a zem sa chvela, ** keď uzrela Pána slávy.

 

Prokimen dňa. A nasledujú parémie:

a) Ex 24, 12-18

b) Ex 33, 11-23. 34, 4-6.8

c) 3 Kr (1 Kr) 19, 3-9.11-13.15-16

 

Na litiji spievame najprv stichiru chrámového sviatku.

A potom stichiry Premeneniu na 2. hlas (samohlasen):

Svojím svetlom si posvätil celý vesmír, Blažený, * keď si sa na vysokom vrchu premenil * a zjavil si učeníkom svoju moc, * ktorou zbavíš svet zatratenia. Preto vrúcne voláme: ** Milosrdný Pane, spas naše duše.

Kriste Bože, ako si učeníkom na táborskom vrchu * ukázal slávu svojho božstva, ožiar aj nás svetlom svojho poznania. * Vo svojej dobrote a láske ** uveď nás na cestu svojich prikázaní.

Kristus, od vekov žiariaci pred slnkom, * žil na zemi v tele ako človek. * Pred svojím umučením na kríži * odkryl obraz božskej veleby. * Dnes na vrchu Tábore tajomne zobrazuje Trojicu, * keď naň, na jediný, privádza troch učeníkov, * Petra, Jakuba a Jána, * natoľko potlačil svoju telesnú prirodzenosť, * že premenením im ukázal prapôvodnú dobrotu a krásu. * Láskyplný Kriste Bože, * aj nás osvieť neprístupným svetlom svojej velebnosti ** a urob nás dedičmi svojho nebeského kráľovstva.

Sláva, 5. hlas:

Poďte, vystúpme na Pánov vrch, * do domu nášho Boha. * Uvidíme slávu jeho premenenia; * on má slávu jednorodeného od Otca. * Prijmime svetlo zo svetla. * S povzneseným duchom ** večne oslavujme najsvätejšiu Trojicu.

I teraz:

Mojžiš videl Boha, * Eliáš na ohnivom voze sa vzniesol k nebesiam. * Teraz ťa videli, Kriste, premeneného ako svojho Stvoriteľa. * Vydali Ti svedectvo, * že ty si naplnením Zákona a prorokov. * Spolu s nimi, Pane, urob aj nás účastnými tvojho osvietenia, ** aby sme ťa mohli večne velebiť.

 

Veršové slohy (Stichiry na stichovni). 1. hlas:

Kedysi hovoril Boh s Mojžišom na hore Sinaj, * a povedal mu: “Ja som, ktorý som.” * Dnes na hore Tábor sa premenil pred učeníkmi * a zjavil im svoju odvekú krásu a slávu. Zahalil ňou svoju ľudskú prirodzenosť. * Za svedkov tejto veľkej milosti si vybral Mojžiša a Eliáša, * aby sa spolu s ním radovali * a rozprávali o jeho slávnej smrti na kríži ** i o spásonosnom zmŕtvychvstaní.

Verš: Tvoje sú nebesia a tvoja je zem.

Otče nebeský, * už praotec Dávid videl príchod tvojho syna na svet. * Vyzval tvorstvo, aby sa radovalo * a takto prorocky volal: * “Tábor a Hermon zaplesajú v tvojom mene,” * lebo si vystúpil, Spasiteľ, na túto horu so svojimi učeníkmi, * aby sa hriechom poškvrnená Adamova prirodzenosť * zaskvela tvojou božskou krásou a slávou. * Preto aj my ti dnes spievame: ** Sláva tebe, Pane, stvoriteľ všetkých vecí.

Verš: Tábor a Hermon v tvojom mene sa radujú.

Kriste, večný Bože, * keď tvoji poprední učeníci uzreli jas tvojej tváre * i neprístupnú božskú slávu, * s úžasom padli na zem. * Svetlý oblak ich zahalil. * Otcov hlas k nim prehovoril a oznámil im tajomstvo tvojho vtelenia, * že si aj po príchode na zem zostal jednorodeným Synom Božím ** ako Spasiteľ našich duší.

Sláva, i teraz: 6. hlas:

Svojim popredným učeníkom * Petrovi, Jakubovi a Jánovi * ukázal si na Tábore slávu svojho božstva. * Videli tvoju tvár jasnú ako slnko * a bieloskvúce rúcho ako svetlo. * Padli na zem, lebo nezniesli pohľad na tvoju žiaru. * Počuli však z nebies hlas: * Toto je môj milovaný Syn, ** ktorý zostúpil na svet spasiť človeka.

 

Tropár, 7. hlas:

Premenil si sa na hore, Kriste Bože, * a ukázal si učeníkom svoju slávu, * nakoľko toho boli schopní. * Nech aj nám hriešnym svieti tvoje svetlo * na príhovor Bohorodičky. ** Sláva tebe, Darca svetla. Preobrazílsja jesí na horí, Christé Bóže, * pokazávyj učenikóm Tvojím slávu Tvojú, * jákože možáchu: * da vozsijájet i nám hríšnym svít tvój prisnosúščnyj, * molítvami Bohoródicy, ** svitodávče, sláva Tebí.

 

Prepustenie:

Kristus, náš pravý Boh, ktorý na vrchu Tábor v sláve sa premenil pred svojimi svätými učeníkmi a apoštolmi, na prosby svojej prečistej Matky:

 

Väčšina textov je prevzatých z knihy Modlitby a piesne pre gréckokatolíkov (Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1978), ktorá, žiaľ, obsahuje mnohé prekladové nepresnosti.

 

Súvisiace:

Urobil si znova slávnou ľudskú prirodzenosť, ktorá sa zatemnila v Adamovi - komentár k sviatku Premenenia Pána (Preobraženija) v byzantskom obrade

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty > Minea 6. augusta - Premenenie Pána (Preobraženije) - texty na večiereň

(c) www.grkat.net  05.08.2011  andreios