Zosnutie našej presvätej Vládkyne,
Bohorodičky Márie, vždy Panny

(15. augusta)

 

Na veľkej večierni 1. katisma Blažený muž:

Na Pane, ja volám: spievame 8 stichír na 1. hlas (samopodoben - O dívnoje čúdo!):

Ó, aký úžasný div: * Prameň Života * kladú do hrobu * a hrob sa stáva rebríkom do neba. * Veseľte sa, Getsemany, * svätý dom Bohorodičky. * Volajme, veriaci, * pod vedením Gabriela: * Milostiplná, raduj sa, * s tebou je Pán, ** ktorý cez teba preukazuje svetu veľké milosrdenstvo.  Tri razy.

Úžasné sú tvoje tajomstvá, * Bohorodička: * Stala si sa trónom Najvyššieho, Vládkyňa, * a dnes si prešla zo zeme do neba. * Tvoja sláva je hodná Boha, * veď žiari zázrakmi dôstojnými Boha. * Panny, vystúpte do výšin * s Matkou Kráľa. * Milostiplná, raduj sa, * s tebou je Pán, ** ktorý cez teba preukazuje svetu veľké milosrdenstvo.  Tri razy.

Tvoje zosnutie oslavujú * mocnosti, tróny, * kniežatstvá a panstvá, sily, * cherubíni a bázeň vzbudzujúci serafíni. * Radujú sa obyvatelia zeme * a tešia sa z tvojej božskej slávy. * Klaňajú sa králi * s archanjelmi a anjelmi a spievajú: * Milostiplná, raduj sa, * s tebou je Pán, ** ktorý cez teba preukazuje svetu veľké milosrdenstvo.  Dva razy.

Sláva, i teraz:

Božím zázrakom bohonosní apoštoli * oblakmi do výšky zdvihnutí zo všetkých končín zeme * prišli k tvojmu prečistému a životodarnému telu * a s láskou ho bozkali. * Najvyššie nebeské mocnosti prišli spolu so svojím Vládcom * a preniknuté úžasom sprevádzali prečisté telo, * ktoré prijalo Boha, * v plnej nádhere ho predišli * a neviditeľne volali najvyšším veliteľom nebeských zástupov: * Hľa, prišla Kráľovná všetkých, Božia dcéra. * Zdvihnite brány a vyvýšte ju nad celý svet, * matku večného Svetla, * lebo vďaka nej sa uskutočnila spása pre celý ľudský rod. * Nedokážeme na ňu hľadieť * a nie je možné vzdať jej primeranú úctu, * jej výnimočnosť presahuje každé chápanie. * Preto, Prečistá Bohorodička, * ktorá naveky žiješ s Kráľom, darcom života, a svojím dieťaťom, * ustavične sa modli, aby zachoval a zachránil svoj nový ľud * pred každým nepriateľským úkladom. * Získali sme ťa ako zástankyňu ** a slávnostne ťa na veky blahorečíme.

 

Prokimen dňa. A nasledujú parémie:

1) Gn 28, 10-17

2) Ez 43, 27- 44, 4

3) Prís 9, 1-11

 

Na litiji spievame najprv stichiru chrámového sviatku.

A potom stichiry Zosnutiu na 1. hlas (samohlasen):

Bolo vhodné, aby tí, čo na vlastné oči videli Slovo a slúžili mu, * videli aj telesné zosnutie jeho matky, * posledné tajomstvo, ktoré sa na nej uskutočnilo; * aby uzreli nielen Spasiteľovo vystúpenie zo zeme, * ale aby svedčili aj o presídlení jeho rodičky. * Preto zhromaždení zovšadiaľ Božou mocou prišli na Sion * a sprevádzali odchádzajúcu do neba, * vznešenejšiu ako cherubíni. * Aj my sa jej spolu s nimi klaniame ** ako tej, ktorá sa modlí za naše duše.

2. hlas:   Vyššia nad nebesia, slávnejšia než cherubíni * a úctyhodnejšia ako všetko tvorstvo, * pre svoju nesmiernu čistotu sa stala príbytkom večného Bytia * a dnes odovzdáva presvätú dušu do synových rúk. * Spolu s ňou sa všetko napĺňa radosťou ** a ona nám preukazuje veľké milosrdenstvo.

Nepoškvrnená nevesta * a matka Naplnenia Otcovej dobrej vôle, * predurčená Bohu za jeho vlastný príbytok, * príbytok nezliateho zjednotenia, * dnes odovzdáva Stvoriteľovi a Bohu prečistú dušu, * ktorú dvíhajú beztelesné mocnosti so slávou hodnou Boha. * Do života prechádza tá, ktorá je matkou Života, * svieca neprístupného svetla, ** záchrana veriacich a nádej našich duší.

3. hlas:   Poďte, všetky končiny zeme, * chváľme úctyhodné presídlenie Božej matky, * veď do Synových rúk položila nepoškvrnenú dušu. * Tak bol skrze jej sväté zosnutie oživený svet * a žalmami, spevmi a duchovnými piesňami radostne oslavuje ** spolu s beztelesnými a apoštolmi.

Sláva, 5. hlas:

Poďte, zhromaždenie milujúcich sviatky, * poďte a zostavme zbor, * poďte, piesňami ovenčime cirkev na zosnutie Božej archy. * Dnes totiž nebo otvára náruč * a prijíma rodičku toho, ktorého ani celý svet pojať nemôže. * Zem prepúšťa prameň života * a ozdobuje sa dobrorečením a nádherou. * Anjeli tvoria zbor spolu s apoštolmi * a s úžasom hľadia na prechádzajúcu zo života do života, * rodičku pôvodcu života. * Všetci sa pokloňme a modlime sa: * Nezabudni, vládkyňa, služobníctvo z tvojho rodu, ** ktoré verne oslavuje tvoje presväté zosnutie.

I teraz, hlas ten istý:

Spievajte, ľudia, matke nášho Boha, spievajte! * Lebo dnes odovzdáva svoju presvetlú dušu * do prečistých rúk toho, * ktorý z nej prijal telo bez účasti muža. * Jeho aj neprestajne prosí, * aby daroval celému svetu pokoj ** a veľké milosrdenstvo.

 

Veršové slohy (Stichiry na stichovni). 4. hlas (samohlasen):

Poďte, ľudia, ospevujme presvätú čistú Pannu, * z ktorej nevýslovne vzišlo vtelené Otcovo Slovo, * volajme a hovorme: * Požehnaná si medzi ženami, * blažené lono, ktoré pojalo Krista. * Do jeho svätých rúk si odovzdala dušu, * modli sa teda, prečistá, ** za záchranu našich duší.

Verš:   Vstaň, Pane, do svojho odpočinutia, ty aj archa tvojej svätosti.

Dávidovu pieseň dnes zaspievajme, ľudia, Kristovi Bohu: * Za ňou privádzajú kráľovi panny * a jej družice privádzajú s plesaním a radosťou. * Veď tá, ktorá je z Dávidovho rodu, * vďaka ktorej sme boli zbožštení, * slávne a neopísateľne sa odovzdáva do rúk svojho Syna a Vládcu. * My ju ospevujeme ako Božiu matku a voláme: * Zachráň nás, ktorí ťa vyznávame ako Bohorodičku, * zo všetkých protivenstiev ** a vysloboď zo všetkých bied naše duše.

Verš:   Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou, je pravdivá a neodvolá ju.

Tvoje úctyhodné zosnutie, * presvätá čistá Panna, * spolu s množstvom anjelov na nebesiach * aj my, ľudské pokolenie na zemi, blahorečíme, * lebo si sa stala matkou Krista Boha, * Stvoriteľa všetkého. * Modlíme sa, neprestávaj ho prosiť za nás, * ktorí sme zložili nádej na Teba a na Boha, ** všeospevovaná panenská Bohorodička.

Sláva, i teraz:

Keď si odišla, Bohorodička Panna, * k tomu, ktorý sa z teba nevýslovne narodil, * boli tam Jakub, Boží brat, a prvý veľkňaz, Peter, * najvznešenejší vodca, prvý medzi teológmi, * a celý božský zástup apoštolov. * Objasňujúcim bohoslovím ospevovali * božské a bázeň vzbudzujúce tajomstvo prozreteľnosti Krista Boha. * Pochovali tvoje telo, počiatok života, * ktoré prijalo Boha * a radovali sa, Všeospevovaná. * Hore zase presväté a najváženejšie anjelské mocnosti * divili sa zázraku, zomkli sa jeden k druhému a volali: * Zdvihnite vaše brány * a prijmite tú, ktorá porodila Stvoriteľa neba a zeme. * Oslavnými slovami ospevujme vznešené a sväté telo, * ktoré pojalo nám Neviditeľného a Pána. * Preto aj my, keď slávime tvoju pamiatku, * voláme ti, Všeospevovaná: ** pozdvihni roh kresťanov a zachráň naše duše.

 

Tropár, 1. hlas:

Pri pôrode si panenstvo zachovala, * pri zosnutí si svet neopustila, Bohorodička, * prešla si do života, ty, ktorá si matkou Života. ** Svojimi modlitbami oslobodzuješ od smrti naše duše. V roždeství ďívstvo sochraníla jesí, * vo uspéniji míra ne ostávila jesí, Bohoródice, * prestávilasja jesí k životú, máti súšči životá: ** i molítvami tvojími izbavľáješi ot smérti dúšy náša.

 

 

Môžete si aj stiahnuť hotovú brožúrku s celým textom večierne vrátane stálych častí (v PDF).

 

Preklad: (c) Spoločnosť svätých sedmopočetníkov, 2002

 

 

Súvisiace:

Komentár k sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky od Manela Nina

16. augusta - Prenesenie Nerukoutvoreného obrazu - texty na večiereň

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty > Minea 15. augusta - Zosnutie presvätej Bohorodičky - texty na večiereň

(c) www.grkat.net  12.08.2011  andreios