Prenesenie Nerukoutvoreného obrazu nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, to jest svätého plátna (Mandylion),
z Edessy do Konštantínopolu

(16. augusta)

 

Na večierni, na Pane, ja volám: tri stichiry Zosnutiu presv. Bohorodičky a potom nasledovné tri.

Stichiry, 2. hlas (podoben: Kíjimi pochváľnymi:).

Akými že očami môžeme hľadieť na tvoj obraz my pozemšťania? * Veď ani anjelské zástupy nie sú hodné naň pozerať, * lebo žiari božským jasom. * Dnes opúšťa krajinu bezbožných * a prichádza do cisárskeho mesta k nábožnému ľudu, * stalo sa to božským zásahom, * jeho príchod vítajú králi ** a s bázňou a vierou, Kriste, sa mu klaňajú.

Akými že rukami sa môžeme my pozemskí * dotknúť tvojho obrazu, Slovo? * Poškvrnení hriechmi, nášho bezhriešneho Boha, * ktorý je poškvrneným neprístupný. * Cherubíni si s chvením zakrývajú oči, * serafíni nemôžu pozerať na tvoju slávu, * s bázňou ti slúži všetko tvorstvo. * Neodsúď teda nás nehodných, Kriste, ** ktorí s vierou a chvením bozkáme tvoju svätú podobu.

Znovu dnes nastal deň Vládcovej oslavy, * lebo ten, čo sedí na nebesiach, * znovu nás viditeľne navštívil * skrze svoju vznešenú ikonu. * Ten, ktorý je cherubínom na nebesiach neviditeľný, * je viditeľne namaľovaný podľa svojej podoby; * prečistým Otcovým prstom je zobrazený, * nevýslovne podľa jeho podoby. * Keď sa jeho ikone s vierou a láskou klaniame, ** posväcujeme sa.

Sláva: 8. hlas:

Vládca milujúci človeka, * úžasne nekonečná je tvoja prozreteľnosť, * z pokolenia na pokolenie činíš dobro svojmu stvoreniu, * nechal si zobraziť podobu svojej prečistej tváre * a poslal si ju vernému Abgarovi, * ktorý túžil vidieť teba, * ktorého božstvo nevidia ani cherubíni. * Keď vidíme tvoj obraz, * teba, ktorý si sa kvôli nám vtelil, a za nás si dobrovoľne trpel, * daj, aby sme zahoreli tvojou láskou, * ktorú si na nás vylial ** vo svojom veľkom milosrdenstve.

I teraz: Zosnutiu.

 

Stichiry na stichovni Zosnutiu presv. Bohorodičky.

Sláva: 6. hlas:

Pane, vtelil si sa, ako si sám chcel, * rozhodol si sa prijať našu biedu * a ukázal si bohatstvo svojej dobrosrdečnosti, * tak si mňa prach zbožštil. * Oslavujeme ťa, milujúci človeka, * za videnie obrazu tvojej podoby, * ním daruj svojím služobníkom voľný vchod do Edenu, Spasiteľu, ** a prehliadni všetky naše prehrešenia.

I teraz: Zosnutiu.

 

 

Tropár, 2. hlas:

Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, * prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. * Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na kríž, * aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. * Preto ti vďačne spievame: * Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, ** keď si prišiel spasiť svet.

Sláva, i teraz: tropár Zosnutiu.

 

Súvisiace: Zosnutie presv. Bohorodičky - texty na veľkú večiereň

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty > Minea 16. augusta - Prenesenie Nerukoutvoreného obrazu (texty na večiereň)

(c) www.grkat.net  07.08.2010  andreios