MOLEBEN K NAŠIM SVÄTÝM OTCOM, APOŠTOLOM ROVNÝM
CYRILOVI A METODOVI, UČITEĽOM SLOVANOV

 

Kňaz:  Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud (alebo chór):  Amen.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa.  Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Kňaz:  Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

 

Ľud spieva tropáre a potom velebenie.

Tropár, 4. hlas:  Svätí Cyril a Metod, – horliví a Bohu oddaní apoštoli, – učitelia slovanských národov, – proste nášho Vládcu, – aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov – a upevnil ich v pravej viere. – Nech dá mier svetu a spasí naše duše.

Kondak, 3. hlas:  Vzdajme úctu našim dvom učiteľom. – Oni nám preložili Sväté písmo – a odkryli pramene poznania Boha. – Hojne z neho dnes čerpáme – a vás, svätí Cyril a Metod, velebíme. – Vrúcne orodujte za naše duše, – lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.

Bohorodičník, 3. hlas:  Dnes Panna stojí v chráme – a so zbormi svätých neviditeľne sa za nás modlí k Bohu. – Anjeli s biskupmi sa klaňajú, – apoštoli s prorokmi jasajú, – lebo za nás sa prihovára Bohorodička u večného Boha.

 

Velebenie:  Velebíme vás, – svätí Cyril a Metod, apoštolom rovní, – vy ste svojím učením osvietili všetky slovanské krajiny – a ku Kristovi priviedli. (Opakuje sa po každom verši.)

    Verše:

1. Čujte to, všetky národy, – počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

2. Moje ústa hovoria múdrosť – a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.

3. Spravodlivý sťa palma zakvitne – a vyrastie sťa céder z Libanonu.

4. Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, – v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

5. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

 

Diakon:  Vnímajme!

Kňaz:  Pokoj všetkým!

Diakon:  Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 7. hlas:  V Pánových očiach má veľkú cenu – smrť jeho svätých.

        Verš (čtec):  Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi preukázal.

Diakon:  Modlime sa k Pánovi.

Ľud:  Pane, zmiluj sa.

Kňaz:  Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud:  Amen.

Diakon: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud:  Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

        Verš (čtec alebo diakon):  Chváľte Pána v jeho svätyni.

Ľud:  Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

        Verš (čtec alebo diakon):  Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud:  Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Diakon:  Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud:  Pane, zmiluj sa. Tri razy.

 

Diakon:  Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium.

Kňaz:Pokoj všetkým!

Ľud:  I tvojmu duchu.

Kňaz:  Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša.

Ľud:  Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Diakon:  Vnímajme!

Kňaz číta sväté evanjelium (Mt 5, 14-19):

Pán povedal svojim učeníkom: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na stojan, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediná jota ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

 


Potom možno brať nasledujúce invokácie (chýbajú v Spišákovej verzii molebenu).

Kňaz: Svätí Cyril a Metod, prvoučitelia Slovanov, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom verši: Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

Kňaz postupne nasledujúce verše: Svätí Cyril a Metod, otcovia našej cirkvi, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, slovanskí apoštoli, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, spolupatróni Európy, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, vy ste vynašli slovanské písmo, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, vyviedli ste nás z temnôt nevedomosti, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, osvietili ste nás svetlom evanjelia, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, naučili ste nás pravej viere, radujte sa a zastaňte nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, ctihodné vzory svätosti, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, vznešená ozdoba kňazstva, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, horliví šíritelia Božieho Slova, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.

Svätí Cyril a Metod, ochrancovia nášho ľudu, radujte sa a zastaňte sa nás, vás zvelebujúcich.


 

Ľud spieva stichiry 4. hlasu (podoben Jáko dóbľa):  Božou múdrosťou naplnení, Cyril a Metod, – kráčali ste v stopách apoštolov, – svorne ste sa namáhali pri hľadaní zblúdených národov – a sťaby rýchle orly ste obleteli slovanské krajiny. – Ožiarili ste ich svetlom Božieho poznania – a priviedli ste ich k Ježišovi, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

Verš:  Tvoji kňazi si oblečú spravodlivosť – a tvoji prepodobní sa budú radovať.

Bohonosní otcovia, – robotníci Kristovej vinice, – rozsievači zbožnosti, – horlivo ste hľadali a našli slovanské národy ako stratenú drachmu. – Do pokladnice večného života ju prijal, – radujúc sa spolu s anjelmi, Ježiš, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

Verš:  Ústa spravodlivého budú rozjímať o múdrosti, – jeho jazyk vysloví rozsudok.

Obhajcovia Svätej Trojice, učitelia zblúdených, – v rozprave ste premohli rúhanie Agarénov – a zahanbili ste židovské znevažovanie. – Cirkev, ktorú ste získali svojou bohumilou námahou a úsilím, – pomôžte zachovať nepoškodenú nepriateľskými útokmi – a milú Ježišovi, – ktorý miluje človeka a zachraňuje naše duše.

6. hlas:  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pri nábožnom slávení pamiatky našich vierozvestov – vďačne, ľudia, volajme: – Radujte sa, jasné svietniky; – vy ste ožiarili slovanské krajiny svetlom Božieho poznania. – Radujte sa, dobrí pastieri; – vy ste zhromaždili duchovné ovečky rozptýlené v roklinách nevery – a priviedli ste ich ku Kristovi, najvyššiemu Pastierovi. – Jeho zvelebujeme a vás oslavujeme.

 

Diakon:  S pokorou si skloňme hlavy [aj kolená] a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa. Tri razy.

Kňaz: Ó, preslávni učitelia a osvietitelia slovanských národov, svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, vy ste nás osvietili svetlom vašich náuk i spisov a naučili ste nás viere v Krista; a teraz sa my k vám, ako deti k otcom, utiekame a v skrúšenosti našich sŕdc sa modlíme. Hoci sme ako nepoddajné deti nezachovali vaše príkazy, zanedbali sme úsilie páčiť sa Bohu, ako ste učili, a odpadli sme od svornosti a lásky, ku ktorým ste Slovanov ako bratov vo viere i podľa tela správne napomínali, predsa sa teraz neprestaňte modliť za svoje hriešne a nehodné deti, ako ste ani kedysi za svojho života nevďačných a nehodných nenechali odísť naprázdno. Keďže môžete smelo predstúpiť pred Pána, horlivo ho proste, aby nás priviedol a obrátil na cestu spásy, aby upokojil spory a roztržky, ktoré vznikajú medzi bratmi jednej viery, aby tých, čo odpadli, znova priviedol k svornosti a nás všetkých v jednote ducha a lásky spojil v jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi. Vieme totiž, vieme, že veľa zmôže modlitba spravodlivého k Vládcovej dobrosrdečnosti, hoci sa prináša za hriešnych ľudí. Preto neopusťte nás, svoje sklesnuté a nehodné deti, kvôli hriechom ktorých sa zmenšilo vaše stádo, ktoré ste zhromaždili; rozdelilo ho nepriateľstvo, zviedli ho nástrahy inovercov, jeho roztratené duchovné ovce trhajú vlci. Skrze vaše modlitby nám dajte horlivosť za pravú vieru, aby sme ňou zapálení dobre zachovali tradície otcov, usilovali sa dodržiavať predpisy a pravidlá Cirkvi, stránili sa cudzích falošných náuk, a tak vzrastali v bohumilom živote na zemi a boli uznaní za hodných rajského života v nebi. Tam budeme spolu s vami oslavovať Vládcu všetkých, v Trojici jediného Boha, na veky vekov.

Ľud: Amen.

 

Diakon: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. 3 razy po každej prosbe.

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu povie meno, i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.


Môžu sa vsunúť niektoré z týchto prosieb:

Prosíme ťa aj za tvoju svätú Cirkev: Udeľ jej pokoj a učiň ju neporaziteľnou na skale tvojej pravovernosti. Ochráň ju pred každým násilím a smrtonosnou náukou, Pane, vypočuj nás a zmiluj sa.

Pamätaj na svoju svätú Cirkev, posilni ju, upevni, rozšír a obdaruj pokojom. Naveky ju zachovaj nepoškodenú bránami podsvetia a nepremoženú útokmi viditeľných i neviditeľných nepriateľov, prosíme ťa, všemocný Vládca, vypočuj nás a zmiluj sa.

Modlime sa k Pánovi, nášmu Bohu, aj za to, aby milostivo zhliadol na týchto služobníkov a zoslal im do sŕdc, myslí a úst ducha múdrosti, poznania, nábožnosti a svojej bázne; aby ich osvietil svetlom svojej chápavosti a daroval im moc aj silu, aby rýchlo prijali a čoskoro si osvojili výchovu jeho božského zákona i každú dobrú a užitočnú náuku; aby sa vzmáhali v múdrosti, v poznaní a v každom dobrom diele na slávu jeho presvätého mena; aby im daroval zdravie a dlhý vek na budovanie a slávu svojej Cirkvi, volajme všetci: Pane, vypočuj nás a milostivo zmiluj sa.


Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

Kňaz:  Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud:  Amen.

 

Kňaz:  Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud:  Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz:  Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov, svätých apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud:  Amen.

 

 

V pôvodnej verzii molebenu v Spišákovej knižke (1942) nie je bohorodičník po kondaku, ani invokácie po evanjeliu ani prosby na osobitné úmysly. Modlitba je preložená z akatistu sv. Cyrilovi a Metodovi. Text podľa knižky Hore srdcia (Prešov 2002) a oficiálneho cirkevnoslovanského časoslova (Rím 1962).

 

Koniec.

 

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

 

Súvisiace:

Služba svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov

Služba svätým sedmopočetníkom

Cyrilo-metodská tradícia u gréckokatolíkov

Svätí sedmopočetníci (Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva)

Svätý Kliment Ochridský - obsiahlejší životopis

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty > Moleben k svätým Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov

(c) www.grkat.net  31.05.2007  andreios

Web Analytics

Moleben, čiže bohoslužba či pobožnosť (oficiálna modlitba) byzantsko-slovanského obradu na česť solúnskych bratov Cyrila a Metoda, našich vierozvestcov. cyrilo-metodská, cyrilometodská tradícia, dedičstvo, úcta u gréckokatolíkov na Slovensku, u Slovákov.