Dievčatko, v ktorom býva Boh

Sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu v byzantskej tradícii

 

V byzantskej tradícii sa 21. novembra slávi jeden z dvanástich veľkých sviatkov. Ide o Vstup (Uvedenie) Božej Matky do chrámu. Tento sviatok má jeruzalemský pôvod a je spätý s posviackou jedného chrámu. Mnohé aspekty tohto sviatku, ktoré sú prítomné v liturgických textoch, pochádzajú z Jakubovho protoevanjelia. Ide o apokryf, ktorý mal značný vplyv na kresťanskom Východe i Západe.

Z tohto apokryfu pochádzajú tieto prvky: sprievod dvanástich diev, ktoré sprevádzajú Máriu, s jasným odkazom na evanjeliové podobenstvo („panny nesúce lampy, čím robia radostnou cestu vždy Panne“); Zachariáš, ktorý uvádza Máriu do chrámu a do svätyne svätých („dnes je uvedená do Pánovho chrámu tá, ktorá prijme Boha, Božia Matka, a Zachariáš ju prijíma“); pokrm, ktorým je Mária živená archanjelom Gabrielom, je predobrazom pokrmu, ktorým je Božie Slovo a Sväté Dary, ktoré sa prijímajú v Cirkvi („oddane živená nebeským chlebom, Panna, v Pánovom chráme, porodila si svetu Slovo, chlieb života“).

Slávnosť sa koná 21. novembra, má jeden deň predsviatku a slávenie pokračuje až do 25. novembra. Liturgické texty oznamujú radosť neba a stvorenia pre tajomstvo, ktoré Boh koná v Božej Matke a jej prostredníctvom. Veľmi mocnými biblickými obrazmi a často aj prostredníctvom protikladov liturgia ukazuje Máriu, ktorá je prijatá do chrámu a ktorá sa sama stáva chrámom a tou, ktorá prijíma; ona je posväteným svätostánkom, dievčatkom, ktoré je aj príbytkom Boha, archou, duchovným chrámom, trónom, palácom, svadobným lôžkom. Ide o tituly, ktoré kresťanská tradícia aplikovala na tajomstvo jej božského materstva („uctievame jej posvätný príbytok, živú archu, ona prijala Slovo, ktoré nikto nemôže obsiahnuť“).

Archanjel Gabriel, ten istý, ktorý bude Bohom poslaný do Nazareta, aby priniesol Márii zvesť o narodení Božieho Slova v tele, je poslaný k Márii, „ktorá prišla do Pánovho chrámu, aby bola vychovávaná vo svätyni svätých ako posvätené stvorenie. Vtedy k tebe, Nepoškvrnená, bol poslaný aj Gabriel, aby ti prinášal jedlo.“ Jeden z tropárov večierne zhrňuje výnimočne krásnym spôsobom celé tajomstvo sviatku: radosť stvorenia, tajomstvo Márie, ktorá sa stala dcérou a Božou Matkou, jej panenstvo a jej materstvo, anjel, ktorý oznamuje dobrú novinu. Tropár sviatku okrem toho predstavuje tento deň ako prelúdium diela Božej dobrotivosti a spásy, teda vtelenia.

Počnúc 15. novembrom v byzantskej tradícii začína takzvaná „vianočná štyridsiatnica“ (Filipovka). Ide o obdobie, v ktorom sa Cirkev pripravuje na slávenie narodenia Ježiša Krista, a to najmä asketicky. Bohoslužobné texty sviatku Vstupu stanovujú tri čítania zo Starého zákona: posviacka stánku zjavenia a slávna prítomnosť oblaku, aby ukazoval prítomnosť Pána, ktorý napĺňa stánok (Ex 40); prenesenie archy Pánovej zmluvy do Šalamúnovho chrámu (1 Kr 8); Pánova sláva, ktorá napĺňa chrám, a zavretá brána otvorená len Pánom (Ez 43,27-44,4).

V bohoslužobných textoch utierne kánon spája každú spievanú ódu s Božou Matkou, a posledný tropár (katabáza) podáva ich kristologickú lektúru: „Morská obluda vyvrhla zo svojich útrob ako dieťa Jonáša tak, ako ho prijala; Slovo, po tom, čo sa usídlilo v Panne a prijalo telo, vyšlo z nej, pričom ju zachovalo neporušenou: pretože uchránil matku neporušenú a skazenosť sa jej nedotkla.“

Ikona sviatku ukazuje Božiu Matku, ktorá je prijatá veľkňazom v chráme a privedená Joachimom a Annou. Mária je dievča, ktoré vstupuje do pozemského chrámu, aby sa pripravila na to, že sa stane chrámom Najvyššieho. V rohu ikony je sprievod panien, ktoré Máriu sprevádzali a napravo je archanjel Gabriel, ktorý Márii prináša potravu.

Božia Matka je teda predstavená ako tá, ktorá sa stáva chrámom Krista, obrazom toho, čím sa každý kresťan stáva prostredníctvom krstu. Máriin vstup a život v chráme sú teda aj naším vstupom a naším životom v chráme, ktorým je Kristus, podľa evanjelia. Toto je teda Božia dobrotivosť a spása ľudí: urobiť z nich príbytok Krista Boha medzi ľuďmi, ako to ospevuje tropár sviatku: „Dnešný sviatok nám pripomína dobrotu Božiu a je predzvesťou spásy ľudstva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna a všetkým zvestuje príchod Krista.“

 

 

Autor: o. Manel Nin, OSB

Preklad: o. Ján Krupa

Redakčná úprava: andreios

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Teologické texty > Dievčatko, v ktorom býva Boh - sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu v byzantskom obrade

(c) www.grkat.net   16.11.2011 andreios

Web Analytics

Komentár k omši, breviáru, omšovým textom byzantského obradu, grcékokatolíkov, liturgické texty, modlitby, komentár, výklad, Vchod, Vstup, Uvedenie, Úvod, Vovedenije Panny Márie, zamyslenie, rozjímanie, meditácia k sviatku Uvedenia, k Uvedeniu, vchodu Panny Márie, Obetovanie Panny Márie, komentár k sviatku Uvedenia čiže vstupu čiže vchoduv byzantsko-slovanskom obrade, tradícii, Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, zamyslenie k sviatku Obetovania presvätej Panny Márie