Služba svätým apoštolom rovným
Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov

(11. mája a 5. júla)

 

Na večierni berieme 1. katismu Blažený muž:

Na Pane, ja volám: 2. hlas, podoben Kiími pochváľnymi:

Akou dôstojnou chválou by sme mali osláviť Veľkňazov, * čo slovanské národy vyviedli z temnôt nevedomosti * a osvietili ich svetlom evanjelia, * poučili ich o tajomstve jednopodstatnej Trojice. * Oni nás ako planú olivu zaštepili na plodný strom pravej viery. * Ich prostredníctvom sme od Krista dostali dar pokoja * a hojné milosti.  Dva razy.

Aké piesne by sme mali zaspievať na česť veľkňaza Metoda? * Obľúbil si samotu a v rozjímaní sa obohatil plodmi Ducha. * Akú chválu vzdať Cyrilovi, znalcovi jazykov? * Pevnou cestou hlbokých úvah došiel k najvyššej Múdrosti. * Ňou premohol chytrosť moslimských učencov. * Jeho príhovor u Krista aj nám získa hojné milosti.  Dva razy.

Akými chválospevmi by sme mali osláviť našich veľkňazov? * Metod z lásky ku Kristovi opustil všetko bohatstvo sveta. * Ako anjel v tele slúžil Kristovi kráľovi. * Cyril od detstva si zamiloval múdrosť, * ktorou ho Boh obdaroval. * Obrátil ju na slávu Božiu. * Oni nás naučili poznať najsvätejšiu Trojicu, * Otca, Syna i Svätého Ducha, jediného Boha. * A vyprosili nám od Krista hojné milosti.  Dva razy.

Ako vás len osláviť, veľkňazi? * Ako dobrí apoštoli ste neúnavne pracovali na spáse slovanských národov. * Horlivo ste šírili svetlo pravej viery. * Vy ste vynašli slovanské písmo * a otvorili ste nám brány poznania. * Umožnili ste nám lepšie poznať tajomstvo pravej viery. * Preto nám u Krista Boha vyproste pokoj * a našim dušiam hojné milosti.  Dva razy.

Sláva: 6. hlas:  Poďte, ctitelia Cyrila a Metoda! * Piesňami oslávme ich pamiatku. * Veď horlivosťou sa rovnali apoštolom, * svätosťou boli ozdobou kňazstva, * vierou osvietili slovanské národy. * A teraz sa za nás vrúcne modlia. * Na ich oslavu radostne volajme: * „Pozdravujeme ťa, zlatoústy Cyril, * hlásateľ právd Božích. * Ty si podobenstvom o slnku tak vhodne zobrazil tajomstvo Trojice * a umlčal si rúhavé reči moslimov. * Aj tebe, Metod, sláva! * Spolu s bratom si sa namáhal. * Modlitbou a prácou si ho podporoval. * Teraz, blahoslavení otcovia, * neprestávajte za nás prosiť Krista, * lebo vás s vierou a láskou oslavujeme.

I teraz: Dogmatikon 6. hlasu.  Ktože by ťa nevelebil, Panna presvätá? * Ktože by neospevoval tvoje dieťa prečisté? * Veď ten istý jednorodený Syn, čo mimo času z Otca zažiaril, * nevysloviteľne sa vtelil a z teba, Čistá, narodil. * Hoci podľa prirodzenosti je Bohom, * pre nás sa podľa prirodzenosti stal človekom. * Nerozdelil sa pritom na dve osoby, * ale v dvoch nezmiešaných prirodzenostiach dáva sa poznávať. * Jeho pros, Vznešená a Preblažená, * aby sa zmiloval nad našimi dušami.

Vchod. Prokimen dňa. Čítania:

Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4

Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12

Múd 4, 7 – 15.

 

Veršové slohy. 8. hlas:

Veľkňazi, svojím svätým životom, * vyrovnali ste sa apoštolom. * Zažiarili ste na oblohe Cirkvi ako nebeské hviezdy. * Sieťami svojho učenia ste ulovili pre Krista mnohé národy. * Vstúpili ste do žiary neprístupného svetla, * kde teraz prebývate spolu s anjelmi * a prihovárate sa za nás u Boha. * Preto oslavujeme vašu pamiatku.

Verš:  Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji svätí nech plesajú.

Poďte, ctitelia Cyrila a Metoda, * oslávme veľkňazov, * čo spolu s apoštolmi sedia na nebeských prestoloch* a sú ozdobou slovanských národov. * Oni nám darovali svetlo Kristovej blahozvesti * a oslobodili nás od kliatby hriechu.

Verš:  Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

Cyril, naplnený Božou múdrosťou, * a Metod, vrúcne milujúci Boha, * slovanskí šíritelia bohabojnosti * sladkohlasé nástroje Svätého Ducha, * teraz požívate veľkú lásku Kristovu. * Proste za nás, svojich ctiteľov, * aby nám vo svojej dobrote daroval večný život.

Sláva:  Raduj sa, dvojica svätcov, * vy ste nás ožiarili svetlom Božieho poznania. * Buď pozdravený, Cyril, * oživujúca studnica duchovnej múdrosti. * Ty si napojil slovanské národy, * čo hynuli smädom po pravde. * Velebíme ťa, Metod, * vzor vrúcnej modlitby ku Kristovi. * Teraz pred ním stojíte * a vrúcne ho za nás prosíte, * aby sme ho mohli s vami velebiť * a vychvaľovať na večné veky.

I teraz:  Panna, Nevesta nedotknutá, * ktorá si nevysloviteľne počala vteleného Boha, * Matka Boha najvyššieho, * prijmi, Nepoškvrnená, prosby svojich služobníkov * a všetkým daruj očistenie prehrešení. * Prijmi teraz naše modlitby * a pros, aby sme dosiahli spásu.

 

Tropár, 4. hlas:  Svätí Cyril a Metod, * horliví a Bohu oddaní apoštoli, * učitelia slovanských národov, * proste nášho Vládcu, * aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov * a upevnil ich v pravej viere. * Nech dá mier svetu a spasí naše duše.

Sláva i teraz: Bohorodičník:  Tajomstvo od vekov ukryté, * ani anjelmi nepoznané, * skrze teba, Bohorodička, bolo pozemšťanom zjavené, * že v nezmiešanej jednote Boh sa vtelil * a kvôli nám dobrovoľne prijal kríž. * Ním vzkriesil toho, ktorého ako prvého stvárnil, * a naše duše pred smrťou zachránil.

 

 

        Text podľa: Večiereň na nedele a sviatky. Michalovce: Misionár, 2010.

 

 

Svätí Cyril a Metod, proste Boha za nás.

 

Súvisiace:

Moleben k svätým Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov

Služba svätým sedmopočetníkom

Cyrilo-metodská tradícia u gréckokatolíkov

Svätí sedmopočetníci (Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva)

Materiály na 5. júla a 11. mája

Svätý Kliment Ochridský - obsiahlejší životopis

 

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty > Služba svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov (11. mája a 5. júla)

(c) www.grkat.net  21.06.2014  andreios

Web Analytics

Modlitba k svätým Konštantínovi a Metodovi, bohoslužba, pobožnosť. Svätý Konštantín / Konštantín-Cyril Filozof a Metodej, solúnski bratia, vierozvestci, vierozvestovia. Oficiálna modlitba byzantsko-slovanského obradu na česť solúnskych bratov Konštantína Cyrila a Metoda, našich vierozvestcov. Cyrilo-metodská úcta a cyrilo-metodský kult u gréckokatolíkov na Slovensku, Cyrilometodská úcta a cyrilometodský kult u Slovákov.