Služba svätým sedmopočetníkom

(27. júla)

 

Na večierni na Pane, ja volám: 2. hlas, podoben Kiími pochváľnymi:

Akými vencami chválorečí * ovenčíme slávnych sedmopočetníkov? * Oni oddelení telom, no zjednotení duchom, * bohonosní bojovníci za Trojicu, * trpeli, lebo hlásali evanjelium. * Oni sú svetlá, ktoré osvietili náš kraj, * stĺpy, ktoré Slovanov upevnili. * Ako víťazov ich vencami slávy zdobí Kristus, náš Boh, ** ktorý má veľké milosrdenstvo.

Akými kvetmi básnikov * okrášlime slávnych sedmopočetníkov? * Apoštolom sa vyrovnali darmi, * vďaka milosti tešili sa rovnakej úcte, * nádherné príbytky Ducha, * pastieri Kristovi podobní, lebo uverili, * osobnosti cirkevných dogiem, * v nebeskej sláve pozemskí anjeli, * ktorých uznal hodných pocty Kristus, náš Pán, ** ktorý má veľké milosrdenstvo.

Akými ozdobami hudobných skladateľov * vychválime slávnych sedmopočetníkov: * Cyrila s Metodom, * Klimenta, Nauma so Sávom, * Gorazda s Angelárom, * ktorí všetkým hlásali jediného Boha v troch osobách * a upevňovali pravú vieru? * Ich preto naozaj dôstojne * korunami večnej slávy ovenčuje Kristus, náš Boh, ** ktorý má veľké milosrdenstvo.

Ako vás len osláviť, veľkňazi? * Ako dobrí apoštoli ste neúnavne pracovali na spáse slovanských národov. * Horlivo ste šírili svetlo pravej viery. * Vy ste vynašli slovanské písmo * a otvorili ste nám brány poznania. * Umožnili ste nám lepšie poznať tajomstvo pravej viery. * Preto nám u Krista Boha vyproste pokoj * a našim dušiam hojné milosti.

Sláva: 6. hlas:  V bohonosných otcoch oslávme * tajomné poľnice Svätého Ducha. * Oni zažiarili ako obežnice sedemnásobným plameňom, * aby nám ukázali cestu k nebesám, * ich cnosťami sa posväcujú storočia, * mnoho Slovanov výkladom Písma sa obnovuje, * ich perám bola darovaná múdrosť z výsosti, * ako kedysi apoštolom, * takže Božiu slávu jasne zvestovali.* Ohňom Ducha spálili burinu bludárov * i Makedoniov prúd dušu hubiaci, * ako Eliáš spálil dve päťdesiatky. * Chodili z miesta na miesto, * kým nepostavili žiarivé znamenie víťazstva nad bezbožnými * a národy kamenného srdca božským krstom očistili. * Preto k nim volajme: „Otcovia, božskí a apoštolom rovní, * prihovorte sa za nás u Pána, ** aby sa zmiloval nad našimi dušami.

I teraz: Dogmatický bohorodičník 6. hlasu: Kto by tebe neblahorečil, Panna presvätá? * Kto by neospevoval tvoje Dieťa bezúhonné? * Veď Jednorodený Syn, čo mimo času z Otca zažiaril, * ten istý sa z teba, Čistá, narodil * nevysvetliteľne vtelený; * má prirodzenosť Boha a pre nás prijal prirodzenosť človeka, * avšak nedelí sa na dvojicu osôb, * ale v dvojici podstát sa dáva poznať zreteľne. * Jeho pros, vznešená Preblahoslavená, ** aby sa zmiloval nad našimi dušami.

 

Vchod. Prokimen dňa. Čítania: Múd 3, 1-9; Múd 4, 7-15; Múd 5, 15 - 6, 3b.

 

Litijné stichiry.

Hlas 1: Poďte, milovníci sviatku, všetci pospolu * zaspievajme dnes hymny na slávnosti * svätých apoštolom rovných sedmopočetníkov! * Veď vďaka výške poznania pozerali priamo * a jasne hľadeli na priepasť múdrosti, * bohonosným učením obohatili slovanské národy kamenného srdca, ** teraz sa prihovárajú za naše duše.

Hlas 2: Telo i dušu ste si v zmysle zákona * cvičili v bohumilom konaní, * z vás hrmeli božské dogmy, * vy ste sa zamiešali medzi anjelské sily, * bez prestania ste slúžili Bohu troch hypostáz, * keď ste mu spievali víťazný hymnus. * Preto aj my voláme: * Bože, ktorého poznávame v Trojici, ** na prosby svojich sedmopočetníkov zmiluj sa a zachráň nás.

Hlas 3: Veľká sláva cirkvi, veľkí sedmopočetníci, * dobrý boj ste statočne vybojovali, * dráhu posolstva ste zavŕšili, * ponáhľali ste sa do nebeských stánkov, * teraz, keď plesáte s anjelmi, * vždy sa za nás prihovárajte, ** aby naše duše boli vykúpené.

Sláva: 4. hlas: Vaše krásne skutky, sedmopočetníci, zažiarili * ako slnko nad zemou a na nebi. * Ohlasovali ste bezpočiatočné rodenie Syna * a vychádzanie Ducha z Otca, * heretikov ste zahanbili, * pre Kristovu pravdivú a pravú vieru ste národy lovili. * Preto proste za nás u Pána, ** aby nám daroval veľkú milosť.

I teraz: Bohorodičník.

 

Veršové slohy. 5. hlas, podoben: Radujsja postnikov:

Raduj sa, zbor sedmopočetný, * mocná záštita Slovenska, * stĺpy Bulharska, piliere Balkánu, * vodcovia tých, čo vidia Boha! * Na božských dogmách ste pásli Kristov ľud, * duchovného Amaleka ste obrátili na útek. * Horliví zápasníci za Trojicu, * mysle skvelo idúce za svetlom, * šíre more poznania! * Keďže s archanjelmi radostne stojíte pri Trojici, * Krista naliehavo proste, ** aby našim dušiam doprial veľké milosrdenstvo.

Raduj sa, zbor sedmopočetný, * slnko na zemskej oblohe, * lúče a fakle trojslnečného jasu, * nevyčerpateľné prúdy lásky, * svietidlá plné jagotu, * nástroje milosti Ducha, * úspešní ohlasovatelia, * nesmierne bohatí, pokiaľ ide o vysvetľovanie Písem, * predkladatelia zákonov, * vodcovia nahor k plnosti Kristovej, * obyvatelia raja, * Krista naliehavo proste, ** aby našim dušiam doprial veľké milosrdenstvo.

Raduj sa, zbor sedmopočetný, * po nebi chodiaci pozemskí anjeli, * spása a radosť slovanských národov, * slávni Kliment s Naumom a Angelárom, * Gorazd, Metod, Sáva a Cyril, * šikovní lekári, * rieky Ducha nevysýchajúce, * vy ste celú zem napojili kázaním, * prsia ponúkajúce mlieko spásy, * ozdoby Múdrosti, * Krista naliehavo proste, ** aby našim dušiam doprial veľké milosrdenstvo.

Sláva: 8. hlas: Do neba ste sa vzniesli na voze, * slávni sedmopočetníci, * vrchol cností ste dosiahli askézou, * stali ste nádobami Svätého Ducha, * zázrakmi Božích znamení a úkazov * národy kamenného srdca ste ulovili * pre Kristovu vieru nepoškvrnenú, * odnášate si zaslúženú odmenu za bolestné zápasy, * veselíte sa v spoločnosti zástupov nebeských, * stali ste sa dedičmi a obyvateľmi Edenu, * ale aj tak sa prihovárajte u Krista, Spasiteľa všetkého, čo jestvuje, * aby svetu pokoj daroval ** a zachránil naše duše.

I teraz: Bohorodičník 8. hlasu: Panna, Nevesta nedotknutá, * ktorá si nevysloviteľne počala vteleného Boha, * Matka Boha najvyššieho, * prijmi, Nepoškvrnená, prosby svojich služobníkov * a všetkým daruj očistenie prehrešení. Prijmi teraz naše modlitby ** a pros, aby sme všetci dosiahli spásu.

 

Teraz prepustíš; Trisagion atď.

Na prepustení tropár, 1. hlas: Vencami chvály ovenčujme slávnych sedmopočetníkov, * ktorí zažiarili ako svetlá * a zvestovali nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom* neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.

Bohorodičník, 1. hlas: Prečistá Panna, vo chvíli, keď ti Gabriel zvestoval svoje „Raduj sa!“ * v tebe, ako vo svätostánku Vládca tvorstva človekom sa stal, * tak to predpovedal i spravodlivý Dávid: * „Tvoje vnútro nad nebesá rozšíril, * keď si pod srdcom nosila svojho Stvoriteľa.“ * Sláva tomu, ktorý do tvojho lona zostúpil. * Sláva narodenému z teba, * sláva Spasiteľovi za naše vykúpenie.

 

Kondak, 4. hlas. Podobne ako: Dobrovoľne si pnel:

Vďaka pôstom ste sa stali neporaziteľnými, * úklady zlých neviditeľných (nepriateľov) ste premohli božskou mocou, * množstvo nepokrstených Slovanov ste naučili pravej viere * a prijali ste veniec, * modlite sa za nás ku Kristovi, sedmopočetníci, ** aby nám odpustil hriechy.

 

Menlivé časti na liturgii.

(Tropár a kondak ako vyššie.)

Prokimen na liturgii, 1. hlas: Moje ústa hovoria múdrosť * a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.

Verš: Čujte to, všetky národy, počúvajte, všetci obyvatelia zeme.

 

Apoštol 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2).

 

Aleluja, 2. hlas: 

Verš: Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne.

Verš: V jeho srdci je Boží zákon a jeho kroky sa nezakolíšu.

 

Evanjelium Jn 36. začalo (10, 9-16).

 

Pričasten: Plesajte, spravodliví, v Pánovi. * Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja.

Alebo (podľa iných prameňov): Vo večnej pamäti bude spravodlivý. * Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja.

 

 

        Preklad z gréckeho originálu (Moschopolis 1742): Daniel Škoviera. Úprava textu: Andrej Škoviera. Preklad je neoficiálny. Bohorodičníky boli doplnené z už existujúcich slovenských prekladov. Menlivé časti na liturgiu podľa cirkevnoslovanskej služby Kalistráta Zografského (1903) a biskupa Partenija Levkijského (1958).

 

Tropáre svätým sedmopočetníkom v cirkevnej slovančine

 

 

Súvisiace:

Svätí sedmopočetníci (Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva)

Svätý Kliment Ochridský - obsiahlejší životopis

Služba svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov

Moleben k svätým Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov

Cyrilo-metodská tradícia u gréckokatolíkov

Materiály na 5. júla a 11. mája

Materiály na 27. júla

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty > Služba svätým sedmopočetníkom (27. júla)

(c) www.grkat.net  18.08.2023  andreios

Web Analytics

Modlitba k svätým Konštantínovi a Metodovi, bohoslužba, pobožnosť. Svätý Konštantín / Konštantín-Cyril Filozof a Metodej, solúnski bratia, vierozvestci, vierozvestovia. Oficiálna modlitba byzantsko-slovanského obradu na česť solúnskych bratov Konštantína Cyrila a Metoda, našich vierozvestcov. Cyrilo-metodská úcta a cyrilo-metodský kult u gréckokatolíkov na Slovensku, Cyrilometodská úcta a cyrilometodský kult u Slovákov. Menlivé časti na liturgiu vypísané z tzv. čiernej knižky. Pričasten: Plesajte, spravodliví, v Pánovi. - Statočným sluší spievať pieseň chvály. Aleluja. - Má Kalistrát, Partenij aj Služby na blgarskite svetii (2007) Alebo (podľa iných prameňov): (Pričasten podľa čiernej knižky zo služby svätiteľovi: Vo večnej pamäti bude spravodlivý. - Nebude sa báť zlej zvesti. Aleluja. ) - tento aj Benátsko-beratská služba a Moschopolis 1742.