Porovnanie štruktúry eucharistickej liturgie byzantského a latinského obradu (omše)

 

ŠTRUKTÚRA
eucharistickej liturgie byzantsko-slovanského obradu*
 
ŠTRUKTÚRA
sv. omše latinského obradu
 
A   PRÍPRAVNÉ OBRADY
 

Tiché modlitby kňaza a diakona pred vstupom do svätyne

Obliekanie rúch

Proskomídia - príprava chleba a vína

B   LITURGIA KATECHUMENOV
A   ÚVODNÉ OBRADY

Prežehnanie evanjeliárom

Prežehnanie a pozdrav

Veľká ekténia (prosby)

Úkon kajúcnosti

1. antifóna (výber zo žalmu) + malá ekténia

Hymnus Glória *

2. antifóna + hymnus Jednorodený Syn: + malá ekténia

Modlitba dňa - kolekta

3. žalmová antifóna alebo Blaženstvá (Mt 5, 3-12) + malý vchod - sprievod s Evanjeliom

  

Tropáre a kondaky (krátke hymny o sviatku)

    ČÍTANIA

B   BOHOSLUŽBA SLOVA

Trisagion (Trojsvätý hymnus)

1. čítanie

Prokimen (zo žalmu)

Responzóriový žalm

Čítanie z Apoštola

2. čítanie *

Aleluja

Aleluja

Evanjelium a homília

Evanjelium a homília

Suhubá (vrúcna alebo násobená) ekténia

Vyznanie viery *

Ekténia za katechumenov (+ prepustenie katechumenov) a malé ekténie

Modlitby veriacich (prosby)

C   LITURGIA VERNÝCH
C   BOHOSLUŽBA OBETY

Cherubínsky hymnus

Príprava obetných darov

Veľký vchod - sprievod s obetnými darmi

 

Ekténia nad prinesenými darmi

Modlitba nad obetnými darmi

Vyznanie viery

Prefácia

ANAFORA  so slovami ustanovenia a epiklézou

KÁNON s epiklézou, slovami ustanovenia a pozdvihovaním

Hymnus Bohorodičke (Dôstojné je:)

 

    EUCHARISTICKÁ HOSTINA

    EUCHARISTICKÁ HOSTINA

Prosebná ekténia

 

Otče náš:

Otče náš:

Sklonenie hláv (úkon pokory)

Znak pokoja

Pričasten

Baránok Boží (Agnus Dei)

Prípravná modlitba Verím, Pane, a vyznávam:

Úkon pokory (Pane, nie som hoden:)

Rozdávanie eucharistických darov (pod obidvoma spôsobmi)

Rozdávanie eucharistie

Požehnanie eucharistiou

 

Ďakovný hymnus Nech sa naplnia: a ekténia

Modlitba po sv. prijímaní (postkomúnia)

    ZÁVER

    ZÁVEREČNÉ OBRADY

Zaambónna modlitba

 

Požehnanie

Požehnanie

Prepustenie, príp. blahoželania (Mnohaja ľita:)

Prepustenie

Záverečné ďakovné modlitby slúžiacich (potichu)

 

* Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho alebo sv. Bazila Veľkého; liturgia vopredposvätených darov ma osobitú štruktúru.

* Tieto časti sa neberú vždy, iba v nedele, slávnosti, (sviatky). 

Táto tabuľka má iba orientačný charakter, nijako si nenárokuje na výhradnosť. Paralelnosť jednotlivých častí je len orientačná.

 

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Teologické texty > Porovnanie štruktúry eucharistickej liturgie byzantského a latinského obradu

(c)  www.grkat.net   03.01.2003 andreios (úprava kódu 31.12.2023)

Web Analytics