Kánon a stichiry utierne Paschy

 

KÁNON PASCHY

Zložil sv. Ján z Damasku (asi 657-749)


1. óda (pieseň)

Irmos:   Vzkriesenia deň! * Žiarme, ľudia, radosťou. * Pascha: Pánov prechod! * Lebo zo smrti do života * a zo zeme do neba * nás preniesol Boh Kristus, ** spievajúcich pieseň víťazstva. 
Refrén:   Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Očisťme si zmysly * a budeme vidieť Krista žiariaceho * v neprístupnom svetle vzkriesenia, * jasne budeme počuť jeho pozdrav „Radujte sa!“, ** spievajúc pieseň víťazstva.
Refrén:   Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Nebesá nech sa dôstojne veselia, * zem nech zvučí jasotom, * nech slávi sviatok celý vesmír, * všetko viditeľné i neviditeľné, * lebo Kristus zasa žije, ** nekonečná veselosť.
Katabáza (= irmos danej ódy)


3. óda

Irmos:   Poďte, pime nápoj nový, * nie ten z neplodnej skaly zázračne vyvolaný, * lež prameň neporušiteľnosti, * ktorý vyviera z Kristovho hrobu, ** v ňom sme pevne zakotvení.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Dnes je všetko svetlom naplnené: * nebo, zem, ba i priepasť podsvetia, * nech teda oslavuje všetko tvorstvo * vzkriesenie Krista, ** v ktorom pevne kotvíme.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Včera ma s tebou, Kriste, pochovávali, * dnes však ožívam s tebou, zmŕtvychvstalým, * včera ma s tebou pribíjali na kríž, * sám ma oslav, Spasiteľu, ** s tebou v tvojom Kráľovstve.
Katabáza

 

Hypakoé - Ipakoi (4. hlas osobitý)

Pred brieždením rýchlo vyšli Máriine priateľky, * ale našli náhrobný kameň odvalený, * tu počuli od anjela: * „Prečo hľadáte medzi mŕtvymi ako človeka * toho, ktorý býva vo večnom svetle? * Pozrite, tu sú pohrebné plachty. * Bežte teda a svetu ohláste: * Pán vstal a smrť usmrtil svojím zmŕtvychvstaním, * pretože je Boží Syn, * ktorý prináša spásu ľudstvu.


4. óda

Irmos:    Na božskú stráž nech sa s nami postaví * ohlasovateľ Boha Habakuk, * nech ukazuje na anjela svetlonosca, * jasne hovoriaceho: * „Dnes nadišla svetu spása * tým, že Kristus z mŕtvych vstal, ** lebo on je všemocný.“
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Ako mužský potomok, * ktorým sa otvorili panenské útroby, * tak sa zjavil Kristus, * ako pokrm však nazvaný bol Baránkom, * a to bezchybným, * lebo nijaká poškvrna sa ho nedotkla, * naša Pascha, ** on pravý Boh má meno Dokonalý.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Ako jednoročný baránok, * láskavý, náš požehnaný veniec, * obetoval sa za všetkých dobrovoľne, * Pascha očisťujúca, * znova nám z hrobu zažiarilo ** nádherné Slnko spravodlivosti.
Katabáza


5. óda

Irmos:   Precitnime pred brieždením * namiesto myra však prinesme hymnus Vládcovi, * vtedy uvidíme Krista-Slnko spravodlivosti: ** s ním vychádza všetkým jas života.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Tvoje nesmierne milosrdenstvo * zbadali zajatci pút predpeklia, * preto sa ponáhľali, Kriste, za svetlom, * jasavými krokmi, ** Paschu večnú vítajúc.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

S lampami v rukách vyjdime * v ústrety Kristovi ako Ženíchovi, * vychádzajúcemu z hrobu, * a oslávme s oslavujúcimi anjelskými vojmi ** Paschu Božiu spásonosnú.
Katabáza


6. óda

Irmos:   Zostúpil si do najhlbších hlbín zeme * a zlomil si, Kriste, večné okovy, * čo držali spútaných väzňov, * na tretí deň * ako Jonáš z veľryby ** znova si z hrobu vstal.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Bránu Panny zamknutú * zachoval si pri svojom zrodení, * takisto pri zmŕtvychvstaní * nedotkol si sa pečatí hrobu ** a brány raja si nám otvoril.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Spasiteľ, * živá a nezničiteľná žertva! * Ako Boh si Otcovi dobrovoľne ponúkol sám seba, * zároveň si vzkriesil praotca všetkých Adama ** tým, že si z hrobu vstal.
Katabáza


Kondak (8. hlas)

Hoci si do hrobu zostúpil, Nesmrteľný, * zničil si moc ríše podsvetia, * vstal si ako víťaz, Kriste Bože, * „Radujte sa!“ pozdravil si myronosičky * a svojim apoštolom si daroval pokoj, * tým, čo padli, si umožnil znova vstať.


Ikos

Ešte pred brieždením sa vtedy ponáhľali devy myronosičky, hľadajúc ten deň pred východom slnka zapadnuté Slnko spravodlivosti. Navzájom na seba volali: „Poďte, priateľky, pomažme voňavkami to telo, čo prináša život a leží pochované v hrobe, telo, ktoré znova dvíha padnutého Adama. Poďme len, ponáhľajme sa, tak ako vtedy mudrci, pokloňme sa mu a prinesme myrá ako dar tomu, ktorý je zavinutý nie v plienkach, lež v pohrebnom plátne. Plačme a volajme: Vstaň, ó Vládca, ktorý si tým, čo padli, umožnil znova vstať.“
 

Lektor: Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi, Svätému, jedinému bezhriešnemu: Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje sväté vzkriesenie ospevujeme a oslavujeme. Lebo ty si náš Boh, okrem teba ani iného nepoznáme, tvoje meno vyslovujeme. Poďte, všetci verní, klaňajme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, veď skrze kríž prišla radosť do celého sveta. Ustavične dobrorečme Pánovi, ospevujme jeho vzkriesenie, lebo pre nás pretrpel ukrižovanie a smrťou zahubil smrť.


Stichira (6. hlas)

Ježiš Kristus z hrobu vstal, * ako predpovedal, * večný život nám daroval ** a veľké milosrdenstvo.


7. óda

Irmos:   Ten, čo v peci zachránil mládencov, * stal sa človekom, * trpí ako smrteľník * a skrze svoje strasti * našu smrteľnosť oblieka do nádhery neporušiteľnosti * jediný požehnaný ** Boh našich otcov preslávny.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Nábožné ženy s myrami * ponáhľali sa za tebou, * so slzami ťa hľadali ako človeka smrteľného, * s radosťou sa ti však poklonili ako živému Bohu * a tajomnú Paschu ** tvojim učeníkom zvestovali.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Úmrtie smrti oslavujeme, * rozpad ríše podsvetia, * začiatok iného života, ktorý je však večný, * preto tancujme a ospevujme pravého Dobrodincu: * jediného požehnaného ** Boha našich otcov preslávneho.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Naozaj posvätná * a najslávnejšia je táto spásna noc, * zažíhajúca svit dňa oplývajúceho svetlom, * skutočná predzvestovateľka vzkriesenia, * v nej nadčasové Svetlo ** fyzicky všetkým z hrobu zažiarilo.
Katabáza


8. óda

Irmos:   To je ten vzývaný svätý Deň, * prvý v týždni, * kráľ a pán roka, * sviatok nad sviatky, * slávnosť nad slávnosti. ** V ňom dobrorečíme Kristovi na veky.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

V tento skvelý deň vzkriesenia, * v deň Kristovho Kráľovstva, * poďte, prijmime účasť na novej úrode Viniča, ** ospevujúc ho ako Boha na veky.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Pozdvihni, Sion, oči a poobzeraj sa: * Hľa, tvoje deti sťa božsky žiarivé lúče * k tebe prichádzajú od západu i od severu, * od južných morí i z východu, ** aby v tebe oslavovali Krista na veky.
Verš:    Dobrorečme Otcovi i Synovi i Svätému Duchu, Pánovi:

Trojičník:    Vševládca Otče i Synu i Duchu, * v troch osobách spolu jedna jediná podstata, * najvyššie Bytie a zvrchovaný Bože, * v teba sme pokrstení ** a tebe dobrorečíme na veky.

Chválime Pána a dobrorečíme mu, klaniame sa mu, ospevujeme ho a vyvyšujeme na veky.

Katabáza


Megalynarion

Anjel pozdravil Milostiplnú: * „Prečistá Panna, raduj sa! * Opakujem: raduj sa! * Tvoj Syn na tretí deň z hrobu vstal. * On vzkriesil aj zosnutých. * Národy, radujte sa.
9. óda

Irmos:   Skvej sa, skvej sa,* nový Jeruzalem! * Sláva Pána žiari * vysoko nad tebou. * veseľ sa a plesaj teraz, Sion! * Teš sa i ty, Prečistá Bohorodička, ** zo vzkriesenia svojho Syna.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Ó aký božský, * aký milý, * aký lahodný je tvoj hlas! * Veď si neklamne prisľúbil, Kriste, * že s nami budeš až do konca vekov. * To je kotva nádeje, veriaci, ** jej sa držíme a jasáme.
Refrén:  
Kristus slávne vstal z mŕtvych!

Ó Pascha veľká * a najsvätejšia, Kriste, * ty Múdrosť, Slovo i Moc Božia!* Daj, aby sme dokonalejšie požívali teba, ** v bezvečerný deň tvojho Kráľovstva.
Katabáza


Exapostilarion čiže svitilen

Zosnul si v tele ako smrteľník, - Kráľu a Pane náš, - na tretí deň si vstal z hrobu, - Adama si zdvihol z porušenia, - smrť si zneškodnil. - Pascha neporušiteľná, - záchrana sveta.

 

STICHIRY SVIATKU PASCHY


Verš:   Nech vstane Boh a rozpŕchnu sa jeho nepriatelia - a spred jeho tváre nech zmiznú – tí, čo ho nenávidia. 

Pascha posvätná dnes sa nám zjavila, - Pascha nová a svätá. - Pascha mystická. - Pascha nanajvýš vznešená. - Pascha Kristus Vykupiteľ. - Pascha nepoškvrnená. - Pascha preveľká. - Pascha veriacich. - Pascha, ktorá otvorila nám brány do raja. – Pascha, - posväcujúca verných.


Verš:   Ako sa rozplýva dym, tak nech sa rozplynú, -- ako sa topí v ohni vosk.

Príďte blahozvestovateľky z miesta videnia, - povedzte to Sionu: - „Prijmi od nás zvesť radostnú - o Kristovom vzkriesení, - veseľ sa a plesaj, - jasaj, Jeruzalem, - veď si Kráľa Krista uvidel – vychádzať - z hrobu ako Ženícha.


Verš:   Tak zahynú hriešnici pred Božou tvárou, -- ale spravodliví zaplesajú.

Zavčasu pred úsvitom - stáli myronosičky pri hrobe Darcu života, - našli na kameni sedieť anjela, - ten ich pozdravil a povedal: - „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? - Prečo žialite na Neporušeným, sťaby zahynul? -- Choďte, - zvestujte to učeníkom.“


Verš:   Toto je deň, ktorý učinil Pán, - radujme sa z neho a jasajme.

Pascha nádherná! - Pascha Pánova! - Pascha! - Pascha nanajvýš vznešená - nám zažiarila. - Pascha: objímme sa navzájom v radosti! - Ó Pascha vykúpenie zo žiaľu, - lebo v dnešný deň z hrobu - ako zo svadobnej komnaty Kristus vyžiaril, - ženy radosťou naplnil – vraviac: - „Zvestujte to apoštolom.“


Verš:   Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu - i teraz i vždycky – i na veky vekov. Amen.

Vzkriesenia deň! - Žiarme radosťou zo slávnosti, - navzájom sa pozdravme objatím, - „Brat!“ povedzme jeden druhému, - aj nenávistným hnevníkom - odpusťme všetko pre vzkriesenie - a takto volajme: (Tropár Paschy) Kristus slávne vstal z mŕtvych, - smrť smrťou premohol - a zosnutým v hroboch - život daroval.

 

 

Z gréckeho originálu preložil: Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.

N. B. Tento pracovný preklad nie je dovolené používať ho v bohoslužbách. Text sa značne líši od zaužívaného bohoslužobného prekladu.

 


Index > Texty > Liturgické texty > Kánon a stichiry utierne Paschy

(c) www.grkat.net   11.04.2004 andreios